A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Polonistyki

Teatrologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: Teatrologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o sztuce

Program

Klasyfikacja ISCED: 0215
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych na bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem w wymiarze 1080 godzin i 120 punktów ECTS. Obejmuje zajęcia obligatoryjne w wymiarze 600 godzin i 41 punktów ECTS oraz zajęcia fakultatywne w wymiarze 480 godzin i 79 punktów ECTS (w tym seminarium magisterskie w wymiarze 120 godzin i 42 punktów, z czego 16 punktów ECTS to samodzielna praca studenta poświęcona pisaniu pracy magisterskiej)

Ukończenie studiów

Student kierunku teatrologia otrzymuje tytuł magistra na podstawie zaliczenia wszystkich obowiązujących przedmiotów i fakultetów (w sumie w wymiarze 120 punktów ECTS) oraz złożenia pracy dyplomowej (magisterskiej), a także złożenia egzaminu dyplomowego (magisterskiego).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

1. Szkolenie BHK jest obowiązkowe dla studentów, którzy nie ukończyli kursu BHK na studiach I stopnia. 2. Student wybiera język obcy – zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+. 3. Student musi zrealizować przedmiot kierunkowy w języku obcym za nie mniej niż 30 h. 4. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród dwóch prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu. Na II roku kontynuuje wybrane seminarium. OPIS GRUPY B: Student wybiera jeden warsztat całoroczny: kuratorski lub dramaturgii. OPIS GRUPY C: Student wybiera jeden kurs . OPIS GRUPY D: Student I i II roku wybiera w każdym roku po dwie 60-godzinne opcje. OPIS GRUPY E: Student II roku wybiera jeden wykład monograficzny w semestrze letnim lub zimowym. 5. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 6. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przemiany tradycji teatru
30 2 zaliczenie O
Zagadnienia narracji filmowej: teatr a film
30 2 zaliczenie na ocenę O
Antropologia i estetyka ruchu
30 2 zaliczenie O
Teatr i sztuki wizualne
30 2 zaliczenie O
Polityczność teatru i sztuki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Teatr lalki, maski i materii
30 2 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
GRUPA A: SEMINARIA MAGISTERSKIE
O
GRUPA B: WARSZTATY
O
GRUPA D: OPCJE
O
Lektorat z języka obcego
O

1. Szkolenie BHK jest obowiązkowe dla studentów, którzy nie ukończyli kursu BHK na studiach I stopnia. 2. Student wybiera język obcy – zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+. 3. Student musi zrealizować przedmiot kierunkowy w języku obcym za nie mniej niż 30 h. 4. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród dwóch prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu. Na II roku kontynuuje wybrane seminarium. OPIS GRUPY B: Student wybiera jeden warsztat całoroczny: kuratorski lub dramaturgii. OPIS GRUPY C: Student wybiera jeden kurs . OPIS GRUPY D: Student I i II roku wybiera w każdym roku po dwie 60-godzinne opcje. OPIS GRUPY E: Student II roku wybiera jeden wykład monograficzny w semestrze letnim lub zimowym. 5. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 6. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przemiany tradycji teatru
30 2 egzamin O
Zagadnienia narracji filmowej: teatr a film
30 2 egzamin O
Antropologia i estetyka ruchu
30 2 zaliczenie O
Teatr i sztuki wizualne
30 2 zaliczenie O
Polityczność teatru i sztuki
30 2 zaliczenie na ocenę O
GRUPA A: SEMINARIA MAGISTERSKIE
O
GRUPA B: WARSZTATY
O
GRUPA D: OPCJE
O
Lektorat z języka obcego
O

1. Szkolenie BHK jest obowiązkowe dla studentów, którzy nie ukończyli kursu BHK na studiach I stopnia. 2. Student wybiera język obcy – zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+. 3. Student musi zrealizować przedmiot kierunkowy w języku obcym za nie mniej niż 30 h. 4. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród dwóch prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu. Na II roku kontynuuje wybrane seminarium. OPIS GRUPY B: Student wybiera jeden warsztat całoroczny: kuratorski lub dramaturgii. OPIS GRUPY C: Student wybiera jeden kurs . OPIS GRUPY D: Student I i II roku wybiera w każdym roku po dwie 60-godzinne opcje. OPIS GRUPY E: Student II roku wybiera jeden wykład monograficzny w semestrze letnim lub zimowym 5. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 6. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teatr i dźwięk
30 2 zaliczenie O
Publiczność teatralna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Aktor/performer
30 2 zaliczenie na ocenę O
Teatr we współczesnej myśli humanistycznej
30 3 zaliczenie na ocenę O
GRUPA A: SEMINARIA MAGISTERSKIE
O
GRUPA C: KURS W JĘZYKU OBCYM
O
GRUPA E: WYKŁADY MONOGRAFICZNE
O
GRUPA D: OPCJE
O

1. Szkolenie BHK jest obowiązkowe dla studentów, którzy nie ukończyli kursu BHK na studiach I stopnia. 2. Student wybiera język obcy – zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+. 3. Student musi zrealizować przedmiot kierunkowy w języku obcym za nie mniej niż 30 h. 4. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród dwóch prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu. Na II roku kontynuuje wybrane seminarium. OPIS GRUPY B: Student wybiera jeden warsztat całoroczny: kuratorski lub dramaturgii. OPIS GRUPY C: Student wybiera jeden kurs . OPIS GRUPY D: Student I i II roku wybiera w każdym roku po dwie 60-godzinne opcje. OPIS GRUPY E: Student II roku wybiera jeden wykład monograficzny w semestrze letnim lub zimowym. 5. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 6. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teatr i dźwięk
30 2 zaliczenie O
Publiczność teatralna
30 2 zaliczenie O
Aktor/performer
30 2 zaliczenie na ocenę O
GRUPA A: SEMINARIA MAGISTERSKIE
O
GRUPA E: WYKŁADY MONOGRAFICZNE
O
GRUPA D: OPCJE
O
GRUPA C: KURS W JĘZYKU OBCYM
O