A A A pl | en
Wydział Filologiczny

FILOLOGIA PORTUGALSKA

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia portugalska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Warunkiem ich zaliczenia jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz zdanie przekrojowego egzaminu magisterskiego.

Program studiów obejmuje, oprócz zajęć specjalizacyjnych - głównie traduktologicznych, szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych filologii portugalskiej (w tym przedmioty fakultatywne oraz seminarium magisterskie z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa). Studenci kontynuują obowiązkową naukę drugiego języka romańskiego na poziomie odpowiadającym zdobytym przez nich wcześniej kompetencjom językowym, a jeśli nie uczyli się wcześniej innego języka romańskiego, mogą rozpocząć naukę wybranego języka romańskiego od podstaw. Podczas studiów studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów do ośrodków uniwersyteckich Portugalii w ramach programu Erasmus+.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka portugalskiego I
120 - - O
Praktyczna stylistyka języka polskiego
30 4,0 egzamin O
Teoria przekładu
30 4,0 egzamin O
Tłumaczenie pisemne I (polski ↔ portugalski)
30 3,0 egzamin O
4 - zaliczenie O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Krytyka przekładu
30 4,0 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1,0 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka portugalskiego I
120 13,0 egzamin O
Tłumaczenie pisemne II (polski ↔ portugalski)
30 3,0 egzamin O
Tłumaczenie pisemne III (polski ↔ portugalski)
30 3,0 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka portugalskiego II
60 - - O
Praktyczna stylistyka języka portugalskiego
15 - - O
Tłumaczenie ustne konsekutywne (polski ↔ portugalski)
30 4,0 egzamin O
Tłumaczenie pisemne IV (polski ↔ portugalski)
30 4,0 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka portugalskiego II
30 7,0 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna stylistyka języka portugalskiego
15 3,0 egzamin O
Tłumaczenie ustne symultaniczne (polski ↔ portugalski)
30 4,0 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny