A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

filologia germańska z językiem angielskim

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia germańska z językiem angielskim
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W toku dwuletnich studiów na kierunku FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM student musi zdobyć 120 pkt. ECTS (po 60 pkt. ECTS na rok), w tym:

80 pkt. ECTS za przedmioty realizowane w IFG (w tym PNJN)

oraz

40 pkt. ECTS za przedmioty realizowane w IFA (w tym za PNJA)

 

W Instytucie Filologii Germańskiej (IFG) student realizuje program wybranej specjalności (oprócz większości opcji germanistycznych i zajęć lektoratowych) i zdobywa:

20 pkt. ECTS za obligatoryjny przedmiot PNJN (6+6+4+4),

1 pkt. ECTS za obligatoryjny przedmiot Ochrona własności intelektualnej

6 pkt. ECTS za pozostałe obligatoryjne przedmioty germanistyczne 

53 pkt. ECTS za przedmioty do wyboru, w tym:

- za seminarium magisterskie (2+2+8+15): razem 27 pkt. ECTS,

- za przedmioty w ramach specjalności określonej wyborem seminarium magisterskiego: razem 26 pkt. ECTS.

Specjalność do wyboru spośród:

a) literaturoznawstwo i przekład tekstów literackich
b) lingwistyka stosowana
Każdy student, zapisując się na seminarium magisterskie, wybiera tym samym swoją specjalność, wyznaczoną tematyką seminarium, oraz pozostałe przedmioty zgodnie z wybranym seminarium magisterskim.

Uwaga:

Opcja z wiedzy o literaturze / Opcja z wiedzy o języku (1 semestr, Grupa B) nie jest obowiązkowa dla studentów, którzy realizują program kształcenia nauczycielskiego.

 

W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student zdobywa

12 pkt. ECTS za obligatoryjny przedmiot PNJA (4+4+2+2),

28 pkt. ECTS za przedmioty do wyboru (16 pkt. ECTS na I roku, 12 pkt. ECTS na II roku).

Wybrane przedmioty powinny obejmować wszystkie trzy specjalności, gdyż w ten sposób można zrealizować wymagane efekty kształcenia. Do przedmiotów tych należą:

- Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa (2 pkt. ECTS)

- Wybrane zagadnienia z językoznawstwa (2 pkt. ECTS)

- Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa (2 pkt. ECTS)

Pozostałe 22 pkt. ECTS należy zrealizować, wybierając przedmioty anglistyczne zgodnie z własnymi preferencjami akademickimi. 

 

Zajęcia i egzaminy z przedmiotów Praktyczna nauka języka niemieckiego (PNJN) oraz Praktyczna nauka języka angielskiego (PNJA) odbywają się w systemie sekwencyjnym.

PNJN - po pierwszym roku studiów egzamin z  na poziomie C1+, po drugim roku na poziomie C2.

PNJA - po pierwszym roku studiów egzamin z  na poziomie C1+, po drugim roku na poziomie C2.

 

Egzaminy i zaliczenia przedmiotów przeprowadzane są w języku wykładowym danego przedmiotu.

 

W ramach ponadprogramowych godzin i punktów ECTS student może kontynuować program kształcenia nauczycielskiego, rozpoczętego na studiach I stopnia, w zakresie nauczania języka niemieckiego i ewentualnie języka angielskiego.

 

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy w języku niemieckim

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy w języku niemieckim.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
4 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 1
90 6 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka angielskiego 1
60 4 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego
30 2 zaliczenie na ocenę O
Przedmioty do wyboru w IFA*
240 8 zaliczenie F
Grupa A
O
Grupa B
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka niemieckiego 2
90 6 egzamin O
Praktyczna nauka języka angielskiego 2
60 4 egzamin O
Przedmioty do wyboru w IFA*
240 8 zaliczenie F
Grupa C
O
Grupa D
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka niemieckiego 3
60 4 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka angielskiego 3
30 2 zaliczenie O
Przedmioty do wyboru w IFA*
180 6 zaliczenie F
Grupa E
O
Grupa F
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 4
60 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka angielskiego 4
30 2 egzamin O
Przedmioty do wyboru w IFA*
180 6 zaliczenie F
Grupa G
O
Grupa H
O