A A A pl | en

ROSJOZNAWSTWO

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: rosjoznawstwo
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów przewiduje sześć semestrów nauki zakończonych napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz napisanie pracy dyplomowej przyjętej i zatwierdzonej przez promotora. W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę.

Ukończenie studiów

Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Dawne dzieje Europy Wschodniej
30 4,0 egzamin O
Wstęp do rosjoznawstwa
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Rdzenne Narody Syberii
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Język rosyjski
90 6,0 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia
30 4,0 egzamin O
Cywilizacja Imperium Rosyjskiego
30 4,0 egzamin O
Analiza tekstów kultury rosyjskiej (od X do XVIII w.)
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
10 1,0 zaliczenie na ocenę O
Język rosyjski
90 6,0 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultura rosyjska I poł XIX w.
30 3,0 egzamin O
Komunikacja medialna w Rosji
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Teorie kultury i cywilizacji
30 3,0 egzamin O
Klasyka literatury rosyjskiej XIX w.
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Media w Rosji
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Język rosyjski
90 6,0 egzamin O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultura rosyjska II poł XIX w. i pocz. XX w.
30 3,0 egzamin O
Filozofia rosyjska
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Mentalność rosyjska
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Analiza tekstów kultury rosyjskiej (XIX w. i pocz. XX w.)
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Rosyjska kultura ludowa i masowa
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Język rosyjski
60 4,0 zaliczenie na ocenę O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Cywilizacja radziecka
30 3,0 egzamin O
Literatura rosyjska po 1917 roku
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Stosunki polsko-rosyjskie w perspektywie zmian kulturowo-społecznych
30 3,0 egzamin O
Классика русского кино
30 4,0 egzamin O
Анализ общественного дискурса
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Język rosyjski
30 2,0 egzamin O
Seminarium licencjackie
30 4,0 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultura radziecka i postradziecka
30 4,0 egzamin O
Русское искусство
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Współczesna literatura rosyjska
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Praktyka tłumaczenia
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Seminarium licencjackie
30 8,0 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny