A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzanie informacją

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie informacją
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Program

Klasyfikacja ISCED: 0322
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Podstawę rozliczania studentów z realizacji programu i dokonywania wpisów na kolejny rok studiów stanowi Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). Punkty ECTS uzyskuje się za zaliczenie poszczególnych przedmiotów i modułów w formie zaliczenia (ze skalą zal - zaliczenie i nzal – brak zaliczenia) oraz zaliczenia z oceną lub egzaminu (przy skali ocen: 5,0 – bardzo dobry, 4,5 – plus dobry, 4,0 – dobry, 3,5 – plus dostateczny, 3,0 – dostateczny oraz 2 – niedostateczny, ocena nie pozwalająca na zaliczenie zajęć). Student do zaliczenia roku musi uzyskać minimum 60 ECTS (na roku trzecim 64 ECTS), zaś by ukończyć studia zobowiązany jest do uzyskania łącznie (co najmniej) 184 punktów ECTS.
Ogólny plan studiów obejmuje:
1. grupę zajęć obligatoryjnych
2. grupę zajęć fakultatywnych
3. proseminarium i seminarium dyplomowe
4. praktykę
5. lektorat i egzamin z języka nowożytnego.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zajęć, a także na temat warunków ich zaliczenia, znajdują się w opisach (sylabusach) przedmiotów i modułów zamieszczonych w internetowych systemach Aplikacja Sylabus UJ oraz USOS UJ. Informacje o realizacji toku studiów zawarte są również w Regulaminie studiów UJ, który jest opublikowany na stronie internetowej UJ. Ważne informacje zawiera także Statut UJ.
Grupę zajęć obligatoryjnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, których wymiar czasowy, okres realizowania przez studenta oraz warunki zaliczenia są określone, a ich tematyka ściśle związana jest z zarządzaniem informacją. Dokładny wykaz zajęć zawiera plan studiów.
Grupę zajęć fakultatywnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, które pogłębiają zainteresowania studentów. Na 1 roku w trakcie 1 semestru należy skompletować łącznie 3 ECTS; w trakcie 2 semestru – 4; na 2 roku w 3 semestrze - 4 ECTS, a w 4 - 6 ECTS; na 3 roku w 5 semestrze - 6 ECTS, zaś w 6 - 5 ECTS. W trakcie ostatniego semestru studenci mają też do wyboru z grupy wykładów - 1 wykład za 2 ECTS.
Na 2 roku studenci odbywają praktykę w wymiarze 120 godzin. Opcje instytucji do wyboru to: przedsiębiorstwa, instytucje samorządowe i państwowe, ośrodki informacji, firmy infobrokerskie, biblioteki, archiwa i inne ośrodki, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację.
W tym też roku w ciągu semestrów 5 i 6 należy wybrać proseminarium i seminarium licencjackie, które zależne są od opracowywanego tematu. W trakcie ich trwania studenci są zobowiązani napisać pracę licencjacką oraz uzyskać pozytywną ocenę (od promotora i recenzenta), a następnie zdać egzamin dyplomowy.
Na drugim i trzecim roku studiów student zobowiązany jest do zaliczenia lektoratu i zdania 1 egzaminu z dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej średnim (B2). Tryb odbywania zajęć lektoratowych, zdawania egzaminów, a także zasady zwalniania z lektoratu i/lub egzaminu na podstawie dokumentów poświadczających znajomość języka, określa regulamin Jagiellońskiego Centrum Językowego.
Kierunek nie przewiduje specjalności/specjalizacji.

Ukończenie studiów

Zdobycie zaliczeń ze wszystkich obowiązkowych oraz wybranych przez studenta fakultatywnych przedmiotów/modułów, odbycie praktyki, a co za tym idzie uzyskanie 184 ECTS. Napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Wymogi te muszą być spełnione w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
BHK
4 - zaliczenie O
Lekcja biblioteczna – BJ
2 - zaliczenie O
Podstawy zarządzania dla studiów informacyjnych
45 4 egzamin O
Środowisko informacyjne
75 8 egzamin O
Warsztat informacyjny
45 6 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość
6 1 zaliczenie O
Wstęp do zarządzania informacją
15 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Zachowania informacyjne
60 6 egzamin O
Grupa zajęć fakultatywnych
F

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kolekcje zasobów informacyjnych i kultura książki w dziejach 1
60 3 egzamin O
Podstawy teorii i metodologii badań informacyjnych
30 3 egzamin O
Polityka informacyjna organizacji
15 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Zarządzanie informacją w organizacji
45 6 egzamin O
Zarządzanie obiegiem dokumentów
30 3 zaliczenie na ocenę O
Źródła informacji
90 9 egzamin O
Grupa zajęć fakultatywnych
F

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Infobrokering i biały wywiad (OSINT)
60 8 zaliczenie na ocenę O
Język obcy nowożytny
30 - zaliczenie O
Języki informacyjno-wyszukiwawcze i indeksowanie
60 4 egzamin O
Kolekcje zasobów informacyjnych i kultura książki w dziejach 2
60 4 egzamin O
Podstawy badań nad książką
30 3 egzamin O
Podstawy projektowania: systemy, produkty i usługi informacyjne
30 3 egzamin O
Tworzenie i użytkowanie baz danych
30 3 zaliczenie na ocenę O
Usługi informacyjne
15 1 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
F

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy nowożytny
60 - zaliczenie O
Organizacja informacji i wiedzy
60 4 egzamin O
Pragmatyka projektowania produktów i usług informacyjnych - user experience design
30 3 zaliczenie na ocenę O
Praktyka
120 5 zaliczenie O
Sieci - teoria i praktyka
60 5 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie informacją w bibliotekach i ośrodkach informacji
75 7 egzamin O
Grupa zajęć fakultatywnych
F

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Czytelnictwo i recepcja informacji
60 4 egzamin O
Język obcy nowożytny
30 8 egzamin O
Kolekcje cyfrowe
45 4 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej w zarządzaniu informacją
30 2 egzamin O
Proseminarium licencjackie
30 5 zaliczenie O
Wizualizacja informacji i infografika
30 3 zaliczenie na ocenę O
Zagadnienia cyfryzacji
30 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa zajęć fakultatywnych
F

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultura piśmiennicza: dziedzictwo i rynek
60 5 zaliczenie na ocenę O
Podstawy zarządzania informacją w nauce
30 2 zaliczenie na ocenę O
Seminarium licencjackie
30 13 zaliczenie O
Uczestnictwo w systemie kultury
15 2 zaliczenie na ocenę O
Zajęcia terenowe
10 1 zaliczenie O
Grupa wykładów do wyboru
O
Grupa zajęć fakultatywnych
F