A A A pl | en
Faculty of Philosophy

SOCIAL WORK

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Social Work
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Sociology of science

Programme

ISCED classification: 0923
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Realizacja programu opiera się na tradycyjnych metodach dydaktycznych (przede wszystkim: wykłady, ćwiczenia, warsztaty), jak również podejściach specyficznych dla kształcenia na kierunku praca socjalna. Są to: 

 • Obozy metodyczne, umożliwiające nabywanie kompetencji w stosowaniu podstawowych metod pracy socjalnej : indywidualnej, rodzinnej, grupowej, środowiskowej, oraz w formie projektu socjalnego.
 • Superwizja pracy socjalnej, obejmująca praktyki zawodowe realizowane w trakcie studiów,
 • Włączanie w proces dydaktyczny osób doświadczonych - o specyficznych potrzebach rozwojowych.
 • Kursy tworzone na podstawie analizy potrzeb zgłaszanych przez studnetów, realizowane w formie kursów otwartych, współprojektowanych przez studentów pod opieką naukową i dydaktyczną nauczyciela akademickiego.
 • Ciągła ewaluacja procesu realizacji programu w formie kursów, które są dedykowane tej kwestii.
 • Stymulowanie i rozwój samokształceniowych, naukowych grup studenckich komplementarnych wobec programu kształcenia. 

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze co najmniej 120 punktów ECTS, w tym 24 ECTS z kursów fakultatywnyh, przygotowanie i przedłożenie pracy dyplomowej oraz obrona pracy dyplomowej.

If you want to learn more, see the full study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filantropii i pomocy społecznej
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do pracy socjalnej
15 2,0 exam O
Socjologia problemów społecznych
15 2,0 exam O
Polityka społeczna
15 2,0 zaliczenie na ocenę O
Prawa człowieka
15 2,0 zaliczenie na ocenę O
Ilościowe metody badań w pracy socjalnej
30 3,0 exam O
Metody jakościowe w pracy socjalnej
30 4,0 exam O
Proseminarium
15 2,0 assessment O
Wizyty studyjne
30 2,0 assessment O
4 - assessment O
Ewaluacja procesu kształcenia 1
5 - - O
Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Wideotrening komunikacji
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Edukacja a nierówności społeczne
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Lektorat z języka obcego
O
 • O - obligatory
 • F - elective
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ewaluacja procesu kształcenia 1
5 1,0 assessment O
Współczesne koncepcje pracy socjalnej
15 3,0 exam O
Problemy społeczeństwa globalnego
15 2,0 exam O
Wprowadzenie do pomocy społecznej
15 2,0 zaliczenie na ocenę O
Zagadnienia prawne pomocy społecznej
15 2,0 zaliczenie na ocenę O
Metodyka pracy socjalnej
30 3,0 exam O
Obóz metodyczny
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Proseminarium
15 2,0 zaliczenie na ocenę O
Wizyty studyjne
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Praktyki zawodowe
60 2,0 assessment O
Zagadnienia feministyczne w aktywności pomocowej
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Praktyka pomocowa - perspektywa outreach
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Problemy społeczne - perspektywa socjologii wizualnej
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Lektorat z języka obcego
O
 • O - obligatory
 • F - elective
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Marginalizacja i włączanie społeczne
15 2,0 exam O
Psychoterapia i socjoterapia
15 2,0 zaliczenie na ocenę O
Promocja zdrowia społecznego
15 2,0 zaliczenie na ocenę O
Obóz metodyczny
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Praca socjalna - obszary specjalizacji
60 3,0 assessment O
Funkcjonowanie zespołów zadaniowych
15 1,0 assessment O
Ewaluacja w pracy socjalnej
15 1,0 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie
30 5,0 assessment O
Praktyki zawodowe
60 2,0 assessment O
Reading in social work
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Ewaluacja procesu kształcenia 2
5 - - O
Zdrowie psychiczne - perspektywa społeczna
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Starzejące się społeczeństwo - potrzeby i wyzwania
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Ekonomia społeczna - dobre praktyki
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
 • O - obligatory
 • F - elective
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ewaluacja procesu kształcenia 2
5 1,0 assessment O
Społeczeństwo obywatelskie
15 3,0 exam O
Organizacja środowiska lokalnego
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Praca socjalna - obszary specjalizacji
60 3,0 exam O
Superwizja w pracy socjalnej
15 2,0 zaliczenie na ocenę O
Doradztwo zawodowe w pracy socjalnej
15 2,0 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie
30 10,0 zaliczenie na ocenę O
Praktyki zawodowe
60 2,0 zaliczenie na ocenę O
Edukacja skupiona na studencie
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
PR w polityce dostępności
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Habitus a mobilość społeczna
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
 • O - obligatory
 • F - elective