A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filozoficzny

Kognitywistyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Kognitywistyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Filozofia

Program

Klasyfikacja ISCED:
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia mają charakter badawczy oraz tutorialowy. Pod opieką pracownika naukowego student projektuje tok swoich studiów w optymalny sposób na potrzeby realizacji projektu badawczego, stanowiącego przedmiot pracy dyplomowej. Jednocześnie w trakcie "Proseminarium" i "Seminarium kognitywistycznego" (trzy semestry) studenci integrują wiedzę z dyscyplin szczegółowych w interdyscyplinarne, kognitywistyczne rozumienie ludzkiego oraz sztucznego poznania. Osoby uprzednio niestudiujące określonych dyscyplin składowych kognitywistyki obowiązane są do uzupełnienia podstaw tych dyscyplin. Kursy obecne w programie studiów prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Filozofii UJ (z Zakładów: Kognitywistyki, Epistemologii i Ontologii oraz Pracowni Logiki, Estetyki, Etyki, Filozofii Nauk Przyrodniczych, Etyki Praktycznej i Historii Etyki, Filozofii Języka i Umysłu) oraz Instytutu Psychologii UJ (z Zakładów: Psychofizjologii, Psychologii Eksperymentalnej oraz Psychologii Społecznej), których bogaty dorobek naukowy daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego studiów.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów wymaga zaliczenia obowiązkowych kursów, uzyskania określonej liczy punktów ECTS, pozytywnej oceny pracy dyplomowej, oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmioty obligatoryjne należy uzupełnić kursami fakultatywnymi tak, aby na każdym roku studiów zdobyć minimum 60 punktów ECTS. Za pracę magisterską studenci otrzymują 20 punktów ECTS. Punkty te wliczają się do puli 120 punktów ECTS, które sumarycznie należy zgromadzić podczas całych studiów. Oznacza to, że na drugim roku kognitywistyki student w praktyce powinien zdobyć 40 punktów ECTS za przedmioty obligatoryjne i fakultatywne. Ewentualna nadwyżka punktów ECTS uzyskana na pierwszym roku studiów przechodzi na rok drugi.

Studenci, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż kognitywistyka, powinni obowiązkowo uzyskać w ramach puli kursów fakultatywnych minimum 50 punktów ECTS za kursy kognitywistyczne lub filozoficzne wybrane z oferty Instytutu Filozofii UJ. W przypadku kursów fakultatywnych realizowanych poza Instytutem Filozofii (w innych jednostkach UJ) wymagana jest zgoda jednostki prowadzącej kurs oraz potwierdzenie wyboru kursu pozainstytutowego przez Dyrekcję Instytutu Filozofii (wzór wniosku znajduje się na stronie Instytutu Filozofii UJ). W toku studiów wszyscy studenci są zobowiązani do zrealizowania minimum jednego kursu w języku obcym (może nim być „Seminarium kognitywistyczne I”, które jest kursem anglojęzycznym) lub translatorium.

 

Kwestię ewentualnego zaliczenia lektoratu języka obcego na podstawie uznawanego certyfikatu potwierdzającego znajomość tego języka reguluje Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 października 2020 roku (z ewentualnymi późniejszymi zmianami): https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146186234/zarz_112_2020.pdf/7f283d77-bddd-4a06-a9b7-74ca1bd0d87d.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Proseminarium
15 2 zaliczenie O
Podstawy Filozofii nauki
30 4 egzamin O
Etyka badań naukowych
30 4 egzamin O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
Lektorat z języka obcego
O
4 - zaliczenie O

Przedmioty obligatoryjne należy uzupełnić kursami fakultatywnymi tak, aby na każdym roku studiów zdobyć minimum 60 punktów ECTS. Za pracę magisterską studenci otrzymują 20 punktów ECTS. Punkty te wliczają się do puli 120 punktów ECTS, które sumarycznie należy zgromadzić podczas całych studiów. Oznacza to, że na drugim roku kognitywistyki student w praktyce powinien zdobyć 40 punktów ECTS za przedmioty obligatoryjne i fakultatywne. Ewentualna nadwyżka punktów ECTS uzyskana na pierwszym roku studiów przechodzi na rok drugi.

Studenci, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż kognitywistyka, powinni obowiązkowo uzyskać w ramach puli kursów fakultatywnych minimum 50 punktów ECTS za kursy kognitywistyczne lub filozoficzne wybrane z oferty Instytutu Filozofii UJ. W toku studiów wszyscy studenci są zobowiązani do zrealizowania minimum jednego kursu w języku obcym (może nim być „Seminarium kognitywistyczne I”, które jest kursem anglojęzycznym) lub translatorium.

Kwestię ewentualnego zaliczenia lektoratu języka obcego na podstawie uznawanego certyfikatu potwierdzającego znajomość tego języka reguluje Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 października 2020 roku (z ewentualnymi późniejszymi zmianami): https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146186234/zarz_112_2020.pdf/7f283d77-bddd-4a06-a9b7-74ca1bd0d87d.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
Seminar in cognitivism I
30 5 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O

Przedmioty obligatoryjne należy uzupełnić kursami fakultatywnymi tak, aby na każdym roku studiów zdobyć minimum 60 punktów ECTS. Za pracę magisterską studenci otrzymują 20 punktów ECTS. Punkty te wliczają się do puli 120 punktów ECTS, które sumarycznie należy zgromadzić podczas całych studiów. Oznacza to, że na drugim roku kognitywistyki student w praktyce powinien zdobyć 40 punktów ECTS za przedmioty obligatoryjne i fakultatywne. Ewentualna nadwyżka punktów ECTS uzyskana na pierwszym roku studiów przechodzi na rok drugi.

Studenci, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż kognitywistyka, powinni obowiązkowo uzyskać w ramach puli kursów fakultatywnych minimum 50 punktów ECTS za kursy kognitywistyczne lub filozoficzne wybrane z oferty Instytutu Filozofii UJ. W toku studiów wszyscy studenci są zobowiązani do zrealizowania minimum jednego kursu w języku obcym (może nim być „Seminarium kognitywistyczne I”, które jest kursem anglojęzycznym) lub translatorium.

Kwestię ewentualnego zaliczenia lektoratu języka obcego na podstawie uznawanego certyfikatu potwierdzającego znajomość tego języka reguluje Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 października 2020 roku (z ewentualnymi późniejszymi zmianami): https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146186234/zarz_112_2020.pdf/7f283d77-bddd-4a06-a9b7-74ca1bd0d87d.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium kognitywistyczne II
30 5 zaliczenie na ocenę O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

Przedmioty obligatoryjne należy uzupełnić kursami fakultatywnymi tak, aby na każdym roku studiów zdobyć minimum 60 punktów ECTS. Za pracę magisterską studenci otrzymują 20 punktów ECTS. Punkty te wliczają się do puli 120 punktów ECTS, które sumarycznie należy zgromadzić podczas całych studiów. Oznacza to, że na drugim roku kognitywistyki student w praktyce powinien zdobyć 40 punktów ECTS za przedmioty obligatoryjne i fakultatywne. Ewentualna nadwyżka punktów ECTS uzyskana na pierwszym roku studiów przechodzi na rok drugi.

Studenci, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż kognitywistyka, powinni obowiązkowo uzyskać w ramach puli kursów fakultatywnych minimum 50 punktów ECTS za kursy kognitywistyczne lub filozoficzne wybrane z oferty Instytutu Filozofii UJ. W toku studiów wszyscy studenci są zobowiązani do zrealizowania minimum jednego kursu w języku obcym w wymierze 30 godzin za conajmniej 3 ECTS (może nim być „Seminarium kognitywistyczne I”, które jest kursem anglojęzycznym)

Kwestię ewentualnego zaliczenia lektoratu języka obcego na podstawie uznawanego certyfikatu potwierdzającego znajomość tego języka reguluje Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 października 2020 roku (z ewentualnymi późniejszymi zmianami): https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146186234/zarz_112_2020.pdf/7f283d77-bddd-4a06-a9b7-74ca1bd0d87d.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium kognitywistyczne III
30 5 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie na ocenę O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU