A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filozoficzny

Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0221
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

I rok poświęcony jest przede wszystkim zdobyciu wiedzy i umiejętności ogólnoreligioznawczych.
Studenci na I roku realizują kursy obowiązkowe, dajace im w sumie 48 punktów ECTS, oraz wybierają z oferty kursów fakultatywnych dwa kursy o wartości co najmniej 12 punktów ECTS.
Niezależnie muszą zrealizować szkolenie BHK.
II rok pozwala na uzyskanie bardziej wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej o wybranym profilu.

Studenci realizują obowiązkowo:
 - kurs języka angielskiego w wymiarze 2 semestrów (4 ECTS)
- seminarium magisterskie w wymiarze dwóch semestrów  (I semestr 4 punkty ECTS, II semestr 8 ECTS) w wybranej przez siebie tematyce z oferty seminariów prowadzonych przez samodzielnych pracowników IR UJ. W przypadku niezorganizowania grupy seminaryjnej, seminaria odbywają się jako indywidualne konsultacje na ustalonych przez prowadzącego zasadach.
- muszą zrealizować zajęcia w wybranej przez siebie ścieżce specjalizacyjnej w wymiarze minimum 26 punktów ECTS
- pozostałe punkty (minimum 30 ECTS) zdobywane są dowolnie z oferty kursów fakultatywnych.

W ciągu całego procesu dydaktycznego studenci mają obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku angielskim

Ukończenie studiów

praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Informacje dodatkowe:

1. Studenci realizują z grupy przedmiotów fakultatywnych kursy za min. 30 ECTS ( na I roku 12 ECTS, na II roku 18 ECTS )

2. Kursy fakultatywne: Hinduizm II, Buddyzm II, Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II , Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II przeznaczone są dla studentów bez licencjatu z religioznawstwa.

3. Lista kursów fakultatywnych realizowanych w danym roku akademickim ogłaszana jest przez Dyrektora Instytutu/Kierownika Studiów na stronie internetowej Instytutu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

4. Student powinien zrealizować przynajmniej jeden przedmiot kierunkowy w języku angielskim za min 30 godzin.

5. W przypadku nieuruchomienia specjalizacji, po decyzji Dyrektora lub Kierownika Studiów kursy oferowane w danej specjalizacji będą dołączone do oferty kursów fakultatywnych  dla I i II roku studiów II stopnia.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy Religioznawstwa
60 6 egzamin O
Lektury religioznawcze
15 4 zaliczenie O
Antropologia religii
60 5 egzamin O
Religioznawstwo historyczne
60 5 egzamin O
Metody jakościowe i ilościowe w badaniach religii
30 3 egzamin O
4 - zaliczenie O
Hinduizm II
60 6 egzamin F
Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II
60 6 egzamin F
Protestantyzm
60 5 egzamin F
Odkrycia nad Morzem Martwym
30 3 egzamin F
Ancient Mediterranean religion: Greece
60 6 egzamin F
Tantra - religious phenomena in the past and in the contemporary India
30 5 egzamin F
Tradycje mistyczne nurtu bhakti
30 3 egzamin F
Greek ways to honour the gods: the rituals
60 6 egzamin F
Greek ways to honour the gods: the festivals
60 6 egzamin F
Herezje średniowieczne
60 5 egzamin F
Filozofia mitu
30 3 egzamin F
Religia i nauka
30 3 egzamin F
Psychoanalysis and religion
30 4 egzamin F
Kosmologia i antropologia kabały luriańskiej
30 3 egzamin F
Sufizm i joga w dziele Dara Shikuha (1615-1659)
30 3 egzamin F
Psychologia ateizmu
30 3 egzamin F

Informacje dodatkowe:

1. Studenci realizują z grupy przedmiotów fakultatywnych kursy za min. 30 ECTS ( na I roku 12 ECTS, na II roku 18 ECTS )

2. Kursy fakultatywne: Hinduizm II, Buddyzm II, Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II , Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II przeznaczone są dla studentów bez licencjatu z religioznawstwa. 

3. Lista kursów fakultatywnych realizowanych w danym roku akademickim ogłaszana jest przez Dyrektora Instytutu/Kierownika Studiów na stronie internetowej Instytutu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

4. Student powinien zrealizować przynajmniej jeden przedmiot kierunkowy w języku angielskim za min 30 godzin.

5. W przypadku nieuruchomienia specjalizacji, po decyzji Dyrektora lub Kierownika Studiów kursy oferowane w danej specjalizacji będą dołączone do oferty kursów fakultatywnych  dla I i II roku studiów II stopnia.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Struktura sacrum
60 5 egzamin O
Wyznania religijne współczesnej Polski
60 5 egzamin O
Religia a nowoczesność
60 5 egzamin O
Etyka
60 5 egzamin O
Psychospołeczne wymiary religijności
60 5 egzamin O
Buddyzm II
60 6 egzamin F
Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do Biblii Hebrajskiej i apokryfów judaistycznych
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do Nowego Testamentu i apokryfów judeochrześcijańskich
30 3 egzamin F
Koran
30 3 egzamin F
Ziemia święta Żydów, chrześcijan i muzułmanów - przeszłość i współczesność
30 3 egzamin F
Filozofia muzułmańska
30 3 egzamin F
Yoga in theory and practise
30 4 egzamin F
Between Athens and Mecca, premodern Philisophy in the Eastern Mediterranean
30 4 egzamin F
Kościoły tradycji prawosławnej
60 5 egzamin F
New Age
60 5 egzamin F
Judaism and gender
30 4 zaliczenie na ocenę F
Homo mentiens
30 3 egzamin F
Religion and the city
30 5 egzamin F
Współczesne pogaństwo
30 3 egzamin F

Informacje dodatkowe:

1. Studenci realizują z grupy przedmiotów fakultatywnych kursy za min. 30 ECTS ( na I roku 12 ECTS, na II roku 18 ECTS )

2. Kursy fakultatywne: Hinduizm II, Buddyzm II, Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II , Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II przeznaczone są dla studentów bez licencjatu z religioznawstwa.

3. Lista kursów fakultatywnych realizowanych w danym roku akademickim ogłaszana jest przez Dyrektora Instytutu/Kierownika Studiów na stronie internetowej Instytutu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

4. Student powinien zrealizować przynajmniej jeden przedmiot kierunkowy w języku angielskim za min 30 godzin.

5. W przypadku nieuruchomienia specjalizacji, po decyzji Dyrektora lub Kierownika Studiów kursy oferowane w danej specjalizacji będą dołączone do oferty kursów fakultatywnych  dla I i II roku studiów II stopnia.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie O
Protestantyzm
60 5 egzamin F
Odkrycia nad Morzem Martwym
30 3 egzamin F
Tantra - religious phenomena in the past and in the contemporary India
30 5 egzamin F
Tradycje mistyczne nurtu bhakti
30 3 egzamin F
Greek ways to honour the gods: the rituals
60 6 egzamin F
Herezje średniowieczne
60 5 egzamin F
Greek ways to honour the gods: the festivals
60 6 egzamin F
Hinduizm II
60 6 egzamin F
Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II
60 6 egzamin F
Ancient Mediterranean religion: Greece
60 6 egzamin F
Filozofia mitu
30 3 egzamin F
Religia i nauka
30 3 egzamin F
Psychoanalysis and religion
30 4 egzamin F
Kosmologia i antropologia kabały luriańskiej
30 3 egzamin F
Sufizm i joga w dziele Dara Shikuha (1615-1659)
30 3 egzamin F
Psychologia ateizmu
30 3 egzamin F
Lektorat z języka obcego
O
Antropologia religii
Mity i idee religijne
Religia kultura media
Współczesne problemy religii

Informacje dodatkowe:

1. Studenci realizują z grupy przedmiotów fakultatywnych kursy za min. 30 ECTS ( na I roku 12 ECTS, na II roku 18 ECTS )

2. Kursy fakultatywne: Hinduizm II, Buddyzm II, Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II , Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II przeznaczone są dla studentów bez licencjatu z religioznawstwa.

3. Lista kursów fakultatywnych realizowanych w danym roku akademickim ogłaszana jest przez Dyrektora Instytutu/Kierownika Studiów na stronie internetowej Instytutu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

4. Student powinien zrealizować przynajmniej jeden przedmiot kierunkowy w języku angielskim za min 30 godzin.

5. W przypadku nieuruchomienia specjalizacji, po decyzji Dyrektora lub Kierownika Studiów kursy oferowane w danej specjalizacji będą dołączone do oferty kursów fakultatywnych  dla I i II roku studiów II stopnia.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
30 8 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do Biblii Hebrajskiej i apokryfów judaistycznych
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do Nowego Testamentu i apokryfów judeochrześcijańskich
30 3 egzamin F
Koran
30 3 egzamin F
Ziemia święta Żydów, chrześcijan i muzułmanów - przeszłość i współczesność
30 3 egzamin F
Filozofia muzułmańska
30 3 egzamin F
Yoga in theory and practise
30 4 egzamin F
Between Athens and Mecca, premodern Philisophy in the Eastern Mediterranean
30 4 egzamin F
Kościoły tradycji prawosławnej
60 5 egzamin F
Buddyzm II
60 6 egzamin F
Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II
60 6 egzamin F
New Age
60 5 egzamin F
Judaism and gender
30 4 zaliczenie na ocenę F
Homo mentiens
30 3 egzamin F
Religion and the city
30 5 egzamin F
Współczesne pogaństwo
30 3 egzamin F
Lektorat z języka obcego
O
Antropologia religii
Mity i idee religijne
Religia kultura media
Współczesne problemy religii