A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia orientalna – japonistyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia orientalna – japonistyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0230
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów nie przewiduje podziału na specjalizacje czy ścieżki.
Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i fakultatywne (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Przedmioty fakultatywne wybiera student w zależności od swoich zainteresowań, a także planowanej pracy dyplomowej w sposób wskazany w planie studiów.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Metodologia badań filologicznych oraz Seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka japońskiego
180 8 zaliczenie O
Językoznawstwo japońskie
30 3 zaliczenie O
Ćwiczenia z literatury japońskiej
30 2 zaliczenie O
Tłumaczenie tekstów japońskich
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium filologiczne
30 3 zaliczenie O
Drugi język orientalny
60 2 zaliczenie O
Teoria przekładu
30 1 zaliczenie O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Seminarium magisterskie – japonistyczne
30 4 zaliczenie F
Metodologia badań filologicznych
30 4 egzamin F
Metodologia badań filologicznych oraz Seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka japońskiego
180 9 egzamin O
Językoznawstwo japońskie
30 3 egzamin O
Ćwiczenia z literatury japońskiej
30 2 zaliczenie O
Tłumaczenie tekstów japońskich
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium filologiczne
30 3 zaliczenie O
Drugi język orientalny
60 2 egzamin O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Seminarium magisterskie – japonistyczne
30 5 zaliczenie F
Metodologia badań filologicznych oraz Seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka japońskiego
90 6 zaliczenie O
Ćwiczenia z literatury japońskiej
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium filologiczne
30 3 zaliczenie O
Język angielski
30 2 egzamin O
Seminarium magisterskie – japonistyczne
30 15 zaliczenie F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Metodologia badań filologicznych oraz Seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka japońskiego
90 6 egzamin O
Ćwiczenia z literatury japońskiej
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium filologiczne
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie – japonistyczne
30 17 zaliczenie F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F