A A A pl | en
Wydział Filologiczny

FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów II stopnia na kierunku filologia ukraińska z językiem rosyjskim przewiduje naukę dwóch języków wschodniosłowiańskich na poziomie zaawansowanym – języka ukraińskiego (poziom C2), języka rosyjskiego (poziom B2) w obrębię jednej z dwóch specjalizacji: a) translatologicznej o profilu językoznawczym oraz b) translatologicznej o profilu literaturoznawczym. Na program studiów składają się trzy zasadnicze moduły przedmiotów: językoznawczy, literaturoznawczy oraz kulturoznawczy.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Spośród dostępnych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (ich lista jest publikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września) Studenci w każdym roku studiów wybierają po dwa (łącznie 16 punktów ECTS w ciągu dwóch lat studiów magisterskich). Seminarium magisterskie jest przedmiotem obligatoryjnym, ale student samodzielnie wybiera dziedzinę i temat pracy dyplomowej zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego I
90 6,0 zaliczenie na ocenę O
Podstawy translatologii
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Translatoryka
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Ukraiński (post)modernizm
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Lektorat języka rosyjskiego B2
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Specjalizacja translatologiczna profil językoznawczy
Specjalizacja translatologiczna profil literaturoznawczy
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Spośród dostępnych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (ich lista jest publikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września) Studenci w każdym roku studiów wybierają po dwa (łącznie 16 punktów ECTS w ciągu dwóch lat studiów magisterskich). Seminarium magisterskie jest przedmiotem obligatoryjnym, ale student samodzielnie wybiera dziedzinę i temat pracy dyplomowej zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego I
90 8,0 egzamin O
Język prawa i biznesu - poziom zaawansowany
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Ukraiński (post)modernizm
30 3,0 egzamin O
Przekład specjalistyczny (ekonomia, technika)
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Lektorat języka rosyjskiego B2
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Specjalizacja translatologiczna profil językoznawczy
Specjalizacja translatologiczna profil literaturoznawczy
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Spośród dostępnych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (ich lista jest publikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września) Studenci w każdym roku studiów wybierają po dwa (łącznie 16 punktów ECTS w ciągu dwóch lat studiów magisterskich). Seminarium magisterskie jest przedmiotem obligatoryjnym, ale student samodzielnie wybiera dziedzinę i temat pracy dyplomowej zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego II
90 7,0 egzamin O
Przekład specjalistyczny (ekonomia, technika)
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Przekład konferencyjny
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Język prawa i biznesu II
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Leksyka specjalistyczna (medycyna, nauki przyrodnicze)
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Lektorat języka rosyjskiego B2
60 5,0 egzamin O
Seminarium magisterskie II
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Spośród dostępnych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (ich lista jest publikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września) Studenci w każdym roku studiów wybierają po dwa (łącznie 16 punktów ECTS w ciągu dwóch lat studiów magisterskich). Seminarium magisterskie jest przedmiotem obligatoryjnym, ale student samodzielnie wybiera dziedzinę i temat pracy dyplomowej zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego II
60 4,0 zaliczenie na ocenę O
Kultura języka ukraińskiego z elementami stylistyki i redakcji tekstów publicystycznych i naukowych
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Kultura i polityka współczesnej Rosji
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
6 1,0 zaliczenie O
Seminarium magisterskie II
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny