A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Matematyki i Informatyki

Matematyka komputerowa

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa kierunku: Matematyka komputerowa
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Matematyka

Program

Klasyfikacja ISCED: 0588
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

- W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne). Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).
- Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych z planu studiów dla tego roku oraz wszystkich zadeklarowanych przedmiotów fakultatywnych. W każdym roku student musi uzyskać co najmniej 60 ECTS.
- Warunkiem ukończenia studiów jest:
* zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w planie studiów,
* ośmiu przedmiotów fakultatywnych (siedmiu kierunkowych z dziedziny nauk ścisłych oraz co najmniej jednego z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych),
* sześciu seminariów (po jednym w 1. i 2. semestrze, oraz po dwa w semestrach 3. i 4.),
* przygotowanie pracy dyplomowej oraz
* zdanie egzaminu dyplomowego.
W ramach bloku przedmiotów fakultatywnych student jest zobowiązany do zaliczenia co najmniej pięciu przedmiotów z grup 1 i 2, w tym co najmniej jednego przedmiotu matematycznego (z grupy 1) za co najmniej 6 ECTS, co najmniej dwóch informatycznych (z grupy 2) za co najmniej 12 ECTS. Student musi zaliczyć przedmiot(y) humanizujące (z grupy 3) za co najmniej 5 ECTS. Zalecany rozkład przedmiotów fakultatywnych kierunkowych na semestry jest następujący:
* semestr 1: 120 godzin (12 ECTS)
* semestr 3: 240 godzin (24 ECTS)
* semestr 4: 60 godzin (6 ECTS)
Żaden przedmiot nie może zostać zaliczony dwukrotnie w toku studiów I i II stopnia łącznie.
- Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest napisanie pracy dyplomowej na wybrany przez studenta i uzgodniony z opiekunem naukowym temat. Opiekun naukowy prowadzi indywidualne konsultacje zakończone akceptacją napisanej przez studenta pracy. Opiekun naukowy może wymagać od studenta zaprezentowania pracy na wybranym forum (np. seminarium).

Ukończenie studiów

(1) przygotowanie pracy dyplomowej oraz (2) egzamin dyplomowy

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest napisanie pracy dyplomowej na wybrany przez studenta i uzgodniony z opiekunem naukowym temat. Opiekun naukowy prowadzi indywidualne konsultacje w wymiarze co najmniej 10 godzin, zakończone akceptacją napisanej przez studenta pracy. Opiekun naukowy może wymagać od studenta dodatkowych godzin konsultacji, w szczególności może wymagać zaprezentowania pracy na wybranym forum (np. seminarium).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

1. W ramach bloku przedmiotów fakultatywnych student musi zrealizować co najmniej osiem przedmiotów: siedem przedmiotów kierunkowych (z dziedziny nauk ścisłych) oraz co najmniej jeden z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.  

2. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmiot spoza powyższej listy, o ile pokrywa on efekty uczenia się na kierunku Matematyka komputerowa. W szczególności, dowolny z przedmiotów oferowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ, który nie jest przedmiotem obowiązkowym na I i II stopniu MK, może być przedmiotem fakultatywnym.  

3. Żaden przedmiot nie może zostać zaliczony dwukrotnie – w toku studiów I i II stopnia łącznie.  

4. Student jest zobowiązany do zaliczenia co najmniej pięciu przedmiotów z list Przedmiotów matematycznych i informatycznych, w tym co najmniej jednego przedmiotu matematycznego za co najmniej 6 ECTS, co najmniej dwóch informatycznych za co najmniej 12 ECTS.  

5. Student musi zaliczyć przedmiot(y) humanizujące (z listy Przedmiotów humanistycznych lub z dziedziny nauk społecznych) za co najmniej 5 ECTS.  

6. Student musi zaliczyć sześć semestralnych seminariów z dziedziny nauk ścisłych (z listy Seminariów): po jednym w semestrach 1 i 2 oraz po dwa w semestrach 3 i 4. Każde seminarium może być wybierane wielokrotnie.  

7. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest napisanie pracy dyplomowej na wybrany przez studenta i uzgodniony z opiekunem naukowym temat. Opiekun naukowy prowadzi indywidualne konsultacje zakończone akceptacją napisanej przez studenta pracy. Opiekun naukowy może wymagać od studenta zaprezentowania pracy na wybranym forum (np. seminarium).  

8. W każdym roku student musi uzyskać co najmniej 60 ECTS, zatem zalecany rozkład przedmiotów fakultatywnych kierunkowych na semestry jest następujący:  

* semestr 1: 120 godzin (12 ECTS)  

* semestr 3: 240 godzin (24 ECTS)  

* semestr 4: 60 godzin (6 ECTS)  

9. Niektóre z powyższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione.  

10. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.  

11. Semestry podane w tabelach przedmiotów fakultatywnych (F) mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. W szczególności, możliwe jest uruchomienie przedmiotu także w innym semestrze niż podany.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza funkcjonalna
60 6 egzamin O
Analiza numeryczna
60 6 egzamin O
Przedmioty informatyczne
O
Przedmioty matematyczne
O
Seminaria
O
4 - zaliczenie O
Wydziałowe kursy do wyboru
F
Lektorat z języka obcego
O

1. W ramach bloku przedmiotów fakultatywnych student musi zrealizować co najmniej osiem przedmiotów: siedem przedmiotów kierunkowych (z dziedziny nauk ścisłych) oraz co najmniej jeden z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.  

2. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmiot spoza powyższej listy, o ile pokrywa on efekty uczenia się na kierunku Matematyka komputerowa. W szczególności, dowolny z przedmiotów oferowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ, który nie jest przedmiotem obowiązkowym na I i II stopniu MK, może być przedmiotem fakultatywnym.  

3. Żaden przedmiot nie może zostać zaliczony dwukrotnie – w toku studiów I i II stopnia łącznie.  

4. Student jest zobowiązany do zaliczenia co najmniej pięciu przedmiotów z list Przedmiotów matematycznych i informatycznych, w tym co najmniej jednego przedmiotu matematycznego za co najmniej 6 ECTS, co najmniej dwóch informatycznych za co najmniej 12 ECTS.  

5. Student musi zaliczyć przedmiot(y) humanizujące (z listy Przedmiotów humanistycznych lub z dziedziny nauk społecznych) za co najmniej 5 ECTS.  

6. Student musi zaliczyć sześć semestralnych seminariów z dziedziny nauk ścisłych (z listy Seminariów): po jednym w semestrach 1 i 2 oraz po dwa w semestrach 3 i 4. Każde seminarium może być wybierane wielokrotnie.  

7. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest napisanie pracy dyplomowej na wybrany przez studenta i uzgodniony z opiekunem naukowym temat. Opiekun naukowy prowadzi indywidualne konsultacje zakończone akceptacją napisanej przez studenta pracy. Opiekun naukowy może wymagać od studenta zaprezentowania pracy na wybranym forum (np. seminarium).  

8. W każdym roku student musi uzyskać co najmniej 60 ECTS, zatem zalecany rozkład przedmiotów fakultatywnych kierunkowych na semestry jest następujący:  

* semestr 1: 120 godzin (12 ECTS)  

* semestr 3: 240 godzin (24 ECTS)  

* semestr 4: 60 godzin (6 ECTS)  

9. Niektóre z powyższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione.  

10. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.  

11. Semestry podane w tabelach przedmiotów fakultatywnych (F) mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. W szczególności, możliwe jest uruchomienie przedmiotu także w innym semestrze niż podany.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obliczalność i złożoność
60 6 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
5 1 zaliczenie O
Projekt programistyczny
60 6 zaliczenie O
Przedmioty informatyczne
O
Przedmioty matematyczne
O
Równania różniczkowe cząstkowe I
60 6 egzamin O
Seminaria
O
Wydziałowe kursy do wyboru
F
Zaawansowana matematyka dyskretna
60 7 egzamin O

1. W ramach bloku przedmiotów fakultatywnych student musi zrealizować co najmniej osiem przedmiotów: siedem przedmiotów kierunkowych (z dziedziny nauk ścisłych) oraz co najmniej jeden z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.  

2. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmiot spoza powyższej listy, o ile pokrywa on efekty uczenia się na kierunku Matematyka komputerowa. W szczególności, dowolny z przedmiotów oferowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ, który nie jest przedmiotem obowiązkowym na I i II stopniu MK, może być przedmiotem fakultatywnym.  

3. Żaden przedmiot nie może zostać zaliczony dwukrotnie – w toku studiów I i II stopnia łącznie.  

4. Student jest zobowiązany do zaliczenia co najmniej pięciu przedmiotów z list Przedmiotów matematycznych i informatycznych, w tym co najmniej jednego przedmiotu matematycznego za co najmniej 6 ECTS, co najmniej dwóch informatycznych za co najmniej 12 ECTS.  

5. Student musi zaliczyć przedmiot(y) humanizujące (z listy Przedmiotów humanistycznych lub z dziedziny nauk społecznych) za co najmniej 5 ECTS.  

6. Student musi zaliczyć sześć semestralnych seminariów z dziedziny nauk ścisłych (z listy Seminariów): po jednym w semestrach 1 i 2 oraz po dwa w semestrach 3 i 4. Każde seminarium może być wybierane wielokrotnie.  

7. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest napisanie pracy dyplomowej na wybrany przez studenta i uzgodniony z opiekunem naukowym temat. Opiekun naukowy prowadzi indywidualne konsultacje zakończone akceptacją napisanej przez studenta pracy. Opiekun naukowy może wymagać od studenta zaprezentowania pracy na wybranym forum (np. seminarium).  

8. W każdym roku student musi uzyskać co najmniej 60 ECTS, zatem zalecany rozkład przedmiotów fakultatywnych kierunkowych na semestry jest następujący:  

* semestr 1: 120 godzin (12 ECTS)  

* semestr 3: 240 godzin (24 ECTS)  

* semestr 4: 60 godzin (6 ECTS)  

9. Niektóre z powyższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione.  

10. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.  

11. Semestry podane w tabelach przedmiotów fakultatywnych (F) mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. W szczególności, możliwe jest uruchomienie przedmiotu także w innym semestrze niż podany.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty humanistyczne lub z dziedziny nauk społecznych
O
Przedmioty informatyczne
O
Przedmioty matematyczne
O
Seminaria
O
Wydziałowe kursy do wyboru
F

1. W ramach bloku przedmiotów fakultatywnych student musi zrealizować co najmniej osiem przedmiotów: siedem przedmiotów kierunkowych (z dziedziny nauk ścisłych) oraz co najmniej jeden z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.  

2. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmiot spoza powyższej listy, o ile pokrywa on efekty uczenia się na kierunku Matematyka komputerowa. W szczególności, dowolny z przedmiotów oferowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ, który nie jest przedmiotem obowiązkowym na I i II stopniu MK, może być przedmiotem fakultatywnym.  

3. Żaden przedmiot nie może zostać zaliczony dwukrotnie – w toku studiów I i II stopnia łącznie.  

4. Student jest zobowiązany do zaliczenia co najmniej pięciu przedmiotów z list Przedmiotów matematycznych i informatycznych, w tym co najmniej jednego przedmiotu matematycznego za co najmniej 6 ECTS, co najmniej dwóch informatycznych za co najmniej 12 ECTS.  

5. Student musi zaliczyć przedmiot(y) humanizujące (z listy Przedmiotów humanistycznych lub z dziedziny nauk społecznych) za co najmniej 5 ECTS.  

6. Student musi zaliczyć sześć semestralnych seminariów z dziedziny nauk ścisłych (z listy Seminariów): po jednym w semestrach 1 i 2 oraz po dwa w semestrach 3 i 4. Każde seminarium może być wybierane wielokrotnie.  

7. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest napisanie pracy dyplomowej na wybrany przez studenta i uzgodniony z opiekunem naukowym temat. Opiekun naukowy prowadzi indywidualne konsultacje zakończone akceptacją napisanej przez studenta pracy. Opiekun naukowy może wymagać od studenta zaprezentowania pracy na wybranym forum (np. seminarium).  

8. W każdym roku student musi uzyskać co najmniej 60 ECTS, zatem zalecany rozkład przedmiotów fakultatywnych kierunkowych na semestry jest następujący:  

* semestr 1: 120 godzin (12 ECTS)  

* semestr 3: 240 godzin (24 ECTS)  

* semestr 4: 60 godzin (6 ECTS)  

9. Niektóre z powyższych przedmiotów w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione.  

10. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.  

11. Semestry podane w tabelach przedmiotów fakultatywnych (F) mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. W szczególności, możliwe jest uruchomienie przedmiotu także w innym semestrze niż podany.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konsultacje indywidualne
10 16 zaliczenie na ocenę O
Przedmioty humanistyczne lub z dziedziny nauk społecznych
O
Przedmioty informatyczne
O
Przedmioty matematyczne
O
Seminaria
O
Wydziałowe kursy do wyboru
F