A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filozoficzny

Porównawcze studia cywilizacji

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Porównawcze studia cywilizacji
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0200
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Zajęcia dydaktyczne w programie studiów realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, lektoratów oraz warsztatów. Plan studiów dzieli się na kursy obligatoryjne oraz fakultatywne grupy 1 i 2. Kursy obligatoryjne pogłębiają wiedzę oraz umiejętności dotyczące najnowszych tendencji badawczych, a także dają praktyczne umiejętności i kompetencje (zajęcia warsztatowe) niezbędne w miejscu pracy bądź dalszej edukacji. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzupełniane są na kursach fakultatywnych. Poza realizacją zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych (grupa 1), studenci obowiązkowo wybierają z grupy 2 zajęć fakultatywnych dwa seminaria tematyczne oraz cztery kursy porównawcze. Podczas seminariów tematycznych studenci pracują w niewielkich grupach, a także indywidualnie z prowadzącymi ich prace. Samodzielna praca studenta stanowi znaczną część procesu dydaktycznego (przygotowywanie referatów, prezentacji, samodzielna lub w grupach studenckich praca z tekstem itd.), praca ta i jej wyniki podlegają stałej kontroli i ukierunkowaniu w trakcie zajęć seminaryjnych i konwersatoriów. System studiowania na UJ umożliwia studentom realizację kursów fakultatywnych w innych jednostkach UJ - każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez Kierownika jednostki. Studenci znajdujący się w szczególnej sytuacji życiowej mają możliwość realizowania programu studiów w ramach Indywidualnego Planu Studiów - jego warunki ustalane są indywidualnie z prowadzącymi zajęcia oraz akceptowane przez Kierownika jednostki.

Ukończenie studiów

Ukończenie seminarium magisterskiego, w ramach którego przygotowywana jest praca dyplomowa oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci mają obowiązek zrealizować w toku studiów trzy kursy porównawcze (9 ECTS), dwa seminaria tematyczne (12 ECTS). Każdego roku student musi uzyskać minimum 60 ECTS, w sumie za kursy obowiązkowe i fakultatywne. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwiedza Kierownik jednostki. W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium". 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesne wyzwania studiów kulturowych
30 2 egzamin O
Współczesna religia – formy i treści
30 3 egzamin O
Antropologia komunikacji
30 3 egzamin O
Metody badań porównawczych
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do teorii cywilizacji
30 3 egzamin O
Techniki badań społecznych
60 4 zaliczenie O
Kultura w praktyce – projekty
12 2 zaliczenie O
Warsztat pisania pracy naukowej
30 3 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Kursy porównawcze
O
Seminarium tematyczne
O
Język japoński. Translatorium
60 - - F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 - - F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 egzamin F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 egzamin F
Body & Ritual In South Asia
30 4 egzamin F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 egzamin F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 egzamin F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 egzamin F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 zaliczenie na ocenę F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 egzamin F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 egzamin F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 egzamin F
„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie
45 4 zaliczenie na ocenę F
„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich
45 4 zaliczenie na ocenę F
Kino mongolskie i tybetańskie
45 4 egzamin F
Kultura i buddyzm w Tajlandii
30 2 egzamin F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 - - F
Concepts in Media and Communication
30 3 zaliczenie na ocenę F
Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa kognitywna
30 - zaliczenie F
Lektorat z języka obcego
O

Studenci mają obowiązek zrealizować w toku studiów trzy kursy porównawcze (9 ECTS), dwa seminaria tematyczne (12 ECTS). Każdego roku student musi uzyskać minimum 60 ECTS, w sumie za kursy obowiązkowe i fakultatywne. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwiedza Kierownik jednostki. W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium". 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Cywilizacje: tradycja a współczesność
30 2 egzamin O
Kultura, tożsamość, etniczność
30 3 egzamin O
Problemy współczesnego Bliskiego Wschodu
30 3 egzamin O
Problemy współczesnej Azji Pd. i Pd-Wsch.
30 3 egzamin O
Problemy współczesnej Ameryki Łacińskiej
30 3 egzamin O
Kultura w praktyce – projekty
12 2 zaliczenie O
Kursy porównawcze
O
Seminarium tematyczne
O
Praktyki zawodowe
150 5 zaliczenie F
Język japoński. Translatorium
60 8 egzamin F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 8 egzamin F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 egzamin F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 egzamin F
Body & Ritual In South Asia
30 4 egzamin F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 egzamin F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 egzamin F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 egzamin F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 zaliczenie na ocenę F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 egzamin F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 egzamin F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 egzamin F
„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie
45 4 zaliczenie na ocenę F
„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich
45 4 zaliczenie na ocenę F
Kino mongolskie i tybetańskie
45 4 egzamin F
Kultura i buddyzm w Tajlandii
30 2 egzamin F
Concepts in Media and Communication
30 3 zaliczenie na ocenę F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 5 egzamin F
Filozofia kultury
30 3 egzamin O
Komiks w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa kognitywna
30 6 zaliczenie na ocenę F
Global Civilization
45 5 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O
Problemy współczesnej Azji Wschodniej
30 3 egzamin O

Studenci mają obowiązek zrealizować w toku studiów trzy kursy porównawcze (9 ECTS), dwa seminaria tematyczne (12 ECTS). Każdego roku student musi uzyskać minimum 60 ECTS, w sumie za kursy obowiązkowe i fakultatywne. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwiedza Kierownik jednostki. W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium". 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polityka a kultura w świecie pozaeuropejskim
30 2 egzamin O
Transmisje kulturowe
30 2 egzamin O
Komunikacja międzykulturowa: świat islamu, Indie, Daleki Wschód
45 4 egzamin O
Kultura w praktyce – projekty
12 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 - - O
Seminarium tematyczne
O
Język japoński. Translatorium
60 - - F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 - - F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 egzamin F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 egzamin F
Body & Ritual In South Asia
30 4 egzamin F
Praktyki zawodowe
150 5 zaliczenie F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 egzamin F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 egzamin F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 egzamin F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 zaliczenie na ocenę F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 egzamin F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 egzamin F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 egzamin F
„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie
45 4 zaliczenie na ocenę F
„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich
45 4 zaliczenie na ocenę F
Kino mongolskie i tybetańskie
45 4 egzamin F
Kultura i buddyzm w Tajlandii
30 2 egzamin F
Concepts in Media and Communication
30 3 zaliczenie na ocenę F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 - - F
Kursy porównawcze
O
Tradycja i modernizacja w Chinach XX i XXI w.
30 3 egzamin O
Komiks w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F

Studenci mają obowiązek zrealizować w toku studiów trzy kursy porównawcze (9 ECTS), dwa seminaria tematyczne (12 ECTS). Każdego roku student musi uzyskać minimum 60 ECTS, w sumie za kursy obowiązkowe i fakultatywne. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwiedza Kierownik jednostki. W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium". 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Trening kompetencji międzykulturowych
30 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 10 zaliczenie O
Kursy porównawcze
O
Seminarium tematyczne
O
Praktyki zawodowe
150 5 zaliczenie F
Język japoński. Translatorium
60 8 egzamin F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 8 egzamin F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 egzamin F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 egzamin F
Body & Ritual In South Asia
30 4 egzamin F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 egzamin F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 egzamin F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 egzamin F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 egzamin F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 zaliczenie na ocenę F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 egzamin F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 egzamin F
„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie
45 4 zaliczenie na ocenę F
„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich
45 4 zaliczenie na ocenę F
Kino mongolskie i tybetańskie
45 4 egzamin F
Kultura i buddyzm w Tajlandii
30 2 egzamin F
Concepts in Media and Communication
30 3 zaliczenie na ocenę F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 5 egzamin F
Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa kognitywna
30 6 zaliczenie na ocenę F