A A A pl | en
Wydział Filologiczny

JĘZYK ROSYJSKI W TŁUMACZENIACH SPECJALISTYCZNYCH

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program zakłada realizację przedmiotów obowiązkowych z zakresu trzech grup tematycznych: 1) kształcenie językowe - rozwijanie kompetencji w zakresie języka rosyjskiego na integrującym umiejętności językowe kursie praktycznym, nauka języków specjalistycznych (biznes, korespondencja handlowa, turystyka, ekonomia, administracja, prawo, medycyna, informatyka, technika), rozwijanie kompetencji w zakresie stylistyki języka rosyjskiego i polskiego; 2) nauka warsztatu tłumacza (w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz poszczególnych technik i narzędzi pracy tłumacza); 3) przedmioty teoretyczne związane z przekładem (teoria przekładu, semiotyka przekładu, krytyka przekładu), komunikacją interkulturową oraz językoznawstwem rosyjskim. W skład programu studiów wchodzą także przedmioty do wyboru: konwersatoria monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej oraz konwersatorium promotorskie.

Ukończenie studiów

praca magisterska i egzamin magisterski

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na każdym roku po dwa.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I - kurs integrujący
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Język i przekład specjalistyczny: biznes i korespondencja handlowa
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Język i przekład specjalistyczny: turystyka i ekonomia
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Tłumaczenia ustne
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Teoria przekładu
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Komunikacja interkulturowa
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Stylistyka języka polskiego
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Konwersatorium promotorskie I
15 3,0 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na każdym roku po dwa.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I - kurs integrujący
30 3,0 egzamin O
Język i przekład specjalistyczny: biznes i korespondencja handlowa
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Język i przekład specjalistyczny: administracja i prawo
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Tłumaczenia ustne
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Narzędzia pracy tłumacza
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Przekład w perspektywie interdyscyplinarnej
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Stylistyka funkcjonalna języka rosyjskiego
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka kontrastywna polsko-rosyjska
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium promotorskie I
15 3,0 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na każdym roku po dwa.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II - kurs integrujący
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Język i przekład specjalistyczny: medycyna
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Tłumaczenia uwierzytelnione
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Krytyka przekładu
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Semiotyka przekładu
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Języki specjalistyczne w tłumaczeniu konsekutywnym
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium promotorskie II
15 6,0 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na każdym roku po dwa.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II - kurs integrujący
30 5,0 egzamin O
Język i przekład specjalistyczny: informatyka i technika
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Języki specjalistyczne w tłumaczeniu konsekutywnym
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
6 1,0 zaliczenie O
Konwersatorium promotorskie II
15 10,0 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny