A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filozoficzny

Socjologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Socjologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki socjologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

 

Studenci i studentki stacjonarnych studiów drugiego stopnia realizują własny profil zaawansowanego kształcenia socjologicznego. Na treści programowe składają się: 

1)      Kierunkowe kursy bazowe, obowiązkowe i do wyboru wspólne dla wszystkich studentów i studentek II stopnia socjologii – za min. 59 ECTS.

2)      Kursy stanowiące merytoryczną nadbudowę bazowych kursów kierunkowych, obowiązkowe i do wyboru na wybranej ścieżce (ogólnosocjologiczne lub na jednej z wybranej specjalizacji) – za min. 61 ECTS

KIERUNKOWE KURSY BAZOWE, to kursy obowiązkowe na I i II roku studiów, z teorii socjologicznej, metodologii, dostęp do informacji oraz ich ochrona w badaniach społecznych, popularyzacji nauki, filozofii oraz warsztat pracy naukowej. Wszyscy studenci i studentki II stopnia socjologii realizują także obowiązkowe szkolenia BHK, tutorial, seminarium magisterskie oraz lektorat języka obcego na poziomie B2+ (I rok studiów), który kończy się egzaminem. W ciągu dwóch lat studenci i studentki zobowiązani są również do zrealizowania odpowiedniej liczby wybranych kursów tematycznych, trzy w języku polskim za min. 9 ECTS oraz co najmniej jeden w języku angielskim. Kursy tematyczne można wybierać w semestrach zimowym i/lub letnim według indywidualnych zaintresowań.

Lista kursów tematycznych do wyboru może ulegać zmianie, ich aktualna oferta publikowana jest na stronie internetowej Instytutu Socjologii przed rozpoczęciem rejestracji na zajęcia.

KURSY STANOWIĄCE NADBUDOWĘ KIERUNKOWYCH KURSÓW BAZOWYCH, obowiązkowe i fakultatywne na wybranej ścieżce realizowane są zgodnie z programem danej ścieżki i specjalizacji.

Osoba studiująca na II stopniu socjologii wybiera jedną z dwóch ścieżek kształcenia:

1)      ogólnosocjologiczną, lub

2)      specjalizacyjną, na jednej z trzech specjalizacji: Analiza danych i badania społeczne, Komunikowanie społeczne oraz Społeczeństwo cyfrowe.

UWAGA:

     Wszystkie kursy oferowane na ścieżce ogólnosocjologicznej mogą być wybierane jako kursy tematyczne przez osoby, które realizują program specjalizacji (poza kursem: socjologiczne seminaria badawcze). Kursy oferowane w programach specjalizacji mogą zostać wybrane przez osoby spoza danej specjalizacji jako kurs tematyczny w miarę wolnych miejsc i po zatwierdzeniu przez tutora.

 

W ramach programu II stopnia socjologii możliwe jest także opracowanie tzw. Indywidualnego Planu Studiów (IPS). IPS polega na skonstruowaniu przez studenta/kę własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej z oferowanych ścieżek. IPS konstruowany jest wspólnie z tutorem.

Ukończenie studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze 120 punktów ECTS oraz napisanie i przedłożenie pracy dyplomowej oraz zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.

Uprawnienia pedagogiczne
Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy: Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze 120 punktów ECTS oraz napisanie i przedłożenie pracy dyplomowej oraz zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Program studiów II stopnia ma dwa komponenty:

1)    Kierunkowe kursy bazowe, obowiązkowe i do wyboru wspólne dla wszystkich studentów i studentek II stopnia – za min. 59 ECTS,
2)    kursy stanowiące merytoryczną nadbudowę kursów kierunkowych bazowych – ogólnosocjologiczne lub specjalizacyjne. Ścieżka ogólnosocjologiczna oraz każda ze specjalizacji mają swój odrębny program. – za min. 61 ECTS.


Kierunkowe kursy bazowe, obowiązkowe i do wyboru wspólne dla wszystkich studentów i studentek II stopnia socjologii to kanon kursów socjologicznych i ogólnoakademickich. Kursy obowiązkowe to Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności, Statystyczna analiza danych, Analiza danych jakościowych, Dostęp do informacji oraz ich ochrona w badaniach społecznych, Finansowanie i upowszechnianie nauki oraz Filozofia: klasyczna i współczesna myśl społeczna.

Każdy student i studentka zobowiązani  są również do zrealizowania seminarium magisterskiego (trzy semestry), warsztatu pracy naukowej oraz udziału w socjologicznych seminariach naukowych. Do kursów obowiązkowych dla wszystkich studentów i studentek zalicza się także lektorat na poziomie co najmniej B+, który kończy się egzaminem, tutorial, szkolenia BHK. Kursy do wyboru to bogata oferta kursów tematycznych. W ciągu dwóch lat studenci i studentki zobowiązani są zrealizować trzy wybrane kursy tematyczne w języku polskim za min. 9 ECTS oraz co najmniej jeden w języku angielskim. Kursy tematyczne można wybierać w semestrach zimowym i/lub letnim według indywidualnych zaintresowań. W wyborze kursów pomagają koordynatorzy ścieżek/ tutorzy.

Kursy stanowiące merytoryczną nadbudowę części bazowej programu to kursy obowiązkowe i fakultatywne na wybranej przez studenta/studentkę ścieżce:

  1. program ścieżki ogólnosocjologicznej,
  2. program ścieżki specjalizacyjnej, do wyboru jedna z trzech specjalizacji: 1) Analiza danych i badania społeczne; 2) Komunikowanie społeczne; 3) Społeczeństwo cyfrowe.

Możliwa jest także realizacja tzw. Indywidualnego Planu Studiów, który polega na skonstruowaniu przez studenta własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze 120 punktów ECTS oraz napisanie i przedłożenie pracy dyplomowej oraz zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.

Uprawnienia pedagogiczne

Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy: Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności
60 6 egzamin O
Filozofia: klasyczna i współczesna myśl społeczna
30 3 egzamin O
Statystyczna analiza danych
30 4 egzamin O
Socjologiczne seminaria naukowe
30 2 zaliczenie O
Warsztat pracy naukowej
10 1 zaliczenie O
Dostęp do informacji oraz ich ochrona w badaniach społecznych
10 1 zaliczenie O
Kursy tematyczne do wyboru w języku polskim
O
Kursy tematyczne do wyboru w języku angielskim
O
Tutorial, I rok
10 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
120 4 zaliczenie na ocenę F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 zaliczenie F
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 zaliczenie F
Lektorat z języka obcego
O
Ścieżka: socjologia ogólna
F
Analiza danych i badania społeczne
Komunikowanie społeczne
Społeczeństwo cyfrowe

Program studiów II stopnia ma dwa komponenty:

1)    Kierunkowe kursy bazowe, obowiązkowe i do wyboru wspólne dla wszystkich studentów i studentek II stopnia – za min. 59 ECTS,
2)    kursy stanowiące merytoryczną nadbudowę kursów kierunkowych bazowych – ogólnosocjologiczne lub specjalizacyjne. Ścieżka ogólnosocjologiczna oraz każda ze specjalizacji mają swój odrębny program. – za min. 61 ECTS.


Kierunkowe kursy bazowe, obowiązkowe i do wyboru wspólne dla wszystkich studentów i studentek II stopnia socjologii to kanon kursów socjologicznych i ogólnoakademickich. Kursy obowiązkowe to Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności, Statystyczna analiza danych, Analiza danych jakościowych, Dostęp do informacji oraz ich ochrona w badaniach społecznych, Finansowanie i upowszechnianie nauki oraz Filozofia: klasyczna i współczesna myśl społeczna.

Każdy student i studentka zobowiązani  są również do zrealizowania seminarium magisterskiego (trzy semestry), warsztatu pracy naukowej oraz udziału w socjologicznych seminariach naukowych. Do kursów obowiązkowych dla wszystkich studentów i studentek zalicza się także lektorat na poziomie co najmniej B+, który kończy się egzaminem, tutorial, szkolenia BHK. Kursy do wyboru to bogata oferta kursów tematycznych. W ciągu dwóch lat studenci i studentki zobowiązani są zrealizować trzy wybrane kursy tematyczne w języku polskim za min. 9 ECTS oraz co najmniej jeden w języku angielskim. Kursy tematyczne można wybierać w semestrach zimowym i/lub letnim według indywidualnych zaintresowań. W wyborze kursów pomagają koordynatorzy ścieżek/ tutorzy.

Kursy stanowiące merytoryczną nadbudowę części bazowej programu to kursy obowiązkowe i fakultatywne na wybranej przez studenta/studentkę ścieżce:

  1. program ścieżki ogólnosocjologicznej,
  2. program ścieżki specjalizacyjnej, do wyboru jedna z trzech specjalizacji: 1) Analiza danych i badania społeczne; 2) Komunikowanie społeczne; 3) Społeczeństwo cyfrowe.

Możliwa jest także realizacja tzw. Indywidualnego Planu Studiów, który polega na skonstruowaniu przez studenta własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze 120 punktów ECTS oraz napisanie i przedłożenie pracy dyplomowej oraz zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.

Uprawnienia pedagogiczne

Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy: Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie, I rok
30 4 zaliczenie O
Kursy tematyczne do wyboru w języku polskim
O
Kursy tematyczne do wyboru w języku angielskim
O
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
150 5 egzamin F
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 zaliczenie F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 zaliczenie F
Tutorial, I rok
10 1 zaliczenie O
Lektorat z języka obcego
O
Ścieżka: socjologia ogólna
F
Analiza danych i badania społeczne
Komunikowanie społeczne
Społeczeństwo cyfrowe

Program studiów II stopnia ma dwa komponenty:

1)    Kierunkowe kursy bazowe, obowiązkowe i do wyboru wspólne dla wszystkich studentów i studentek II stopnia – za min. 59 ECTS,
2)    kursy stanowiące merytoryczną nadbudowę kursów kierunkowych bazowych – ogólnosocjologiczne lub specjalizacyjne. Ścieżka ogólnosocjologiczna oraz każda ze specjalizacji mają swój odrębny program. – za min. 61 ECTS.


Kierunkowe kursy bazowe, obowiązkowe i do wyboru wspólne dla wszystkich studentów i studentek II stopnia socjologii to kanon kursów socjologicznych i ogólnoakademickich. Kursy obowiązkowe to Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności, Statystyczna analiza danych, Analiza danych jakościowych, Dostęp do informacji oraz ich ochrona w badaniach społecznych, Finansowanie i upowszechnianie nauki oraz Filozofia: klasyczna i współczesna myśl społeczna.

Każdy student i studentka zobowiązani  są również do zrealizowania seminarium magisterskiego (trzy semestry), warsztatu pracy naukowej oraz udziału w socjologicznych seminariach naukowych. Do kursów obowiązkowych dla wszystkich studentów i studentek zalicza się także lektorat na poziomie co najmniej B+, który kończy się egzaminem, tutorial, szkolenia BHK. Kursy do wyboru to bogata oferta kursów tematycznych. W ciągu dwóch lat studenci i studentki zobowiązani są zrealizować trzy wybrane kursy tematyczne w języku polskim za min. 9 ECTS oraz co najmniej jeden w języku angielskim. Kursy tematyczne można wybierać w semestrach zimowym i/lub letnim według indywidualnych zaintresowań. W wyborze kursów pomagają koordynatorzy ścieżek/ tutorzy.

Kursy stanowiące merytoryczną nadbudowę części bazowej programu to kursy obowiązkowe i fakultatywne na wybranej przez studenta/studentkę ścieżce:

  1. program ścieżki ogólnosocjologicznej,
  2. program ścieżki specjalizacyjnej, do wyboru jedna z trzech specjalizacji: 1) Analiza danych i badania społeczne; 2) Komunikowanie społeczne; 3) Społeczeństwo cyfrowe.

Możliwa jest także realizacja tzw. Indywidualnego Planu Studiów, który polega na skonstruowaniu przez studenta własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze 120 punktów ECTS oraz napisanie i przedłożenie pracy dyplomowej oraz zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.

Uprawnienia pedagogiczne

Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy: Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza danych jakościowych
30 4 egzamin O
Seminarium magisterskie, II rok
30 5 zaliczenie O
Tutorial, II rok
10 - zaliczenie O
Kursy tematyczne do wyboru w języku polskim
O
Kursy tematyczne do wyboru w języku angielskim
O
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
120 4 zaliczenie na ocenę F
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 zaliczenie F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 zaliczenie F
Ścieżka: socjologia ogólna
F
Analiza danych i badania społeczne
Komunikowanie społeczne
Społeczeństwo cyfrowe

Program studiów II stopnia ma dwa komponenty:

1)    Kierunkowe kursy bazowe, obowiązkowe i do wyboru wspólne dla wszystkich studentów i studentek II stopnia – za min. 59 ECTS,
2)    kursy stanowiące merytoryczną nadbudowę kursów kierunkowych bazowych – ogólnosocjologiczne lub specjalizacyjne. Ścieżka ogólnosocjologiczna oraz każda ze specjalizacji mają swój odrębny program. – za min. 61 ECTS.


Kierunkowe kursy bazowe, obowiązkowe i do wyboru wspólne dla wszystkich studentów i studentek II stopnia socjologii to kanon kursów socjologicznych i ogólnoakademickich. Kursy obowiązkowe to Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności, Statystyczna analiza danych, Analiza danych jakościowych, Dostęp do informacji oraz ich ochrona w badaniach społecznych, Finansowanie i upowszechnianie nauki oraz Filozofia: klasyczna i współczesna myśl społeczna.

Każdy student i studentka zobowiązani  są również do zrealizowania seminarium magisterskiego (trzy semestry), warsztatu pracy naukowej oraz udziału w socjologicznych seminariach naukowych. Do kursów obowiązkowych dla wszystkich studentów i studentek zalicza się także lektorat na poziomie co najmniej B+, który kończy się egzaminem, tutorial, szkolenia BHK. Kursy do wyboru to bogata oferta kursów tematycznych. W ciągu dwóch lat studenci i studentki zobowiązani są zrealizować trzy wybrane kursy tematyczne w języku polskim za min. 9 ECTS oraz co najmniej jeden w języku angielskim. Kursy tematyczne można wybierać w semestrach zimowym i/lub letnim według indywidualnych zaintresowań. W wyborze kursów pomagają koordynatorzy ścieżek/ tutorzy.

Kursy stanowiące merytoryczną nadbudowę części bazowej programu to kursy obowiązkowe i fakultatywne na wybranej przez studenta/studentkę ścieżce:

  1. program ścieżki ogólnosocjologicznej,
  2. program ścieżki specjalizacyjnej, do wyboru jedna z trzech specjalizacji: 1) Analiza danych i badania społeczne; 2) Komunikowanie społeczne; 3) Społeczeństwo cyfrowe.

Możliwa jest także realizacja tzw. Indywidualnego Planu Studiów, który polega na skonstruowaniu przez studenta własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze 120 punktów ECTS oraz napisanie i przedłożenie pracy dyplomowej oraz zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.

Uprawnienia pedagogiczne

Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy: Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Finansowanie i upowszechnianie nauki
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie, II rok
30 7 zaliczenie O
Tutorial, II rok
10 1 zaliczenie O
Kursy tematyczne do wyboru w języku polskim
O
Kursy tematyczne do wyboru w języku angielskim
O
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
150 5 egzamin F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 zaliczenie F
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 zaliczenie F
Ścieżka: socjologia ogólna
F
Analiza danych i badania społeczne
Komunikowanie społeczne
Społeczeństwo cyfrowe