A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Polonistyki

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Zdecydowana większość zajęć na kierunku „nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego” jest realizowana w postaci zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich. Do przedmiotów, które nie wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich zaliczamy: "Szkolenie BHP", „Praktyki pedagogiczne” (12 ECTS) oraz przygotowanie i obrona pracy magisterskiej w ramach „Seminarium magisterskiego” (14 ECTS). Student kierunku „nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego” ma możliwość wyboru zajęć w zakresie następujących modułów kształcenia, przewidzianych w planie studiów: seminarium magisterskie, kurs w języku obcym oraz opcje tematyczne (GRUPA przedmiotów A-D), których treści nauczania obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia glottodydaktyki.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.
Szczegółowe wytyczne, określające tryb wyboru seminarium magisterskiego, wymagania (merytoryczne i techniczne) co do pracy magisterskiej oraz procedury związane z obroną zamieszczono na stronie internetowej Katedry Języka Polskiego jako Obcego: http://www.jpjo.polonistyka.uj.edu.pl/studia-ii-stopnia

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W każdym semestrze studiów przewidziano zajęcia do wyboru w ramach opcji tematycznych, związanych z bardziej szczegółowymi i specjalistycznymi obszarami glottodydaktyki (grupy przedmiotów A-D), realizowanymi w różnych formach (wykład, ćwiczenia, konwersatorium), w zależności od specyfiki subdyscypliny dydaktyki językowej. W każdym roku studiów student wybiera 3 zajęcia specjalistyczne (w sumie 90 godz. o łącznej liczbie 9 punktów ECTS). Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyfikowana - w zależności od potrzeb studentów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodologia badań glottodydaktycznych
30 3 egzamin O
Język obcy, język drugi, język odziedziczony
30 3 egzamin O
Psychologiczne i pedagogiczne podstawy dydaktyki języków obcych
30 3 egzamin O
Gramatyka opisowa języka polskiego jako obcego
30 3 egzamin O
Nauczanie podsystemów języka: słownictwo
30 3 egzamin O
Rozwijanie działań językowych
30 3 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Praktyki 1
10 1 zaliczenie O
Seminarium magisterskie I
30 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa A
O
Planowanie w dydaktyce języków obcych
30 3 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O

W każdym semestrze studiów przewidziano zajęcia do wyboru w ramach opcji tematycznych, związanych z bardziej szczegółowymi i specjalistycznymi obszarami glottodydaktyki (grupy przedmiotów A-D), realizowanymi w różnych formach (wykład, ćwiczenia, konwersatorium), w zależności od specyfiki subdyscypliny dydaktyki językowej. W każdym roku studiów student wybiera 3 zajęcia specjalistyczne (w sumie 90 godz. o łącznej liczbie 9 punktów ECTS). Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyfikowana - w zależności od potrzeb studentów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka polskiego jako obcego
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wstęp do teorii akwizycji języków
30 3 egzamin O
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego dzieci i młodzieży
30 3 egzamin O
Nauczanie podsystemów języka: gramatyka
30 3 egzamin O
Rozwijanie działań językowych
30 3 egzamin O
Praktyki 2
14 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie I
30 3 zaliczenie na ocenę O
Grupa B
O
Nauczanie podsystemów języka: fonetyka i ortografia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O

W każdym semestrze studiów przewidziano zajęcia do wyboru w ramach opcji tematycznych, związanych z bardziej szczegółowymi i specjalistycznymi obszarami glottodydaktyki (grupy przedmiotów A-D), realizowanymi w różnych formach (wykład, ćwiczenia, konwersatorium), w zależności od specyfiki subdyscypliny dydaktyki językowej. W każdym roku studiów student wybiera 3 zajęcia specjalistyczne (w sumie 90 godz. o łącznej liczbie 9 punktów ECTS). Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyfikowana - w zależności od potrzeb studentów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego
30 3 egzamin O
Ocenianie i testowanie w kształceniu językowym
30 3 egzamin O
Literatura w nauczaniu języków obcych
30 3 egzamin O
Praktyki 3
18 5 zaliczenie O
Seminarium magisterskie II
30 5 zaliczenie na ocenę O
Grupa C
O
GRUPA: KURS W JĘZYKU OBCYM
O
Teorie języka z metodologią badań nad językiem
30 3 egzamin O

W każdym semestrze studiów przewidziano zajęcia do wyboru w ramach opcji tematycznych, związanych z bardziej szczegółowymi i specjalistycznymi obszarami glottodydaktyki (grupy przedmiotów A-D), realizowanymi w różnych formach (wykład, ćwiczenia, konwersatorium), w zależności od specyfiki subdyscypliny dydaktyki językowej. W każdym roku studiów student wybiera 3 zajęcia specjalistyczne (w sumie 90 godz. o łącznej liczbie 9 punktów ECTS). Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyfikowana - w zależności od potrzeb studentów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język polski na tle języków europejskich i pozaeuropejskich
30 3 egzamin O
Praktyki 4
18 5 zaliczenie O
Seminarium magisterskie II
30 13 zaliczenie na ocenę O
Komunikacja międzykulturowa
30 3 zaliczenie na ocenę O
Grupa D
O