A A A pl | en

ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: zaawansowane materiały i nanotechnologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki fizyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0533
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Student realizuje przedmioty według planu studiów, zgodnie z regulaminem studiów UJ. Plan dla kierunku ZMiN przewiduje, w przypadku części przedmiotów, indywidualny wybór jednego z dwu prowadzonych na Wydziałach kursów, o różnym stopniu zaawansowania.

Ukończenie studiów

egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
30 2,0 zaliczenie O
Chemia nieorganiczna
90 8,0 egzamin O
Chemia nieorganiczna : ćwiczenia rachunkowe
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Oprogramowanie użytkowe nauk ścisłych i przyrodniczych
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Grupa A
O
Grupa B
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra z geometrią MS
75 6,0 egzamin O
Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii I
30 3,0 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
4 1,0 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Elementy chemii analitycznej i chemometrii
45 3,0 zaliczenie na ocenę F
Grupa C
O
Grupa E
O
Grupa D
O
Grupa X
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia fizyczna
105 7,0 egzamin O
Chemia ciała stałego
45 3,0 egzamin O
Elektronika - wykład
30 3,0 egzamin O
Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii II
15 2,0 egzamin O
I Pracownia fizyczna+ statystyczne metody opracowania wyników pomiarów
60 4,0 zaliczenie na ocenę O
Równowagi fazowe
30 2,0 egzamin O
Matematyczne metody fizyki-MS
60 5,0 egzamin F
Grupa F
O
60 - zaliczenie na ocenę O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Krystalografia i rentgenografia
60 5,0 egzamin O
Pracownia badań materiałów I
60 4,0 zaliczenie na ocenę O
Chemia organiczna z elementami biochemii
75 6,0 egzamin O
Elektronika - pracownia
40 4,0 zaliczenie na ocenę O
Historia chemii
30 3,0 egzamin F
Grupa X
O
Grupa G
O
Grupa H
O
60 8,0 egzamin O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka po II-gim roku
120 4,0 zaliczenie O
Podstawy fizyki fazy skondensowanej I
45 4,0 egzamin O
Polimery naturalne i syntetyczne
45 4,0 egzamin O
Komputerowe modelowanie materiałów
45 3,0 zaliczenie na ocenę O
Pracownia badań materiałów II
60 4,0 zaliczenie na ocenę O
Metody badania materiałów I
30 3,0 egzamin O
Analiza komputerowa obrazów mikroskopowych (warsztaty)
15 2,0 zaliczenie F
Grupa H
O
Grupa J
O
Grupa K
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy fizyki fazy skondensowanej II
45 4,0 egzamin O
Nanotechnologia, fotonika i mikroelektromechanika
75 6,0 egzamin O
Biomateriały i nanomateriały
60 5,0 egzamin O
Modelowanie molekularne metodami chemii kwantowej
45 3,0 zaliczenie O
Metody badania materiałów II
30 3,0 egzamin O
Seminarium licencjackie
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Projekt badawczy
60 4,0 zaliczenie F
Historia chemii
30 3,0 egzamin F
Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle, biologii i medycynie
30 3,0 egzamin F
Grupa X
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny