A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Przekładoznawstwo

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Przekładoznawstwo
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski

Kierownik kierunku

dr Łukasz Wiraszka
Dyscyplina: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W toku studiów student realizuje łącznie 1000 godzin zajęć dydaktycznych, które obejmują 580 godzin zajęć obowiązkowych (w tym 120 godzin praktyk) oraz 420 godzin zajęć fakultatywnych. Większość modułów nastawionych jest na stopniowy rozwój umiejętności praktycznych poprzez ćwiczenia w zakresie tłumaczenia różnych typów tekstów. Studenci zdobywają umiejętności z tłumaczenia praktycznego w zakresie dwóch języków aktywnych (j. polski i j. angielski) oraz jednego, wybranego języka biernego (do wyboru: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski). Zajęcia praktyczne wsparte są niezbędnym przygotowaniem teoretycznym, które zapewniają moduły wykładowe, natomiast szeroka oferta praktycznych zajęć specjalizacyjnych i opcyjnych umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych dziedzinach tłumaczenia. Zajęcia seminaryjne przygotowują do napisania przekładoznawczej pracy magisterskiej. Program studiów objemuje także kształcenie podstawowe w zakresie tłumaczenia ustnego.

Ukończenie studiów

– praca dyplomowa (magisterska)
– egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Konieczność wyboru warsztatów tłumaczeniowych (I/C) w zależności od wyboru dodatkowego języka obcego (języka „C”). Oferowane języki „C” obejmują: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

 

Konieczność wyboru trzech zajęć opcyjnych (obejmujących łącznie 90 godzin i 9 pkt ECTS) w ciągu całego toku studiów. W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć opcyjnych.

 

Student wybiera jeden z różnych tematycznie kursów seminaryjnych oferowanych w danym cyklu kształcenia.

 

Seminarium magisterskie / MA Seminar – kursy wymienne
Wstęp do przekładoznawstwa / Introduction to Translation Studies – kursy wymienne

 

Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry decyduje, który z każdej pary kursów wymiennych będzie prowadzony w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty tłumaczeniowe I/B [tłumaczenie tekstów prasowych i użytkowych (A↔B)]
30 3 egzamin O
Warsztaty tłumaczeniowe I/C [tłumaczenie tekstów prasowych i użytkowych (C→A)]
30 3 egzamin F
Gramatyka i stylistyka języka polskiego
30 3 zaliczenie na ocenę O
Intercultural pragmatics
30 3 zaliczenie na ocenę O
Pozyskiwanie informacji
15 1 zaliczenie na ocenę O
BHK
4 - egzamin O
English for translators
15 1 zaliczenie na ocenę O
Wykład monograficzny w zakresie językoznawczych aspektów przekładu
30 3 egzamin O
Kursy w dwóch wariantach językowych
O
Zajęcia opcyjne
O

Konieczność wyboru warsztatów tłumaczeniowych (II/C) w zależności od wyboru dodatkowego języka obcego (języka „C”). Oferowane języki „C” obejmują: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

 

Konieczność wyboru zajęć specjalizacyjnych, obejmujących łącznie 90 godzin (12 ECTS). Zajęcia specjalizacyjne trwają trzy semestry (w każdym semestrze po 30 godz.). W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć specjalizacyjnych.

 

Konieczność wyboru trzech zajęć opcyjnych (obejmujących łącznie 90 godzin i 9 pkt ECTS) w ciągu całego toku studiów. W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć opcyjnych.

 

Student wybiera jeden z różnych tematycznie kursów seminaryjnych oferowanych w danym cyklu kształcenia.

 

Seminarium magisterskie / MA Seminar – kursy wymienne;

Narzędzia CAT / CAT tools – kursy wymienne;

 

Dyrektor Instytutu/Kierownika Katedry decyduje, który z każdej pary kursów wymiennych będzie prowadzony w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty tłumaczeniowe II/B [tłumaczenie tekstów naukowych (A↔B)]
45 4 egzamin O
Warsztaty tłumaczeniowe II/C [tłumaczenie tekstów ekonomicznych (C→A)]
30 3 egzamin F
Edycja i adiustacja tekstów
30 3 zaliczenie na ocenę O
Praktyki
120 6 zaliczenie O
Wykład monograficzny w zakresie badań przekładoznawczych
30 3 egzamin O
Kursy w dwóch wariantach językowych
O
Zajęcia opcyjne
O
Zajęcia specjalizacyjne
O

Konieczność wyboru warsztatów tłumaczeniowych (III/C) w zależności od wyboru dodatkowego języka obcego (języka „C”). Oferowane języki „C” obejmują: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

Konieczność wyboru jednych zajęć specjalizacyjnych, obejmujących łącznie 90 godzin (12 ECTS). 

 

Zajęcia specjalizacyjne trwają trzy semestry (w każdym semestrze po 30 godz.). W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć specjalizacyjnych.

 

Konieczność wyboru trzech zajęć opcyjnych (obejmujących łącznie 90 godzin i 9 pkt ECTS) w ciągu całego toku studiów. W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć opcyjnych.

 

Student wybiera jeden z różnych tematycznie kursów seminaryjnych oferowanych w danym cyklu kształcenia.

 

Seminarium magisterskie / MA Seminar – kursy wymienne;

Narzędzia CAT i postedycja / CAT tools & post-editing – kursy wymienne;

 

Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry decyduje, który z każdej pary kursów wymiennych będzie prowadzony w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty tłumaczeniowe III/B [tłumaczenie tekstów ekonomicznych (A↔B)]
30 3 egzamin O
Warsztaty tłumaczeniowe III/C [tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych (C→A)]
30 3 egzamin F
Tłumaczenie ustne
30 3 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 egzamin O
Kursy w dwóch wariantach językowych
O
Zajęcia opcyjne
O
Zajęcia specjalizacyjne
O

Konieczność wyboru jednych zajęć specjalizacyjnych, obejmujących łącznie 90 godzin (12 ECTS). Zajęcia specjalizacyjne trwają trzy semestry (w każdym semestrze po 30 godz.). W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć specjalizacyjnych.

 

Konieczność wyboru jednego z trzech modułów specjalistycznych w 4. semestrze studiów: Moduł specjalistyczny: tłumaczenie konferencyjne, Moduł specjalistyczny: tłumaczenia instytucjonalne lub Moduł specjalistyczny: tłumaczenia środowiskowe. W danym roku akademickim mogą być oferowane jedynie niektóre z modułów specjalistycznych wymienionych w programie studiów.

 

Konieczność wyboru trzech zajęć opcyjnych (obejmujących łącznie 90 godzin i 9 pkt ECTS) w ciągu całego toku studiów. W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć opcyjnych.

 

Student wybiera jeden z różnych tematycznie kursów seminaryjnych oferowanych w danym cyklu kształcenia.

 

Seminarium magisterskie / MA Seminar – kursy wymienne; 

Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry decyduje, który z każdej pary kursów wymiennych będzie prowadzony w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty tłumaczeniowe IV/B [tłumaczenie tekstów prawniczych (A↔B)]
45 4 egzamin O
Moduł specjalistyczny: tłumaczenia konferencyjne
30 3 zaliczenie na ocenę F
Moduł specjalistyczny: tłumaczenia instytucjonalne
30 3 zaliczenie na ocenę F
Moduł specjalistyczny: tłumaczenia środowiskowe
30 3 zaliczenie na ocenę F
Kursy w dwóch wariantach językowych
O
Zajęcia opcyjne
O
Zajęcia specjalizacyjne
O