A A A pl | en
Wydział Filozoficzny

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: studia nad buddyzmem współczesnym
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0200
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, lektoratów oraz warsztatów. Plan studiów dzieli się na kursy obligatoryjne oraz fakultatywne. Kursy obligatoryjne pogłębiają wiedzę oraz umiejętności dotyczące najnowszych tendencji badawczych, a także dają praktyczne umiejętności i kompetencje (zajęcia warsztatowe) niezbędne w miejscu pracy bądź dalszej edukacji. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzupełniane są na kursach fakultatywnych. Poza realizacją zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych, studenci obowiązkowo wybierają z grupy zajęć fakultatywnych co najmniej dwa seminaria tematyczne. Podczas seminariów tematycznych studenci pracują w niewielkich grupach, a także indywidualnie z prowadzącymi ich prace. Samodzielna praca studenta stanowi znaczną część procesu dydaktycznego (przygotowywanie referatów, prezentacji, samodzielna lub w grupach studenckich praca z tekstem itd.), praca ta i jej wyniki podlegają stałej kontroli i ukierunkowaniu w trakcie zajęć seminaryjnych i konwersatoriów. Studentom umożliwia się wybór kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek organizacyjnych UJ. Studenci znajdujący się w szczególnej sytuacji życiowej mają możliwość realizowania programu studiów w ramach Indywidualnego Planu Studiów - jego warunki ustalane są indywidualnie z prowadzącymi zajęcia oraz akceptowane przez Kierownika jednostki.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Powyższa oferta kursów fakultatywnych zawiera tylko pozycje oferowane w ramach studiów nad buddyzmem współczesnym. Studenci mają możliwość oraz są zachęcani do rozszerzania kompetencji i zwiększania interdyscyplinarności studiów poprzez wybór kursów fakultatywnych spośród oferowanych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji i innych jednostkach Wydziału Filozoficznego UJ oraz w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Studenci mają również obowiązek zrealizowania w trakcie studiów dwóch seminariów tematycznych za co najmniej 6 punktów ECTS każde, w macierzystej jednostce i/lub w innych – wymienionych wyżej jednostkach UJ. Możliwe jest jednak wybranie większej ilości seminariów tematycznych w ramach kursów fakultatywnych. Powyższa oferta kursów fakultatywnych będzie sukcesywnie modyfikowana w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dydaktyczne i zainteresowanie studentów. Student powinien uzyskać. w trakcie studiów min 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Minimalna liczba punktów za kursy fakultatywne wynosi 39 punktów ECTS. W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminarium "Filozofia Wschodu". W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium".

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesna religia – formy i treści
30 3,0 egzamin O
Metody badań porównawczych
30 3,0 egzamin O
30 - zaliczenie O
Kultura w praktyce
12 2,0 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Grupa A seminariów tematycznych – rok I
O
Wprowadzenie do historii, myśli i kultury buddyzmu
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do teorii cywilizacji
30 3,0 egzamin O
Warsztat pisania pracy naukowej
30 3,0 zaliczenie O
„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie
45 4,0 zaliczenie na ocenę F
Kino mongolskie i tybetańskie
45 4,0 egzamin F
Kultura i buddyzm w Tajlandii
30 2,0 egzamin F
Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Popkultura w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Taniec w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Kino w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Język japoński. Translatorium
60 - - F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 - - F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5,0 egzamin F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2,0 egzamin F
Body & Ritual In South Asia
30 4,0 egzamin F
Satan in Abrahamic Religions
30 4,0 egzamin F
Angels in the Three Monotheisms
30 4,0 egzamin F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4,0 egzamin F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4,0 egzamin F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5,0 egzamin F
Body Language, Paul Ekman and "Lie to Me"
30 4,0 egzamin F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 - - F
Komiks w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa kognitywna
30 - zaliczenie F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Powyższa oferta kursów fakultatywnych zawiera tylko pozycje oferowane w ramach studiów nad buddyzmem współczesnym. Studenci mają możliwość oraz są zachęcani do rozszerzania kompetencji i zwiększania interdyscyplinarności studiów poprzez wybór kursów fakultatywnych spośród oferowanych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji i innych jednostkach Wydziału Filozoficznego UJ oraz w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Studenci mają również obowiązek zrealizowania w trakcie studiów dwóch seminariów tematycznych za co najmniej 6 punktów ECTS każde, w macierzystej jednostce i/lub w innych – wymienionych wyżej jednostkach UJ. Możliwe jest jednak wybranie większej ilości seminariów tematycznych w ramach kursów fakultatywnych. Powyższa oferta kursów fakultatywnych będzie sukcesywnie modyfikowana w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dydaktyczne i zainteresowanie studentów. Student powinien uzyskać. w trakcie studiów min 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Minimalna liczba punktów za kursy fakultatywne wynosi 39 punktów ECTS. W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminarium "Filozofia Wschodu". W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium".

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Problematyka etyczna we współczesnym buddyzmie
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Nacjonalizmy w Azji Płd. i Płd. Wschodniej – znaczenie czynnika wyznaniowego
30 2,0 egzamin O
Religia w procesie przemian tożsamości mieszkańców Azji Płd. i Płd. Wschodniej – XVIII do XXI w.
30 2,0 egzamin O
Buddyzm polityczny we współczesnym świecie
30 2,0 egzamin O
Problemy współczesnej Azji Płd. i Płd.-Wsch.
30 3,0 zaliczenie O
Problemy współczesnej Azji Wschodniej
30 3,0 egzamin O
30 2,0 egzamin O
Kultura w praktyce
12 2,0 zaliczenie O
Praktyki zawodowe
150 5,0 zaliczenie F
Grupa B seminariów tematycznych – rok I
O
„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich
45 4,0 zaliczenie na ocenę F
Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Taniec w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Kino w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Język japoński. Translatorium
60 8,0 egzamin F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 8,0 egzamin F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5,0 egzamin F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2,0 egzamin F
Body & Ritual In South Asia
30 4,0 egzamin F
Popkultura w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Satan in Abrahamic Religions
30 4,0 egzamin F
Angels in the Three Monotheisms
30 4,0 egzamin F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4,0 egzamin F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4,0 egzamin F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5,0 egzamin F
Body Language, Paul Ekman and "Lie to Me"
30 4,0 egzamin F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 5,0 egzamin F
Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa kognitywna
30 6,0 zaliczenie na ocenę F
Komiks w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Powyższa oferta kursów fakultatywnych zawiera tylko pozycje oferowane w ramach studiów nad buddyzmem współczesnym. Studenci mają możliwość oraz są zachęcani do rozszerzania kompetencji i zwiększania interdyscyplinarności studiów poprzez wybór kursów fakultatywnych spośród oferowanych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji i innych jednostkach Wydziału Filozoficznego UJ oraz w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Studenci mają również obowiązek zrealizowania w trakcie studiów dwóch seminariów tematycznych za co najmniej 6 punktów ECTS każde, w macierzystej jednostce i/lub w innych – wymienionych wyżej jednostkach UJ. Możliwe jest jednak wybranie większej ilości seminariów tematycznych w ramach kursów fakultatywnych. Powyższa oferta kursów fakultatywnych będzie sukcesywnie modyfikowana w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dydaktyczne i zainteresowanie studentów. Student powinien uzyskać. w trakcie studiów min 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Minimalna liczba punktów za kursy fakultatywne wynosi 39 punktów ECTS. W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminarium "Filozofia Wschodu". W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium".

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
30 - zaliczenie O
Buddyzm we współczesnych Indiach i na Sri Lance – odrodzenie therawady i nawa-jana dalitów
30 3,0 zaliczenie O
Kultura w praktyce
12 2,0 zaliczenie O
Buddyzm i nauka
30 3,0 zaliczenie O
Psychologia buddyjska – buddyzm we współczesnej psychologii
30 3,0 zaliczenie O
Buddyzm a inne religie – fuzja, dialog, konflikt
45 4,0 egzamin O
Buddyzm na Zachodzie
60 5,0 egzamin O
Praktyki zawodowe
150 5,0 zaliczenie F
Grupa C seminariów tematycznych – rok II
O
„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie
45 4,0 zaliczenie na ocenę F
Kino mongolskie i tybetańskie
45 4,0 egzamin F
Kultura i buddyzm w Tajlandii
30 2,0 egzamin F
Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Popkultura w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Taniec w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Kino w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Język japoński. Translatorium
60 - - F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 - - F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5,0 egzamin F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2,0 egzamin F
Body & Ritual In South Asia
30 4,0 egzamin F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 - - F
Satan in Abrahamic Religions
30 4,0 egzamin F
Angels in the Three Monotheisms
30 4,0 egzamin F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4,0 egzamin F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4,0 egzamin F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5,0 egzamin F
Body Language, Paul Ekman and "Lie to Me"
30 4,0 egzamin F
Komiks w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa kognitywna
30 - zaliczenie F
Buddhism and Gender
30 4,0 egzamin O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Powyższa oferta kursów fakultatywnych zawiera tylko pozycje oferowane w ramach studiów nad buddyzmem współczesnym. Studenci mają możliwość oraz są zachęcani do rozszerzania kompetencji i zwiększania interdyscyplinarności studiów poprzez wybór kursów fakultatywnych spośród oferowanych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji i innych jednostkach Wydziału Filozoficznego UJ oraz w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Studenci mają również obowiązek zrealizowania w trakcie studiów dwóch seminariów tematycznych za co najmniej 6 punktów ECTS każde, w macierzystej jednostce i/lub w innych – wymienionych wyżej jednostkach UJ. Możliwe jest jednak wybranie większej ilości seminariów tematycznych w ramach kursów fakultatywnych. Powyższa oferta kursów fakultatywnych będzie sukcesywnie modyfikowana w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dydaktyczne i zainteresowanie studentów. Student powinien uzyskać. w trakcie studiów min 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Minimalna liczba punktów za kursy fakultatywne wynosi 39 punktów ECTS. W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminarium "Filozofia Wschodu". W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium".

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przyszłość buddyzmu
30 3,0 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 10,0 zaliczenie O
Buddyjska sztuka i turystyka religijna
30 2,0 egzamin O
Buddyjskie praktyki kultowe, obrzędy i święta
30 2,0 egzamin O
Grupa D seminariów tematycznych – rok II
O
„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich
45 4,0 zaliczenie na ocenę F
Praktyki zawodowe
150 5,0 zaliczenie F
Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Popkultura w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Taniec w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Język japoński. Translatorium
60 8,0 egzamin F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 8,0 egzamin F
Body & Ritual In South Asia
30 4,0 egzamin F
Satan in Abrahamic Religions
30 4,0 egzamin F
Angels in the Three Monotheisms
30 4,0 egzamin F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4,0 egzamin F
Kino w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4,0 egzamin F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5,0 egzamin F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2,0 egzamin F
Body Language, Paul Ekman and "Lie to Me"
30 4,0 egzamin F
Medytacja buddyjska z perspektywy studiów nad mistycyzmem
60 5,0 zaliczenie na ocenę F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5,0 egzamin F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 5,0 egzamin F
Komiks w perspektywie porównawczej
30 3,0 egzamin F
Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa kognitywna
30 6,0 zaliczenie na ocenę F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny