A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

filologia angielska z językiem niemieckim

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia angielska z językiem niemieckim
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z trzech specjalności w ramach kształcenia anglistycznego: lingwistyka, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, przekładoznawstwo. Wybór specjalności niesie za sobą wybór seminarium magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalnościowych. Program każdej ze specjalności obejmuje min. 1080 godzin zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych. Oferta seminariów w ramach określonych specjalności jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach zajęć do wyboru studenci realizują przedmioty germanistyczne wybierane z oferowanych w danym semestrze kursów, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w planie studiów. Studenci mają także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego i/lub niemieckiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

* W toku dwuletnich studiów na specjalności Filologia angielska z językiem niemieckim student musi zdobyć 120 ECTS (po 60 ECTS na rok), w tym: 80 ECTS za przedmioty realizowane w IFA (w tym PNJA) oraz 40 ECTS za przedmioty realizowane w IFG (w tym za PNJN). W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student realizuje program wybranej specjalności anglistycznej oprócz opcji anglistycznych i zajęć lektoratowych. W Instytucie Filologii Germańskiej (IFG) student zdobywa: 20 ECTS za obligatoryjną PNJN (6+6+4+4) (godz. 90+90+60+60), 20 ECTS za przedmioty germanistyczne, do których należą: (1) obowiązkowo - Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS, oraz (2) inne przedmioty germanistyczne ​oferowane przez IFG (14 ECTS) wybierane zgodnie z preferencjami akademickimi studenta.

Studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
60 - - O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 1
90 6 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa
30 2 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*
60 8 zaliczenie na ocenę F
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo

* W toku dwuletnich studiów na specjalności Filologia angielska z językiem niemieckim student musi zdobyć 120 ECTS (po 60 ECTS na rok), w tym: 80 ECTS za przedmioty realizowane w IFA (w tym PNJA) oraz 40 ECTS za przedmioty realizowane w IFG (w tym za PNJN). W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student realizuje program wybranej specjalności anglistycznej oprócz opcji anglistycznych i zajęć lektoratowych. W Instytucie Filologii Germańskiej (IFG) student zdobywa: 20 ECTS za obligatoryjną PNJN (6+6+4+4) (godz. 90+90+60+60), 20 ECTS za przedmioty germanistyczne, do których należą: (1) obowiązkowo - Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS, oraz (2) inne przedmioty germanistyczne ​oferowane przez IFG (14 ECTS) wybierane zgodnie z preferencjami akademickimi studenta.

Studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
60 8 egzamin O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 2
90 6 egzamin O
Przekład I
30 2 zaliczenie na ocenę O
GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*
60 8 zaliczenie na ocenę F
Moduł kształcenia pedagogicznego
F
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo

* W toku dwuletnich studiów na specjalności Filologia angielska z językiem niemieckim student musi zdobyć 120 ECTS (po 60 ECTS na rok), w tym: 80 ECTS za przedmioty realizowane w IFA (w tym PNJA) oraz 40 ECTS za przedmioty realizowane w IFG (w tym za PNJN). W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student realizuje program wybranej specjalności anglistycznej oprócz opcji anglistycznych i zajęć lektoratowych. W Instytucie Filologii Germańskiej (IFG) student zdobywa: 20 ECTS za obligatoryjną PNJN (6+6+4+4) (godz. 90+90+60+60), 20 ECTS za przedmioty germanistyczne, do których należą: (1) obowiązkowo - Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS, oraz (2) inne przedmioty germanistyczne ​oferowane przez IFG (14 ECTS) wybierane zgodnie z preferencjami akademickimi studenta.

Studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego II
60 - - O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 3
60 4 zaliczenie O
Przekład II
30 2 zaliczenie na ocenę O
Moduł kształcenia pedagogicznego
F
GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*
60 12 zaliczenie na ocenę F
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo

* W toku dwuletnich studiów na specjalności Filologia angielska z językiem niemieckim student musi zdobyć 120 ECTS (po 60 ECTS na rok), w tym: 80 ECTS za przedmioty realizowane w IFA (w tym PNJA) oraz 40 ECTS za przedmioty realizowane w IFG (w tym za PNJN). W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student realizuje program wybranej specjalności anglistycznej oprócz opcji anglistycznych i zajęć lektoratowych. W Instytucie Filologii Germańskiej (IFG) student zdobywa: 20 ECTS za obligatoryjną PNJN (6+6+4+4) (godz. 90+90+60+60), 20 ECTS za przedmioty germanistyczne, do których należą: (1) obowiązkowo - Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS, oraz (2) inne przedmioty germanistyczne ​oferowane przez IFG (14 ECTS) wybierane zgodnie z preferencjami akademickimi studenta.

Studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego II
60 8 egzamin O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 4
60 4 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*
60 12 zaliczenie na ocenę F
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo