A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Historyczny

archeologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Historyczny
Nazwa kierunku: archeologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Archeologia

Program

Klasyfikacja ISCED: 0222
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje zajęcia obligatoryjne i fakultatywne. Zajęciami obowiązkowymi są ćwiczenia terenowe (łącznie 300 godzin – 12 pkt ECTS), język nowożytny (60 godzin – 4 pkt ECTS), antropologia kulturowa, metody datowania przyrodniczego, teoria archeologii, oraz seminaria magisterskie. W tym ostatnim przypadku student dokonuje wyboru na początku studiów w zależności od planowanej tematyki pracy magisterskiej. Studenci maja również obowiązek uczestnictwa w wykładzie w języku angielskim. Zajęcia fakultatywne obejmują wybór konwersatoriów w ramach "zajęć specjalistycznych" (wybór 3 z 8 oferowanych zajęć w semestrze) oraz fakultatywne wykłady monograficzne (o zmiennej tematyce), co pozwala studentom na poszerzanie znajomości zagadnień zgodych z indywidualnymi zainteresowaniami oraz planowaną tematyką pracy magisterskiej. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia z seminarium poprzez złożenie pracy magisterskiej oraz złożenie egzaminu magisterskiego.

Ukończenie studiów

złożenie pracy magisterskiej oraz egzaminu magisterskiego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student wybiera 3 z 8 konwersatoriów w ramach "Zajęć specjalistycznych 1". Student wybiera 1 z 2 zajęć oznaczonych jako „Wykład monograficzny 1”.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Antropologia kulturowa
30 3 egzamin O
Ćwiczenia terenowe 0
150 6 zaliczenie na ocenę O
Seminarium
30 - zaliczenie O
BHK
6 - zaliczenie
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Epoki kamienia
45 4 zaliczenie F
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Epoki brązu
45 4 zaliczenie F
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Epoki żelaza
45 4 zaliczenie na ocenę F
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Średniowiecza
45 4 zaliczenie na ocenę F
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Nowożytna
45 4 zaliczenie na ocenę F
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Klasyczna
45 4 zaliczenie F
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
45 4 zaliczenie F
Zajęcia specjalistyczne 1: Archeologia Nowego Świata
45 4 zaliczenie F
Wykład monograficzny 1: archeologia powszechna
30 3 egzamin F
Wykład monograficzny 1: archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
30 3 egzamin F
Lektorat z języka obcego
O

Student wybiera 3 z 8 konwersatoriów w ramach "Zajęć specjalistycznych 2". Student wybiera 1 z 2 zajęć oznaczonych jako „Wykład monograficzny 2”.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody datowania przyrodniczego
30 3 zaliczenie na ocenę O
Teoria archeologii
30 3 zaliczenie O
Ćwiczenia terenowe 1
150 6 zaliczenie na ocenę O
Seminarium
30 6 zaliczenie na ocenę O
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Epoki kamienia
45 4 zaliczenie F
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Epoki brązu
45 4 zaliczenie F
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Epoki żelaza
45 4 zaliczenie na ocenę F
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Średniowiecza
45 4 zaliczenie na ocenę F
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Nowożytna
45 4 zaliczenie F
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Klasyczna
45 4 zaliczenie F
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
45 4 zaliczenie F
Zajęcia specjalistyczne 2: Archeologia Nowego Świata
45 4 zaliczenie na ocenę F
Wykład monograficzny 2: archeologia pradziejowa
30 3 egzamin F
Wykład monograficzny 2: archeologia klasyczna
30 3 egzamin F
Lektorat z języka obcego
O

Student wybiera 3 z 8 konwersatoriów w ramach "Zajęć specjalistycznych 3. Student wybiera 1 z 2 zajęć oznaczonych jako „Wykład monograficzny 3”.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
30 - zaliczenie O
Wykład w języku obcym
30 4 egzamin O
Teoria komunikacji i jej zastosowania w badaniach nad przeszłością
45 5 egzamin O
Wykład monograficzny 3: archeologia pradziejowa
30 3 egzamin F
Wykład monograficzny 3: archeologia Nowego Świata
30 3 egzamin F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Epoki kamienia
45 6 egzamin F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Epoki brązu
45 6 egzamin F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Epoki żelaza
45 6 egzamin F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Średniowiecza
45 6 egzamin F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Nowożytna
45 6 egzamin F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Klasyczna
45 6 egzamin F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
45 6 egzamin F
Zajęcia specjalistyczne 3: Archeologia Nowego Świata
45 6 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
30 30 zaliczenie na ocenę O