A A A pl | en

BIOCHEMIA

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Nazwa kierunku: biochemia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0512
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Ogólna konstrukcja programu

Program studiów obejmuje: zajęcia ogólnouczelniane (do 12 punktów ECTS), kierunkowe zajęcia specjalistyczne (minimum 103 punkty ECTS) i przygotowanie pracy magisterskiej (5 punktów ECTS).

Zajęcia ogólnouczelniane obejmują zajęcia z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych oraz lektorat (najczęściej z języka angielskiego) pozwalający na osiągnięcie przez studenta wymaganego poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kierunkowe zajęcia specjalistyczne obejmują:

- zaawansowane kursy specjalistyczne (wykłady, ćwiczenia), poświęcone szczegółowym działom i kierunkom nowoczesnej biochemii i biologii molekularnej oraz praktykę zawodową,

- pracownie specjalistyczne, umożliwiające studentom trening w technikach biochemicznych, których opanowanie będzie niezbędne przy wykonywaniu badań na potrzeby pracy magisterskiej,

- seminarium specjalistyczne, poświęcone zaawansowanym problemom współczesnej biochemii, - seminarium magisterskie, na którym studenci przedstawiają założenia, metodykę i wyniki swoich badań naukowych, wykonywanych na potrzeby pracy magisterskiej,

- pracownię magisterską, umożliwiającą wykonanie doświadczeń, których wyniki włączone zostaną do pracy magisterskiej.

Grupa obejmująca zaawansowane kursy specjalistyczne i praktykę zawodową, zawiera zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów danego rocznika oraz zajęcia fakultatywne. Te ostatnie student dobiera w porozumieniu z promotorem stosownie do swoich zainteresowań a także tematyki pracy magisterskiej. Plan studiów określa wymiar kursów obowiązkowych (17 punktów ECTS, 200 godzin) oraz minimalną liczbę punktów ECTS za zajęcia do wyboru (31 punktów ECTS, ok. 270 godzin), z których określoną część (10 punktów ECTS, ok. 85 godzin) mogą stanowić uzupełniające kursy specjalistyczne występujące w programach innych kierunków studiów prowadzonych na WBBiB (grupa E) oraz cykle wykładów zaproszonych na WBBiB wykładowców zagranicznych. Pracownie specjalistyczne I i II (odpowiednio grupa B i C) są obowiązkowe w tym sensie, że student musi wypracować określoną sumaryczną liczbę godzin tych zajęć laboratoryjnych w wymiarze określonym w planie studiów, odbywając zajęcia w wybranym przez studenta Zakładzie. Ze względu na wielką rozpiętość tematyki badawczej w Zakładach WBBiB, pracownie te podzielono na trzy wersje, reprezentujące różne poziomy badawcze biochemii: poziom molekularny, poziom komórkowy i poziom organizmów. Seminarium specjalistyczne na pierwszym roku studiów może być prowadzone w dwóch blokach programowych (dwóch grupach seminaryjnych), w obrębie których tematyka obejmuje albo „bardziej biologiczne” albo „bardziej chemiczne” działy biochemii.

 

Główne cele dydaktyczne kolejnych lat studiów

I rok

Nabycie wiedzy specjalistycznej, niezbędnej dla wykonywania zawodu biologa/biochemika oraz dla kontynuowania uczenia się w szkołach doktorskich w dyscyplinie nauk biologicznych w zakresie biochemii, niezależnie od wybieranego wariantu kształcenia. Program obejmuje większość obowiązkowych zajęć kierunkowych oraz zajęcia kształcenia ogólnego.

II rok

Opanowanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z działów biochemii, niezbędnych do przygotowania i obrony pracy magisterskiej. Program obejmuje pozostałą część zajęć kształcenia kierunkowego, zarówno obowiązkowych jak i fakultatywnych.

Ukończenie studiów

Warunkami ukończenia studiów są: (1) zaliczenie zajęć określonych w programie studiów, z uwzględnieniem zasad doboru tych zajęć i wymaganej liczby punktów ECTS przypisanych poszczególnym grupom zajęć, (2) przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej, (3) zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego. Praca magisterska ma być rozwiązaniem określonego problemu naukowego, opracowanym w formie pisemnej zgodnie z regułami stosowanymi dla oryginalnych artykułów naukowych z zakresu biochemii. Praca musi zawierać wyniki oryginalnych badań naukowych o charakterze biochemicznym przeprowadzonych przez studenta pod nadzorem jego promotora.

Do końca pierwszego semestru studiów student wybiera temat pracy magisterskiej z listy, ogłoszonej na początku roku akademickiego. Listę tematów ustala rada programowa kierunku biochemia na podstawie wniosków nauczycieli akademickich Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, oceniając m.in. spełnienie warunku biochemicznego charakteru proponowanej pracy.

Promotorem magistranta może być nauczyciel akademicki z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub stopniem doktora (adiunkt), prowadzący badania naukowe z zakresu biochemii. Promotor powinien być pracownikiem badawczo-dydaktycznym, dydaktycznym lub, w uzasadnionych przypadkach (za zgodą Dziekana Wydziału), badawczym Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. W uzasadnionych przypadkach, po zaopiniowaniu przez kierownika kierunku i za zgodą Dziekana Wydziału, część doświadczalna pracy magisterskiej może być wykonywana w całości lub części w innej jednostce badawczej lub badawczo-dydaktycznej, pod warunkiem zachowania  biochemicznego charakteru pracy. Wyjątkowo,  w dobrze uzasadnionych przypadkach, po zaopiniowaniu przez kierownika kierunku i Komisję Dydaktyczną, za zgodą Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, promotorem pracy magisterskiej studenta biochemii może zostać nauczyciel akademicki z innej jednostki niż WBBiB.

Promotor organizuje i nadzoruje prowadzone przez studenta w ramach pracowni specjalistycznych i pracowni magisterskiej doświadczenia laboratoryjne oraz nadzoruje przygotowywanie pracy magisterskiej. Formalne wymagania stawiane pracy magisterskiej, tryb i forma jej oceny przez promotora i recenzenta określane są w odrębnej Uchwale Rady Wydziału dla każdego rocznika studentów.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student zobowiązany jest do wybrania po jednej z alternatywnych wersji pracowni specjalistycznych z grupy B i C (łącznie 480 godzin, 25 punktów ECTS), oraz pracowni magisterskiej z grupy D (300 godzin, 20 punktów ECTS). Ponadto, w całym dwuletnim cyklu studiów student jest zobowiązany do wybrania zajęć z grupy A o łącznej minimalnej wartości 21 punktów ECTS (ok. 185 godzin) oraz z grupy E o łącznej maksymalnej wartości 10 punktów ECTS (ok. 85 godzin). Część punktów ECTS z tej ostatniej puli student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach spoza grupy E, prowadzonych na innych kierunkach studiów lub w cyklach wykładów zaproszonych na WBBiB wykładowców zagranicznych - w obu przypadkach wymaga to zgody kierownika kierunku, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biochemia, oraz akceptacji Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB. Student jest zobowiązany do wybrania w ciągu dwuletnich studiów przynajmniej jednego kursu specjalistycznego w języku angielskim. Do końca pierwszego semestru studiów student wybiera temat pracy magisterskiej z listy, ogłoszonej na początku roku akademickiego. Listę tematów ustala rada programowa kierunku biochemia na podstawie wniosków nauczycieli akademickich Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, oceniając m.in. spełnienie warunku biochemicznego charakteru proponowanej pracy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia przyrody - kurs dla 1 roku biochemii II stopnia
50 4,0 zaliczenie na ocenę O
Immobilizowane białka w biochemii analitycznej i stosowanej
55 5,0 zaliczenie na ocenę O
Seminarium specjalistyczne I
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Struktura i funkcja makrocząsteczek - metodologia badań
65 5,0 zaliczenie na ocenę O
Współczesne metody mikroskopowe w badaniach komórkowych
35 3,0 zaliczenie na ocenę O
5 - zaliczenie O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - zaliczenie O
Grupa A - Specjalistyczne zajęcia kierunkowe
O
Grupa E - Uzupełniające zajęcia specjalistyczne
O
Grupa F - Zajęcia ogólnouczelniane
F
Lektorat z języka obcego
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Student zobowiązany jest do wybrania po jednej z alternatywnych wersji pracowni specjalistycznych z grupy B i C (łącznie 480 godzin, 25 punktów ECTS), oraz pracowni magisterskiej z grupy D (300 godzin, 20 punktów ECTS). Ponadto, w całym dwuletnim cyklu studiów student jest zobowiązany do wybrania zajęć z grupy A o łącznej minimalnej wartości 21 punktów ECTS (ok. 1850 godzin) oraz z grupy E o łącznej maksymalnej wartości 10 punktów ECTS (ok. 85 godzin). Część punktów ECTS z tej ostatniej puli student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach spoza grupy E, prowadzonych na innych kierunkach studiów lub w cyklach wykładów zaproszonych na WBBiB wykładowców zagranicznych - w obu przypadkach wymaga to zgody kierownika kierunku, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biochemia, oraz akceptacji Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB. Student jest zobowiązany do wybrania w ciągu dwuletnich studiów przynajmniej jednego kursu specjalistycznego w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bioethics – Advanced course
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Biochemiczne mechanizmy regulacji procesów rozwojowych autotrofów
45 4,0 zaliczenie na ocenę O
Seminarium specjalistyczne II
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Grupa A - Specjalistyczne zajęcia kierunkowe
O
Grupa B - Pracownia specjalistyczna I
O
Grupa E - Uzupełniające zajęcia specjalistyczne
O
Lektorat z języka obcego
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Student zobowiązany jest do wybrania po jednej z alternatywnych wersji pracowni specjalistycznych z grupy B i C (łącznie 480 godzin, 25 punktów ECTS), oraz pracowni magisterskiej z grupy D (300 godzin, 20 punktów ECTS). Ponadto, w całym dwuletnim cyklu studiów student jest zobowiązany do wybrania zajęć z grupy A o łącznej minimalnej wartości 21 punktów ECTS (ok. 1850 godzin) oraz z grupy E o łącznej maksymalnej wartości 10 punktów ECTS (ok. 85 godzin). Część punktów ECTS z tej ostatniej puli student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach spoza grupy E, prowadzonych na innych kierunkach studiów lub w cyklach wykładów zaproszonych na WBBiB wykładowców zagranicznych - w obu przypadkach wymaga to zgody kierownika kierunku, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biochemia, oraz akceptacji Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB. Student jest zobowiązany do wybrania w ciągu dwuletnich studiów przynajmniej jednego kursu specjalistycznego w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie I
30 2,0 zaliczenie O
Grupa A - Specjalistyczne zajęcia kierunkowe
O
Grupa C - Pracownia specjalistyczna II
O
Grupa E - Uzupełniające zajęcia specjalistyczne
O
Grupa F - Zajęcia ogólnouczelniane
F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Student zobowiązany jest do wybrania po jednej z alternatywnych wersji pracowni specjalistycznych z grupy B i C (łącznie 480 godzin, 25 punktów ECTS), oraz pracowni magisterskiej z grupy D (300 godzin, 20 punktów ECTS). Ponadto, w całym dwuletnim cyklu studiów student jest zobowiązany do wybrania zajęć z grupy A o łącznej minimalnej wartości 21 punktów ECTS (ok. 1850 godzin) oraz z grupy E o łącznej maksymalnej wartości 10 punktów ECTS (ok. 85 godzin). Część punktów ECTS z tej ostatniej puli student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach spoza grupy E, prowadzonych na innych kierunkach studiów lub w cyklach wykładów zaproszonych na WBBiB wykładowców zagranicznych - w obu przypadkach wymaga to zgody kierownika kierunku, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biochemia, oraz akceptacji Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB. Student jest zobowiązany do wybrania w ciągu dwuletnich studiów przynajmniej jednego kursu specjalistycznego w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie II
30 2,0 zaliczenie O
Praktikum pisania pracy magisterskiej
30 5,0 zaliczenie O
Grupa D - Pracownia magisterska
O
Grupa E - Uzupełniające zajęcia specjalistyczne
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny