A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Polonistyki

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: Przekładoznawstwo literacko-kulturowe
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program kierunku Przekładoznawstwo literacko-kulturowe został opracowany ze szczególną dbałością o zachowanie wysokich standardów jakości kształcenia. Jego unikatową cechą jest międzywydziałowy charakter, który zapewnia możliwość autentycznego kształcenia tłumaczy-filologów. W ramach programu studiów każdy student realizuje przedmioty przekładoznawcze i polonistyczne na Wydziale Polonistyki, a równocześnie wybiera część zajęć z oferty instytutów neofilologicznych na Wydziale Filologicznym. Są to zajęcia z zakresu doskonalenia znajomości wybranego języka obcego (dwa kursy semestralnie za min. 6 punktów) oraz literatury i kultury jego kręgu (jeden kurs semestralnie za min. 3 punkty). Oferta zajęć jest przed każdym semestrem przedstawiana przez instytuty Wydziału Filologicznego do wiadomości studentów, którzy dokonują wyboru w konsultacji z kierownikiem studiów oraz koordynatorami w każdym z instytutów.
Innym ważnym elementem programu jest wybór przez studentów opiekuna indywidualnych projektów przekładowych, które realizują oni w ścisłej współpracy z tutorem w obu semestrach II roku studiów. Te indywidualnie zaplanowane zajęcia dają studentom szansę na bliską współpracę z wybitnymi tłumaczami, prawdziwymi indywidualnościami twórczymi, także spoza uniwersytetu. Są również szansą na wejście na rynek tłumaczeń literackich, ponieważ najlepsze prace powstałe w ramach tutoriali są proponowane czasopismom literackim, a nawet składane jako propozycje wydawnicze.
Program zachowuje równowagę między przedmiotami akademickimi i praktycznymi. Dzięki możliwości wyboru zajęć z bogatej oferty zajęć fakultatywnych, studenci mogą szeroko rozwinąć swoje zainteresowania humanistyczne. Zapewniono dużą liczbę godzin doskonalenia językowego na poziomie dopasowanym do indywidualnych potrzeb studentów.
Zajęcia praktyczne z zakresu przekładu czyli warsztaty i projekty prowadzone są w niewielkich grupach, zróżnicowanych pod względem tematyki czy charakteru opracowywanych tekstów. Duży nacisk kładziony jest na dobór kadry do prowadzenia warsztatów i projektów – są to osoby o uznanym dorobku w zakresie przekładu. W miarę możliwości organizacyjnych i finansowych odbywają się warsztaty mistrzowskie z udziałem wybitnych polskich tłumaczy literatury.
Kierownik studiów oraz koordynatorzy instytutowi pełnią rolę tutorów, którzy wspierają studentów w pracach indywidualnych oraz pomagają kształtować zindywidualizowany program studiów poprzez pomoc w wyborze zajęć opcyjnych czy pozaprogramowych.

Ukończenie studiów

Złożenie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Unikatową cechą kierunku jest jego międzywydziałowy charakter. Każdy student realizuje przedmioty przekładoznawcze i polonistyczne na Wydziale Polonistyki, a równocześnie wybiera część zajęć z oferty Wydziału Filologicznego. Zasadą jest indywidualizacja programu zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Seminarium magisterskie: każdy student wybiera jedno z seminariów otwieranych na kierunku. Zwykle otwierane są dwa seminaria. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie i uzgodnionych z kierownikiem kierunku, studenci mogą wybrać także seminarium prowadzone na innym kierunku na Wydziale Polonistyki lub też na filologii języka, który wybrali.

Warsztaty przekładowe (GRUPY): każdy student wybiera jeden z warsztatów przekładowych otwieranych na kierunku w każdym semestrze studiów. Warsztaty są z założenia zajęciami wielojęzycznymi. Zwykle otwierane są dwa warsztaty prowadzone przez różne osoby. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie i uzgodnionych z kierownikiem kierunku, studenci mogą wybrać także warsztaty prowadzone na innym kierunku, np. na filologii języka, który wybrali.

Praktyczna nauka języka obcego: przedmiot realizowany jest przez studentów w wybranych instytutach Wydziału Filologicznego. Od indywidualnych wyborów studentów przyjętych na studia w każdym roku akademickim zależy, w których instytutach będą realizować ten moduł. W każdym semestrze studiów każdy student wybiera dwa kursy z zakresu PNJO otwieranych w instytucie odpowiadającym wybranemu przez studenta językowi. Wybór zajęć jest konsultowany z kierownikiem studiów oraz z koordynatorem w danym instytucie. Kwalifikacja do grup zajęciowych odbywa się na podstawie oceny poziomu znajomości języka, który nie może być niższy niż B2. Program tych kursów jest częścią kształcenia językowego w danym instytucie Wydziału Filologicznego.

Literatura i kultura wybranego kręgu językowego: przedmiot realizowany jest przez studentów w wybranych instytutach Wydziału Filologicznego na tej samej zasadzie, co realizacja kursów PNJO i we współpracy z koordynatorami. W każdym semestrze studiów każdy student wybiera jeden kurs z oferty przedstawionej przez instytut odpowiadający wybranemu przez studenta językowi. Wybór zajęć jest konsultowany z kierownikiem studiów oraz z koordynatorem w danym instytucie. Oferta kursów przedstawiana jest studentom przed rozpoczęciem każdego semestru.

Specjalistyczne zajęcia przekładoznawcze (GRUPY): każdy student w 2 i 3 semestrze studiów wybiera dwa z opcyjnych kursów przekładoznawczych otwieranych w ramach kierunku. Zwykle otwierane są co najmniej trzy kursy. Kursy te mogą być prowadzone przez profesorów wizytujących i wówczas ich tytuły mogą ulec zmianie. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie i uzgodnionych z kierownikiem kierunku, studenci mogą realizować ten przedmiot wybierając także inne kursy prowadzone na innym kierunku, np. na filologii języka, który wybrali lub na innym kierunku prowadzonym przez Wydział Polonistyki.

Indywidualny projekt przekładowy: w obu semestrach II roku studiów każdy student wybiera tutora, pod opieką którego realizuje indywidualny projekt przekładowy. Lista tutorów zostaje ogłoszona przez kierownika studiów, który zapewnia każdemu studentowi indywidualnie możliwość pracy ze specjalistą w zakresie wybranego przez studenta języka obcego. W ramach tego przedmiotu akcent położony jest na pracę własną, przewidziano 6 godzin kontaktowych z tutorem projektu. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Introduction to Translation Studies
30 5 egzamin O
Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)
30 3 zaliczenie na ocenę O
Teoria literatury i praktyka interpretacji
30 3 zaliczenie na ocenę O
Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie 1
30 4 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna nauka języka obcego
60 6 zaliczenie na ocenę O
Literatura i kultura wybranego kręgu językowego
30 3 zaliczenie na ocenę O
GRUPA A Warsztaty przekładowe 1
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)
30 3 zaliczenie na ocenę O
Teoria literatury i praktyka interpretacji
30 3 zaliczenie na ocenę O
Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie 1
30 6 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna nauka języka obcego
60 6 zaliczenie na ocenę O
Literatura i kultura wybranego kręgu językowego
30 3 zaliczenie na ocenę O
GRUPA B Warsztaty przekładowe 2
O
GRUPA C Specjalistyczne zajęcia przekładoznawcze
O
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie 2
30 6 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna nauka języka obcego
60 6 zaliczenie na ocenę O
Indywidualny projekt przekładowy
6 3 zaliczenie O
GRUPA D Warsztaty przekładowe 3
O
GRUPA E: Specjalistyczne zajęcia przekładoznawcze
O
Literatura i kultura wybranego kręgu językowego
30 3 zaliczenie na ocenę O
Grupowy projekt przekładowy
15 2 zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie 2
30 10 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna nauka języka obcego
60 6 egzamin O
Literatura i kultura wybranego kręgu językowego
30 3 zaliczenie na ocenę O
Indywidualny projekt przekładowy
6 3 zaliczenie O
GRUPA F Warsztaty przekładowe 4
O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie na ocenę O
Grupowy projekt przekładowy
15 2 zaliczenie O