A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

filologia szwedzka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia szwedzka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku filologia szwedzka trwają 4 semestry, w trakcie których student realizuje przedmioty obligatoryjne oraz wybiera przedmioty fakultatywne z dyscypliny językoznawstwo i literaturoznawstwo. Nauka języka kierunkowego (języka szwedzkiego) prowadzona jest od poziomu C1. Poza tym student może wybrać naukę drugiego języka skandynawskiego, dzięki czemu kończy studia ze znajomością dwóch języków skandynawskich. Na studiach drugiego stopnia oferowane są ponadto przedmioty z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze Szwecji i krajów skandynawskich. Student ma także możliwość nauki tłumaczenia tekstów w ramach warsztatów translatorskich. Na pierwszym roku student wybiera seminarium magisterskie spośród oferowanych w danym roku obszarów tematycznych: językoznawczego, literaturoznawczego czy przekładoznawczego, przygotowujące do napisania pracy dyplomowej. Poza seminarium wybiera także przedmiot "Moduł z zakresu literaturoznawstwa/ językoznawstwa/przekładoznawstwa", zgodnie z ukierunkowaniem wybranego seminarium. W ramach programu przewiduje się przedmiot sekwencyjny, którym jest Praktyczna nauka języka szwedzkiego. Warunkiem udziału w tych zajęciach w trzecim semestrze studiów jest zdanie egzaminu na poziomie C1+. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej w języku szwedzkim i zdaniem egzaminu dyplomowego w języku szwedzkim.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa w języku szwedzkim oraz egzamin dyplomowy w języku szwedzkim.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 1 i 3) może wybrać opcje z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spośród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotów z grupy seminarium magisterskiego student wybiera jedno z oferowanych w danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub przekładoznawcze oraz przedmiot "Moduł z zakresu literaturoznawstwa/językoznawstwa/przekładoznawstwa" - zgodnie z wybranym seminarium magisterskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
4 - zaliczenie O
Praktyczna nauka j. szwedzkiego
90 5 zaliczenie O
Warsztaty translatorskie I
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa szwedystycznego
30 3 egzamin O
Drugi język skandynawski
60 4 zaliczenie na ocenę O
Opcja językoznawcza
30 4 zaliczenie na ocenę F
Opcja literaturoznawcza
30 4 zaliczenie na ocenę F
Grupa seminarium magisterskiego
O

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 1 i 3) może wybrać opcje z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spośród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (C1+)
90 5 egzamin O
Warsztaty translatorskie II
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia literatury szwedzkiej
30 3 zaliczenie na ocenę O
Drugi język skandynawski
60 4 zaliczenie na ocenę O
Grupa seminarium magisterskiego
O

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 1 i 3) może wybrać opcje z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spośród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. szwedzkiego
60 8 zaliczenie O
Dania/Islandia/Norwegia - kraj, język, kultura
30 4 zaliczenie na ocenę O
Drugi język skandynawski
30 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 11 zaliczenie F
Opcja językoznawcza
30 4 zaliczenie na ocenę F
Opcja literaturoznawcza
30 4 zaliczenie na ocenę F


Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (C2)
60 10 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 14 zaliczenie F