A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

filologia francuska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia francuska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia II stopnia na kierunku filologia francuska adresowane są do kandydatów legitymujących się znajomością języka francuskiego na poziomie C1. Studia trwają dwa lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku francuskim, złożonym na podstawie pracy magisterskiej napisanej także po francusku. Do wyboru są dwie ścieżki kształcenia: filologiczna oraz traduktologiczna ‒ każda z nich obejmuje, oprócz zajęć specjalizacyjnych, szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych filologii francuskiej (w tym opcje oraz seminarium magisterskie z dziedziny literatury, lingwistyki lub przekładoznawstwa). Podczas studiów studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów do ośrodków uniwersyteckich we Francji i w Belgii w ramach programu Erasmus+. Mogą także pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać talenty artystyczne działając w kołach naukowych romanistów i mediewistów oraz we francuskojęzycznej grupie teatralnej Les Capricieuses. Studenci obu ścieżek kontynuują obowiązkową naukę drugiego języka romańskiego na poziomie odpowiadającym zdobytym przez nich wcześniej kompetencjom językowym, a jeśli nie uczyli się wcześniej innego języka romańskiego, mogą rozpocząć naukę wybranego języka romańskiego od podstaw.  Niezależnie od wybranej ścieżki, studenci, którzy rozpoczęli kształcenie pedagogiczne na studiach I stopnia, mogą je kontynuować w ramach opcji (dydaktyka przedmiotowa  w Instytucie Filologii Romańskiej) oraz dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólnopedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ). Uprawnienia  do nauczania języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przyznawane są po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia pedagogicznego.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS z przedmiotow opcyjnych, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Francja współczesna: kultura, społeczeństwo
30 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka francuskiego I
120 - - O
Praktyczna stylistyka języka polskiego
30 4 egzamin O
4 - zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA SEMINARIÓW
O
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS z przedmiotow opcyjnych, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka francuskiego I
120 14 egzamin O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
GRUPA SEMINARIÓW
O
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS z przedmiotow opcyjnych, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka francuskiego II
60 - - O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS z przedmiotow opcyjnych, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka francuskiego II
30 6 zaliczenie O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna