A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Historyczny

ochrona dóbr kultury

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Historyczny
Nazwa kierunku: ochrona dóbr kultury
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o sztuce

Program

Klasyfikacja ISCED:
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Realizacja programu studiów wymaga zaliczenia następujących modułów: 1. Ochrona dziedzictwa niematerialnego, 2. Nowe wyzwania ochrony dóbr kultury, 3. Muzealnictwo, 4. Ochrona i zarządzanie dobrami kultury I, 5. Zajęcia fakultatywne I, 6. Magisterski I, 7. Społeczne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego, 8. Ochrona i zarządzanie dobrami kultury II, 9. Inne, 10. Dyplomowy. Zaliczenie wszystkich modułów jest obowiązkowe, ale w większości z nich zostały zaplanowane zajęcia do wyboru.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Na I roku studiów (sem. 1 i 2) student wybiera seminarium (60h/15 pkt. ECTS). Ponadto ma do zaliczenia cztery wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-F-A (dwa z grupy D, jedno z grupy F, jedno z grupy A, 4 x 30 h = 120 h, 4 x 2 pkt = 8 pkt ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego
30 5 egzamin O
Ochrona zasobów wizualnych, archiwalnych i bibliotecznych
30 2 zaliczenie na ocenę O
Regionalne dziedzictwo kulturowe i jego ochrona
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia ochrony sztuki XX wieku
30 2 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Praktyczne badania nad dziełem sztuki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Administracja terenowa a ochrona dziedzictwa kulturowego
30 2 zaliczenie na ocenę O
Seminarium
30 - zaliczenie F
Zajęcia monograficzne D
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne F
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne A
30 2 zaliczenie F
Lektorat z języka obcego
O

Student ma do zaliczenia cztery wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-F-A (dwa z grupy D, jedno z grupy F, jedno z grupy A, 4 x 30 h = 120 h, 4 x 2 pkt = 8 pkt. ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wybrane zagadnienia ochrony architektury XX wieku
30 2 zaliczenie na ocenę O
Problem pamięci w studiach nad dziedzictwem kulturowym Polski
30 5 egzamin O
Fundraising
30 2 zaliczenie na ocenę O
Edukacja i edytorstwo w muzeum
30 2 zaliczenie na ocenę O
Rola dziedzictwa w określaniu tożsamości społecznej
30 5 egzamin O
Zarządzanie muzeum, skansenem i rezerwatem archeologicznym
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wykład w języku obcym z oferty instytutu i wydziału
30 4 zaliczenie na ocenę F
Seminarium
30 15 zaliczenie na ocenę F
Zajęcia monograficzne D
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne F
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne A
30 2 zaliczenie F
Lektorat z języka obcego
O

Na II roku studiów (sem. 3 i 4) student wybiera seminarium magisterskie (60 h/20 pkt ECTS). Ponadto ma do zaliczenia 4 wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-E-B (dwa z grupy D, jedno z grupy E i jedno z grupy B, 4 x 30 h = 120 h, 4 x 2 pkt = 8 pkt ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Promocja dziedzictwa kulturowego
30 2 zaliczenie na ocenę O
Rynek sztuki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia rewaloryzacji i rewitalizacji zespołów miejskich
30 2 zaliczenie na ocenę O
Plan zagospodarowania przestrzennego - podstawy prawne i zasady tworzenia
30 5 egzamin O
Projektowanie uniwersalne - dostępność dziedzictwa dla osób niepełnosprawnych
15 1 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie
30 - zaliczenie F
Konserwacja zabytków (praktyka w pracowni muzealnej)
30 3 zaliczenie F
Praktyka w służbie konserwatorskiej, instytucji związanej z ochroną dziedzictwa lub administracji terenowej
45 3 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne D
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne B
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne E
30 2 zaliczenie F

Na II roku studiów (sem. 3 i 4) student wybiera seminarium magisterskie (60 h/20 pkt ECTS). Ponadto ma do zaliczenia 4 wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-E-B (dwa z grupy D, jedno z grupy C i jedno z grupy F, 4 x 30 h = 120 h, 4 x 2 pkt = 8 pkt ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy komunikacji społecznej oraz technik negocjacyjnych
30 5 egzamin O
Więzi społeczne a ochrona dóbr kultury
30 2 zaliczenie na ocenę O
Ochrona dziedzictwa w prawodawstwie wybranych krajów
30 5 egzamin O
Problemy ochrony dziedzictwa przemysłowego i technicznego
30 2 zaliczenie na ocenę O
Prawo w ochronie własności intelektualnej
15 1 zaliczenie O
Zajęcia monograficzne D
30 2 zaliczenie F
Seminarium magisterskie
30 20 zaliczenie na ocenę F
Zajęcia monograficzne B
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne E
30 2 zaliczenie F