A A A pl | en
Wydział Biologii

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biologii
Nazwa kierunku: zarządzanie zasobami przyrody
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Na program studiów Zarządzania zasobami przyrody składają się przedmioty obowiązkowe w wymiarze 55 ECTS oraz realizowane w formie fakultatywnej (65 ECTS). Przedmiotami do wyboru są seminaria i pracownie specjalizacyjne za które student uzyskuje odpowiednio 6 i 35 ECTS. Pozostałe punkty ECTS student uzyskuje wybierając przedmioty z listy. Znaczna część zajęć to zajęcia praktyczne w terenie i laboratoryjne.

Ukończenie studiów

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. przedmiotu w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. przedmiotów fakultatywnych z listy za min. 21 ECTS (I rok - 13 ECTS, II rok - 8 ECTS),
 3. dowolego przedmiotu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bioremediacja gleb i wód
45 3,0 egzamin O
Gospodarka leśna
30 2,0 egzamin O
Metody statystyczne
40 3,0 zaliczenie na ocenę O
Ochrona gleb, wód i złóż surowców użytecznych
30 3,0 egzamin O
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1,0 egzamin O
Pracownia specjalizacyjna
15 5,0 zaliczenie O
Proseminarium II
30 2,0 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne
O
Lektorat z języka obcego
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. przedmiotu w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. przedmiotów fakultatywnych z listy za min. 21 ECTS (I rok - 13 ECTS, II rok - 8 ECTS),
 3. dowolego przedmiotu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekologiczne podstawy gospodarowania roślinnością
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Metody analizy przestrzennej
30 4,0 egzamin O
Metody monitoringu przyrodniczego
100 4,0 zaliczenie na ocenę O
Różnorodność biotyczna Polski
60 4,0 egzamin O
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3,0 zaliczenie na ocenę O
Pracownia specjalizacyjna
15 5,0 zaliczenie O
Seminarium
30 2,0 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne
O
Lektorat z języka obcego
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. przedmiotu w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. przedmiotów fakultatywnych z listy za min. 21 ECTS (I rok - 13 ECTS, II rok - 8 ECTS),
 3. dowolego przedmiotu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekologiczna ocena ryzyka środowiskowego
30 2,0 egzamin O
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3,0 zaliczenie na ocenę O
Globalne problemy ekologii
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Gospodarka odpadami stałymi
45 2,0 egzamin O
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3,0 zaliczenie na ocenę O
Seminarium
30 2,0 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna
30 10,0 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. przedmiotu w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. przedmiotów fakultatywnych z listy za min. 21 ECTS (I rok - 13 ECTS, II rok - 8 ECTS),
 3. dowolego przedmiotu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Edukacja ekologiczna
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Gospodarka wodno-ściekowa
30 2,0 egzamin O
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1,0 zaliczenie na ocenę O
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Pracownia specjalizacyjna
60 15,0 zaliczenie O
Seminarium
30 2,0 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny