A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Polonistyki

Performatyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: Performatyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program realizowany jest w formie ćwiczeń, konwersatoriów i laboratoriów (zajęć praktycznych i warsztatowych). Zajęcia fakultatywne stanowią 50% oferty dydaktycznej kierunku. Studenci mają możliwość wyboru seminarium magisterskiego oraz szeregu zajęć opcjonalnych i laboratoriów.

Ukończenie studiów

Praca magisterska i egamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

* W wyjątkowych wypadkach za zgodą Kierownika Kierunku i Prodziekana ds. dydaktycznych, student może zaliczyć inną opcję z oferty Wydziału Polonistyki UJ. Student po konsultacji z prowadzącym seminarium performatyczne może zamiast jednej opcji zrealizować warsztaty z programu studiów na kierunku Performatyka w wymiarze 60 godzin. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawowe pojęcia performatyki
30 3 zaliczenie na ocenę O
Mobilność kulturowa I: perspektywa lokalna
30 3 zaliczenie na ocenę O
Nowe nurty w badaniach nad kulturami
30 3 zaliczenie na ocenę O
Performatywność mediów
30 3 zaliczenie na ocenę O
Performanse kultur dawnych
30 3 zaliczenie na ocenę O
Przyszłość i przeszłość w perspektywie performatycznej
30 3 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Grupa A*
F
Grupa D
F
GRUPA: KURS W JĘZYKU OBCYM
O
Grupa: Seminaria performatyczne
O
Lektorat z języka obcego
O

* W wyjątkowych wypadkach za zgodą Kierownika Kierunku i Prodziekana ds. dydaktycznych, student może zaliczyć inną opcję z oferty Wydziału Polonistyki UJ. Student po konsultacji z prowadzącym seminarium performatyczne może zamiast jednej opcji zrealizować warsztaty z programu studiów na kierunku Performatyka w wymiarze 60 godzin. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mobilność kulturowa II: perspektywa globalna
30 4 egzamin O
Nowe nurty w badaniach nad kulturami
30 4 egzamin O
Performanse kultury popularnej
30 4 egzamin O
Podstawowe umiejętności badacza
30 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa A*
F
Grupa B
F
Grupa D
F
GRUPA: KURS W JĘZYKU OBCYM
O
Grupa: Seminaria performatyczne
O
Lektorat z języka obcego
O

* W wyjątkowych wypadkach za zgodą Kierownika Kierunku i Prodziekana ds. dydaktycznych, student może zaliczyć inną opcję z oferty Wydziału Polonistyki UJ. Student po konsultacji z prowadzącym seminarium performatyczne może zamiast jednej opcji zrealizować warsztaty z programu studiów na kierunku Performatyka w wymiarze 60 godzin. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Partycypacja I: afekty i doświadczenia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Strategie sztuk performatywnych
30 5 egzamin O
Grupa A*
F
Wykład monograficzny: Performatyka jako nowa humanistyka
30 2 zaliczenie na ocenę F
Grupa C
F
Grupa E
F
GRUPA: KURS W JĘZYKU OBCYM
O
Grupa: Seminaria performatyczne
O

* W wyjątkowych wypadkach za zgodą Kierownika Kierunku i Prodziekana ds. dydaktycznych, student może zaliczyć inną opcję z oferty Wydziału Polonistyki UJ. Student po konsultacji z prowadzącym seminarium performatyczne może zamiast jednej opcji zrealizować warsztaty z programu studiów na kierunku Performatyka w wymiarze 60 godzin. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Partycypacja II: nowe formy relacji społecznych
30 3 zaliczenie na ocenę O
Filozofie performansu
30 3 zaliczenie na ocenę O
Grupa A*
F
Grupa E
F
GRUPA: KURS W JĘZYKU OBCYM
O
Grupa: Seminaria performatyczne
O