A A A pl | en
Wydział Biologii

ECOLOGY AND EVOLUTION

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biologii
Nazwa kierunku: Ecology and Evolution
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów Ecology and evolution składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, którym przypisano 73 ECTS (Seminar - 6 ECTS, Master Project - 35 ECTS, przedmioty fakultatywne w języku angielskim - 32 ECTS).

Ukończenie studiów

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa jest pracą pisemną dotyczącą ważnych i aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem ekosystemów i przebiegiem procesów ewolucyjnych, przygotowaną w oparciu o przeprowadzone badania eksperymentalne w laboratorium lub w terenie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy, za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty oferowane na Wydziale Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Experimental design, data analysis and presentation
80 - no credit O
Evolution
140 11,0 exam O
Practical aspects of environmental conservation - part 1
42 3,0 exam O
Progress in ecology and evolution
30 2,0 assessment O
4 - assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O
Lektorat z języka obcego (Foreign language)
O
  • O - obligatory
  • F - elective

Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy, za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty oferowane na Wydziale Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Behavioural Ecology
60 5,0 exam O
Ecosystem ecology
36 3,0 zaliczenie na ocenę O
Ecosystem ecology - practice
54 4,0 zaliczenie na ocenę O
Experimental design, data analysis and presentation
15 9,0 exam O
Methods of secondary data analysis on society and environment
40 3,0 zaliczenie na ocenę O
Practical aspects of environmental conservation - part 2
23 1,0 zaliczenie na ocenę O
Seminar
30 2,0 assessment O
Social and economic aspects of nature conservation
12 2,0 zaliczenie na ocenę O
Master Project in ecology and evolution
15 5,0 assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O
Lektorat z języka obcego (Foreign language)
O
  • O - obligatory
  • F - elective

Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy, za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty oferowane na Wydziale Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Master Project in ecology and evolution
30 10,0 assessment O
Seminar
30 2,0 assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O
  • O - obligatory
  • F - elective

Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy, za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty oferowane na Wydziale Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Master Project in ecology and evolution
60 20,0 assessment O
Seminar
30 2,0 assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O
  • O - obligatory
  • F - elective