A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia portugalska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia portugalska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Warunkiem ich zaliczenia jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz zdanie przekrojowego egzaminu magisterskiego.

Program studiów obejmuje, oprócz zajęć specjalizacyjnych - głównie traduktologicznych, szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych filologii portugalskiej (w tym przedmioty fakultatywne oraz seminarium magisterskie z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa). Studenci kontynuują obowiązkową naukę drugiego języka romańskiego na poziomie odpowiadającym zdobytym przez nich wcześniej kompetencjom językowym, a jeśli nie uczyli się wcześniej innego języka romańskiego, mogą rozpocząć naukę wybranego języka romańskiego od podstaw. Podczas studiów studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów do ośrodków uniwersyteckich Portugalii w ramach programu Erasmus+.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka portugalskiego I
120 - - O
Praktyczna stylistyka języka polskiego
30 4 egzamin O
Teoria przekładu
30 4 egzamin O
Tłumaczenie pisemne I (polski ↔ portugalski)
30 3 egzamin O
4 - zaliczenie O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Krytyka przekładu
30 4 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka portugalskiego I
120 13 egzamin O
Tłumaczenie pisemne II (polski ↔ portugalski)
30 3 egzamin O
Tłumaczenie pisemne III (polski ↔ portugalski)
30 3 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka portugalskiego II
60 - - O
Praktyczna stylistyka języka portugalskiego
15 - - O
Tłumaczenie ustne konsekutywne (polski ↔ portugalski)
30 4 egzamin O
Tłumaczenie pisemne IV (polski ↔ portugalski)
30 4 egzamin O
Społeczeństwo cyfrowe
30 4 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka portugalskiego II
30 7 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna stylistyka języka portugalskiego
15 3 egzamin O
Tłumaczenie ustne symultaniczne (polski ↔ portugalski)
30 4 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O