A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Polonistyki

Twórcze pisanie

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: Twórcze pisanie
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Zdecydowana większość zajęć jest realizowana w postaci kursów wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich. Do przedmiotów, które nie wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, zaliczamy  przygotowanie pracy magisterskiej w ramach „Seminarium magisterskiego"". Samodzielna praca studenta (bez kontaktu z nauczycielem akademickim) w ramach seminarium oznacza dogłębne kwerendy, samodzielne opracowanie koncepcji pracy, opracowanie bibliografii, napisanie rozprawy liczącej zwyczajowo między 60 a 120 stron, wprowadzenie poprawek promotora, jej wyedytowanie i przygotowanie do druku. Głownie na samodzielnej pracy osoby studiującej oparty jest również indywidualny projekt literacki, korygowany jedynie przez tutora podczas indywidualnych konsultacji.

Osoba studiująca ma możliwość wyboru zajęć w zakresie następujących modułów kształcenia, przewidzianych w planie studiów: fakultety rodzajów i typów literatury, literatura porównawcza, literatura polska i obca. Treści nauczania przedmiotów do wyboru obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia związane z komparatystyką.

Ukończenie studiów

Student zobowiązany jest uzyskać wszystkie zaliczenia lub zdać egzaminy w formie określonej w sylabusach, napisać pracę dyplomową (magisterską) i zdać egzamin dyplomowy (magisterski).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Grupa A: student wybiera dwa z czterech oferowanych fakultetów. 

Grupa B: student wybiera jeden z kursów oferowanych na kierunku polonistyka-komparatystyka. Lista kursów może rokrocznie ulegać zmianie, w zależności od decyzji właściwego kierownika kierunku. 

Grupa C: student wybiera - zgodnie z własnymi zainteresowaniami - jedną z opcji wydziałowych lub wykładów monograficznych II stopnia, proponowanych w każdym semestrze przez Wydział Polonistyki. Lista kursów może być w kolejnych latach modyfikowana, ich aktualna wersja jest publikowana na stronie Wydziału.  

W "indywidualnym projekcie literackim"" student pracuje głównie samodzielnie, przygotowując pod okiem tutora własny tekst o charakterze literackim, z praktycznym zastosowaniem nabywanej na studiach wiedzy. Projekt powstaje jako uzupełnienie seminarium magisterskiego, a tutorem może być każdy samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Polonistyki UJ.

Student ma obowiązek w ciągu czterech semestrów zrealizować co najmniej 1 ECTS w dziedzinie nauk społecznych. Warunek ten spełniają kursy: „Tożsamość a doświadczenie narracyjne”, „Wokół melancholii romantycznej”, „Choroba jako sytuacja narracyjna” oraz „Techniki perswazji i manipulacji”.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Poetyka i literatura I
30 3 egzamin O
Poetyka i literatura II
30 1 zaliczenie na ocenę O
Laboratorium prozatorskie I - narracja fikcjonalna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Laboratorium prozatorskie II - literatura faktu
30 2 zaliczenie na ocenę O
Laboratorium poetyckie
30 2 zaliczenie na ocenę O
Warsztat mistrzowski
30 3 zaliczenie na ocenę O
Indywidualny projekt literacki
6 2 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie
30 3 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
30 2 zaliczenie na ocenę O
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie na ocenę O
Grupa A: Fakultety
O
GRUPA B: Literatura porównawcza drugiego stopnia
O
Grupa C: Opcje wydziałowe i wykłady monograficzne
O

Grupa A: student wybiera dwa z czterech oferowanych fakultetów, inne niż w poprzednim semestrze. 

Grupa B: student wybiera jeden z kursów oferowanych na kierunku polonistyka-komparatystyka, inny niż w poprzednim semestrze. 

Grupa C: student wybiera jedną z opcji wydziałowych lub wykładów monograficznych II stopnia, proponowanych w każdym semestrze przez Wydział Polonistyki, inną niż w poprzednim semestrze. Lista kursów może być w kolejnych latach modyfikowana, ich aktualna wersja jest publikowana na stronie Wydziału.

W indywidualnym projekcie literackim student pracuje głównie samodzielnie, przygotowując pod okiem tutora własny tekst o charakterze literackim, z praktycznym zastosowaniem nabywanej na studiach wiedzy. Projekt powstaje jako uzupełnienie seminarium magisterskiego, a tutorem może być każdy samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Polonistyki UJ, po akceptacji prowadzącego seminarium.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Laboratorium prozatorskie I - narracja fikcjonalna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Laboratorium prozatorskie II - literatura faktu
30 2 zaliczenie na ocenę O
Warsztat mistrzowski
30 3 zaliczenie na ocenę O
Indywidualny projekt literacki
6 3 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie
30 3 zaliczenie na ocenę O
30 2 egzamin O
Nowoczesne i ponowoczesne teorie pisania
30 3 egzamin O
Pisarze o pisaniu
30 1 zaliczenie na ocenę O
Grupa A: Fakultety
O
GRUPA B: Literatura porównawcza drugiego stopnia
O
Grupa C: Opcje wydziałowe i wykłady monograficzne
O

Grupa B: student wybiera jeden z kursów oferowanych na kierunku polonistyka-komparatystyka, inny niż w poprzednich semestrach.

Grupa D: student wybiera dwa z laboratoriów doskonalących, jako kontynuację z roku I - w zależności od indywidualnych preferencji literackich.

Forma warsztatów laboratoryjnych daje możliwość dogłębnego i specjalistycznego szlifowania umiejętności literackich studenta pod kątem jego zainteresowań i przyszłych wyborów zawodowych.

Grupa E: student wybiera w semstrze 3. lub 4. jedno konwersatorium w języku obcym z opcji wydziałowych.

W indywidualnym projekcie literackim student pracuje głównie samodzielnie, przygotowując pod okiem tutora własny tekst o charakterze literackim, z praktycznym zastosowaniem nabywanej na studiach wiedzy. Projekt powstaje jako uzupełnienie seminarium magisterskiego, a tutorem może być każdy samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Polonistyki UJ, po akceptacji prowadzącego seminarium.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztat mistrzowski
30 3 zaliczenie na ocenę O
Indywidualny projekt literacki
6 3 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie
30 7 zaliczenie na ocenę O
Współczesna literatura polska
30 4 egzamin O
GRUPA B: Literatura porównawcza drugiego stopnia
O
Grupa D: Laboratoria doskonalące
O
Grupa E: Kursy w języku obcym
O

Grupa B: student wybiera jeden z kursów oferowanych na kierunku polonistyka-komparatystyka, inny niż w poprzednich semestrach.

Grupa C: student wybiera jedną z opcji wydziałowych lub wykładów monograficznych II stopnia, proponowanych w każdym semestrze przez Wydział Polonistyki, inną niż w poprzednich semestrach. Lista kursów może być w kolejnych latach modyfikowana, ich aktualna wersja jest publikowana na stronie Wydziału.

Grupa E: student wybiera w semestrze 3. lub 4. jedno konwersatorium w języku obcym z opcji wydziałowych.

W indywidualnym projekcie literackim student pracuje głównie samodzielnie, przygotowując pod okiem tutora własny tekst o charakterze literackim, z praktycznym zastosowaniem nabywanej na studiach wiedzy. Projekt powstaje jako uzupełnienie seminarium magisterskiego, a tutorem może być każdy samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Polonistyki UJ, po akceptacji prowadzącego seminarium.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztat mistrzowski
30 3 zaliczenie na ocenę O
Indywidualny projekt literacki
6 5 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie
30 10 zaliczenie na ocenę O
Modernistyczne i postmodernistyczne przemiany prozy światowej
30 4 egzamin O
GRUPA B: Literatura porównawcza drugiego stopnia
O
Grupa C: Opcje wydziałowe i wykłady monograficzne
O
Grupa E: Kursy w języku obcym
O