A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filozoficzny
Brak danych spełniających podane kryteria

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: praca socjalna
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki socjologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0923
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Realizacja programu opiera się na tradycyjnych metodach dydaktycznych (przede wszystkim: wykłady, ćwiczenia, warsztaty), jak również podejściach specyficznych dla kształcenia na kierunku praca socjalna. Są to: 

  • Obozy metodyczne, umożliwiające nabywanie kompetencji w stosowaniu podstawowych metod pracy socjalnej : indywidualnej, rodzinnej, grupowej, środowiskowej, oraz w formie projektu socjalnego.
  • Superwizja pracy socjalnej, obejmująca praktyki zawodowe realizowane w trakcie studiów,
  • Włączanie w proces dydaktyczny osób doświadczonych - o specyficznych potrzebach rozwojowych.
  • Kursy tworzone na podstawie analizy potrzeb zgłaszanych przez studnetów, realizowane w formie kursów otwartych, współprojektowanych przez studentów pod opieką naukową i dydaktyczną nauczyciela akademickiego.
  • Ciągła ewaluacja procesu realizacji programu w formie kursów, które są dedykowane tej kwestii.
  • Stymulowanie i rozwój samokształceniowych, naukowych grup studenckich komplementarnych wobec programu kształcenia. 

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze co najmniej 120 punktów ECTS, w tym 24 ECTS z kursów fakultatywnyh, przygotowanie i przedłożenie pracy dyplomowej oraz obrona pracy dyplomowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Brak danych do wyświetlenia