A A A
pl | en

Biotechnologia molekularna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Nazwa kierunku: Biotechnologia molekularna
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0512
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów oferuje dwa obowiązkowe przedmioty pozwalające studentom na zdobycie pogłębionej wiedzy z nauk leżących u podstaw biotechnologii molekularnej: biochemii i biologii molekularnej. Te dwa zaawansowane kursy prowadzone są w systemie e-nauczania połączonego ze stacjonarnymi zajęciami konwersatoryjnymi (łącznie 130 godz., 14 punktów ECTS); Biochemia – kurs zaawansowany odbywa się w semestrze pierwszym, a Biologia molekularna – kurs zaawansowany w semestrze drugim. Kolejnym przedmiotem obowiązkowym jest Bioinformatyka 2 (semestr 1), ale studenci mogą, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybrać kurs mały (30 godz., 3 ECTS) lub kurs zaawansowany (60 godz., 5 ECTS). Jeśli studenci wybierają kurs zaawansowany, to 2 z 5 punktów ECTS wliczają się do puli punktów ECTS kursów fakultatywnych (innych niż kursy kierunkowe, specjalistyczne i interdyscyplinarne).

Studenci, którzy nie mieli w dotychczasowym programie studiów przedmiotu poświęconego statystyce w wymiarze co najmniej 20 godz. (w tym co najmniej 10 godz. ćwiczeń) zobowiązani są do uczestnictwa w drugim semestrze studiów w kursie Statystyka – kurs dla studentów Biotechnologii (45 godz., 3 ECTS). Uzyskane punkty ECTS wliczają się do puli punktów ECTS kursów fakultatywnych (innych niż kursy kierunkowe, specjalistyczne i interdyscyplinarne).Wśród przedmiotów obowiązkowych znajduje się też kurs poświęcony znaczeniu biotechnologii w ochronie środowiska (20 godz., 2 ECTS, semestr 1), a także przedmioty kształcące w zakresie podstaw prawnych (semestr 1) i ekonomicznych biotechnologii oraz zagadnień bioetycznych (razem 75 godz., 5 ECTS). Przygotowaniem do prowadzenia projektu magisterskiego jest obowiązkowe seminarium Metodologia pracy doświadczalnej (30 godz., 2 ECTS) w drugim semestrze.

Nauka języka angielskiego jest przewidziana w pierwszych dwóch semestrach studiów (60 godz., 4  ECTS). Studenci mogą wybierać poziom lektoratu, w którym uczestniczą. Absolwenci muszą znać język angielski na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (poziom B2 wzbogacony w swobodne posługiwanie się terminologią fachową). Jeśli podejmując studia studenci posługują się językiem angielskim na tym lub wyższym poziomie, mogą wybrać lektorat na poziomie C1 albo C2. W programie studiów jest jeden kurs obowiązkowy w języku angielskim: Ethical aspects of genetic and cell manipulations (15 godz.,1 ECTS). Dodatkowo, studenci mają obowiązek uczestniczyć w co najmniej jednym z kilku oferowanych kursów fakultatywnych w języku angielskim, tak aby uzyskać w sumie co najmniej 3 punkty ECTS na kursach prowadzonych w języku angielskim.

W trakcie trwania pierwszego semestru lub najpóźniej przed rozpoczęciem drugiego semestru studenci wybierają spośród nauczycieli akademickich WBBiB promotora, który wyraża zgodę na objęcie tej funkcji, oraz pracownię, w której przygotowywać będą pracę magisterską. W wybranej pracowni odbywają zajęcia Pracownia specjalizacyjna I (w drugim semestrze), Pracownia specjalizacyjna II (w trzecim semestrze) oraz Pracownia magisterska (w czwartym semestrze) (łącznie 780 godz., 47 ECTS). Podczas tych zajęć studenci realizują pod opieką promotora projekty badawcze o charakterze biotechnologicznym stanowiące podstawę pracy magisterskiej. Praca magisterska przedstawia wyniki doświadczeń wraz z analizą statystyczną (tam gdzie jest to zasadne), opatrzone naukowym wprowadzeniem z wyodrębnionym celem pracy, opisem zastosowanych metod badawczych i dyskusją uwzględniającą najnowsze dane literaturowe.

W wyjątkowych wypadkach student może realizować projekt magisterski pod opieką promotora spoza WBBiB. Zasady obowiązujące przy ubieganiu się o taką możliwość przedstawia odrębny dokument „Zasady dotyczące wyboru tematu pracy magisterskiej, promotora i miejsca jej wykonywania na kierunkach biotechnologia molekularna i Molecular Biotechnology”.

W trzecim i czwartym semestrze studenci w porozumieniu ze swoimi promotorami wybierają jedno z seminariów magisterskich, o tematyce zgodnej z ich zainteresowaniami (łącznie 60 godz., 4 ECTS).

Istotnym elementem studiów magisterskich są przedmioty fakultatywne, wśród których wyróżnić można dwie ważne kategorie: Kursy kierunkowe i specjalistyczne dla kierunku biotechnologia molekularna oraz Kursy interdyscyplinarne. Kursy interdyscyplinarne to kursy specjalistyczne przewidziane dla studentów innych kierunków prowadzonych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (WBBiB), ale o tematyce istotnej również dla studentów biotechnologii molekularnej i pozwalające na osiąganie efektów uczenia się przewidzianych dla tego kierunku. Na kursach fakultatywnych studenci zdobywają 34 punkty ECTS, w tym co najmniej 14 punktów ECTS na kursach z listy Kursy kierunkowe i specjalistyczne dla kierunku biotechnologia molekularna oraz co najmniej 12 punktów z listy Kursy interdyscyplinarne. Pozostałe 8 punktów ECTS studenci mogą zdobyć na dowolnych kursach przewidzianych dla studentów studiów magisterskich prowadzonych na WBBiB lub uczestnicząc w cyklach zajęć prowadzonych przez wykładowców zagranicznych zaproszonych na WBBiB (niektóre z tego typu zajęć mogą uzyskać kategorię kursu specjalistycznego/kierunkowego lub interdyscyplinarnego).

Na liście kursów specjalistycznych i kierunkowych znajduje się Praktyka zawodowa 2. Studenci mogą ubiegać się o praktykę zawodową w jednej z firm lub instytucji z listy przedstawionej przez Pełnomocnika ds. praktyk zawodowych i współpracy ze środowiskiem zewnętrznym lub, po akceptacji kierownika kierunku, odbyć praktykę w jednostce niewskazanej na liście, w tym zagranicznej np. w ramach programu Erasmus-praktyki. Warunki uczestnictwa w praktyce są uzgadniane ze stroną przyjmującą. Praktyki zawodowe trwają na ogół dłużej niż jeden miesiąc, ale do programu studiów zaliczany jest czas 120 godz. praktyk i 4 punkty ECTS.

W uzasadnionych przypadkach (za zgodą promotora i kierownika studiów) studenci mogą uczestniczyć również w kursach prowadzonych poza Wydziałem, a także w wybranych kursach przewidzianych dla studiów licencjackich (maksymalnie do 6 punktów ECTS), o ile wybrane przedmioty stanowią uzupełnienie wiedzy niezbędne dla dalszego toku studiów. Studenci są zobowiązani do wyboru kursów fakultatywnych w pierwszym semestrze studiów po konsultacji z promotorem lub, jeśli nie mają jeszcze wybranego promotora, to z pracownikiem naukowym Wydziału pełniącym funkcję konsultanta. Wybór kursów fakultatywnych w drugim, trzecim i czwartym semestrze musi być skonsultowany z promotorem przed rozpoczęciem danego semestru.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego magistra jest zdanie końcowego ustnego egzaminu magisterskiego przed komisją egzaminacyjną złożoną z przewodniczącego komisji, promotora i recenzenta pracy dyplomowej. Podczas egzaminu magistrant przedstawia 10-minutową prezentację najważniejszych założeń i osiągnięć swojej pracy, a także odpowiada na pytania z zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych, w tym również dotyczące tematyki związanej z pracą magisterską. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest:

  • zdobycie liczby punktów ECTS wymaganej programem studiów
  • zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, w tym wszystkich zajęć fakultatywnych wybranych przez studenta
  • zaliczenie kursów w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godz. i 3 punktów ECTS
  • udokumentowanie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poprzez zdanie egzaminu kończącego lektorat
  • złożenie pracy dyplomowej wraz z dwoma recenzjami zawierającymi pozytywne oceny

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

 

Przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów studenci wybierają kursy fakultatywne, w których będą uczestniczyli w tym semestrze, po konsultacji z wybranym promotorem lub, jeśli nie mają jeszcze promotora, z jednym z wydziałowych konsultantów. Od drugiego semestru studiów studenci wybierają przedmioty fakultatywne po konsultacji z promotorem.

W toku studiów studenci muszą uzyskać 34 punkty ECTS z kursów fakultatywnych, w tym co najmniej 14 punktów ECTS z listy „Kursy kierunkowe i specjalistyczne dla biotechnologii molekularnej” i co najmniej 12 punktów ECTS z listy „Kursy interdyscyplinarne”. Pozostałe punkty ECTS studenci mogą uzyskać wybierając kursy również z tych list lub kursy prowadzone na innych kierunkach studiów lub uczestnicząc w cyklach zajęć prowadzonych przez wykładowców zagranicznych zaproszonych na WBBiB. Niektóre spośród tych zajęć mogą być uznane przez kierownika studiów jako kursy specjalistyczne/kierunkowe lub interdyscyplinarne.

Studenci mogą uczestniczyć w kursach przewidzianych dla studiów licencjackich (maksymalnie do 6 ECTS), o ile wybrane przedmioty stanowią uzupełnienie wiedzy niezbędnej dla dalszego toku studiów. Decyzję w sprawie przyznania punktów ECTS z tej grupy kursów podejmuje kierownik kierunku w porozumieniu z promotorem przed zapisaniem się studenta na kurs.

Na pierwszym roku studiów studenci powinni uzyskać 20 punktów ECTS z kursów fakultatywnych.

We wszystkich przypadkach, w których studenci wybierają przedmioty inne niż kursy wyszczególnione w programie studiów biotechnologia molekularna, muszą przed dokonaniem zapisu na kurs uzyskać zgodę kierownika studiów, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biotechnologia molekularna, oraz akceptację prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.

W toku studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 2 punkty ECTS na kursie fakultatywnym prowadzonym w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia – kurs zaawansowany
65 7 zaliczenie na ocenę O
Biotechnologia dla środowiska – aspekty ekologiczne
20 2 egzamin O
Prawo w biotechnologii
30 2 egzamin O
Grupa: Bioinformatyka
O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy kierunkowe i specjalistyczne
O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy interdyscyplinarne
O
Grupa: Lektorat
O
Absolwent na rynku pracy
15 1 zaliczenie F
5 - zaliczenie O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - zaliczenie O

Studenci wybierają przedmioty fakultatywne po konsultacji z promotorem. W toku studiów studenci muszą uzyskać 34 punkty ECTS z kursów fakultatywnych, w tym co najmniej 14 punktów ECTS z listy „Kursy kierunkowe i specjalistyczne dla biotechnologii molekularnej” i co najmniej 12 punktów ECTS z listy „Kursy interdyscyplinarne”. Pozostałe punkty ECTS studenci mogą uzyskać wybierając kursy również z tych list lub kursy prowadzone na innych kierunkach studiów lub uczestnicząc w cyklach zajęć prowadzonych przez wykładowców zagranicznych zaproszonych na WBBiB. Niektóre spośród tych zajęć mogą być uznane przez kierownika studiów jako kursy specjalistyczne/kierunkowe lub interdyscyplinarne. Decyzja w tej sprawie zapada przed zapisem studenta na zajęcia.

Studenci mogą uczestniczyć w kursach przewidzianych dla studiów licencjackich (maksymalnie do 6 ECTS), o ile wybrane przedmioty stanowią uzupełnienie wiedzy niezbędnej dla dalszego toku studiów. Decyzję w sprawie przyznania punktów ECTS z tej grupy kursów podejmuje kierownik kierunku w porozumieniu z promotorem przed zapisaniem się studenta na kurs.

Na pierwszym roku studiów studenci powinni uzyskać 20 punktów ECTS z kursów fakultatywnych.

We wszystkich przypadkach, w których studenci wybierają przedmioty inne niż kursy wyszczególnione w programie studiów biotechnologia molekularna, muszą uzyskać zgodę kierownika studiów, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biotechnologia molekularna, oraz akceptację prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.

W toku studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 2 punkty ECTS na kursie fakultatywnym prowadzonym w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biologia molekularna – kurs zaawansowany
65 7 zaliczenie na ocenę O
Ethical aspects of genetic and cell manipulations
15 1 zaliczenie na ocenę O
Metodologia pracy doświadczalnej
30 2 zaliczenie O
Podstawy ekonomii i zarządzania jakością
30 2 zaliczenie na ocenę O
Pracownia specjalizacyjna I
180 10 zaliczenie O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy kierunkowe i specjalistyczne
O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy interdyscyplinarne
O
Grupa: Lektorat
O

Studenci wybierają przedmioty fakultatywne oraz seminarium magisterskie po konsultacji z promotorem.

W toku studiów studenci muszą uzyskać 34 punkty ECTS z kursów fakultatywnych, w tym co najmniej 14 punktów ECTS z listy „Kursy kierunkowe i specjalistyczne dla biotechnologii molekularnej” i co najmniej 12 punktów ECTS z listy „Kursy interdyscyplinarne”. Pozostałe punkty ECTS studenci mogą uzyskać wybierając kursy również z tych list lub kursy prowadzone na innych kierunkach studiów lub uczestnicząc w cyklach zajęć prowadzonych przez wykładowców zagranicznych zaproszonych na WBBiB. Niektóre spośród tych zajęć mogą być uznane przez kierownika studiów jako kursy specjalistyczne/kierunkowe lub interdyscyplinarne. Decyzja w tej sprawie zapada przed zapisem studenta na zajęcia.

Studenci mogą uczestniczyć w kursach przewidzianych dla studiów licencjackich (maksymalnie do 6 ECTS), o ile wybrane przedmioty stanowią uzupełnienie wiedzy niezbędnej dla dalszego toku studiów. Decyzję w sprawie przyznania punktów ECTS z tej grupy kursów podejmuje kierownik kierunku w porozumieniu z promotorem przed zapisaniem się studenta na kurs.

Na drugim roku studiów studenci powinni uzyskać 14 punktów ECTS z kursów fakultatywnych.

We wszystkich przypadkach, w których studenci wybierają przedmioty inne niż kursy wyszczególnione w programie studiów biotechnologia molekularna, muszą uzyskać zgodę kierownika studiów, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biotechnologia molekularna, oraz akceptację prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.

W toku studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 2 punkty ECTS na kursie fakultatywnym prowadzonym w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia specjalizacyjna II
300 17 zaliczenie O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy kierunkowe i specjalistyczne
O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy interdyscyplinarne
O
Grupa: Seminarium magisterskie
O
Absolwent na rynku pracy
15 1 zaliczenie F

 

Studenci wybierają przedmioty fakultatywne oraz seminarium magisterskie po konsultacji z promotorem.

W toku studiów studenci muszą uzyskać 34 punkty ECTS z kursów fakultatywnych, w tym co najmniej 14 punktów ECTS z listy „Kursy kierunkowe i specjalistyczne dla biotechnologii molekularnej” i co najmniej 12 punktów ECTS z listy „Kursy interdyscyplinarne”. Pozostałe punkty ECTS studenci mogą uzyskać wybierając kursy również z tych list lub kursy prowadzone na innych kierunkach studiów lub uczestnicząc w cyklach zajęć prowadzonych przez wykładowców zagranicznych zaproszonych na WBBiB. Niektóre spośród tych zajęć mogą być uznane przez kierownika studiów jako kursy specjalistyczne/kierunkowe lub interdyscyplinarne. Decyzja w tej sprawie zapada przed zapisem studenta na zajęcia.

Studenci mogą uczestniczyć w kursach przewidzianych dla studiów licencjackich (maksymalnie do 6 ECTS), o ile wybrane przedmioty stanowią uzupełnienie wiedzy niezbędnej dla dalszego toku studiów. Decyzję w sprawie przyznania punktów ECTS z tej grupy kursów podejmuje kierownik kierunku w porozumieniu z promotorem przed zapisaniem się studenta na kurs.

Na drugim roku studiów studenci powinni uzyskać 14 punktów ECTS z kursów fakultatywnych.

We wszystkich przypadkach, w których studenci wybierają przedmioty inne niż kursy wyszczególnione w programie studiów biotechnologia molekularna, muszą uzyskać zgodę kierownika studiów, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biotechnologia molekularna, oraz akceptację prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.

W toku studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 2 punkty ECTS na kursie fakultatywnym prowadzonym w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia magisterska
300 20 zaliczenie O
Praktikum pisania pracy magisterskiej
30 5 zaliczenie O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy kierunkowe i specjalistyczne
O
Grupa: Przedmioty fakultatywne – kursy interdyscyplinarne
O