A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Polonistyki

Edytorstwo

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: Edytorstwo
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia edytorskie drugiego stopnia kładą nacisk na dwa dopełniające się nurty kształcenia: ogólnoakademickie studia humanistyczne rozwijają studenta, pozwalają mu zdobyć znajomość literatury i gramatyki języka polskiego. Drugi człon programu studiów stanowią przedmioty zawodowe. Są zróżnicowane, dlatego studenci mogą wybierać spośród czterech ścieżek specjalizacyjnych: Współczesne wydawnictwo (przygotowuje do pracy redaktora prowadzącego), Edytorstwo elektroniczne (kształci projektantów stron www, osoby przygotowujące e-booki oraz pracujące w nowych mediach), Projektowanie publikacji (pozwala zdobyć kompetencje projektanta) oraz Edytorstwo naukowe (daje umiejętności związane z tekstologią i redakcją naukową). Dzięki nim po zakończeniu nauki student może wybrać wśród licznych zawodów związanych z wydawaniem i produkcją książek lub znaleźć zatrudnienie w firmach związanych z nowymi mediami.

Ukończenie studiów

Napisanie pracy dyplomowej pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego. Do przystąpienia do egzaminu niezbędne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich przedmiotów obligatoryjnych oraz wybranych z fakultatywnych (w ramach puli punktów ECTS) przewidzianych w planie studiów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja, 1 kurs w języku obcym, 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski oraz 1 kurs z grupy G. Lista tych kursów (zobacz wykaz przy semestrze 1 i 2) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Edytorskie seminarium magisterskie
30 6 zaliczenie O
Językowe podstawy edytorstwa-wykład
30 2 zaliczenie O
Językowe podstawy edytorstwa
30 4 zaliczenie na ocenę O
Tekstologia-wykład
30 2 zaliczenie O
Tekstologia-ćwiczenia
30 4 zaliczenie na ocenę O
Rynek książki
30 2 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Grupa A: Moduł do wyboru
O
Grupa B: opcja historycznoliteracka
O
GRUPA C: Opcja, Przedmiot do wyboru
O
GRUPA D: Kurs w języku obcym
O
GRUPA E: Wykład monograficzny, Przedmiot do wyboru
O
GRUPA F: Warsztat edytorski, Przedmiot do wyboru
O
Lektorat z języka obcego
O

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja, 1 kurs w języku obcym, 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski oraz 1 kurs z grupy G. Lista tych kursów (zobacz wykaz przy semestrze 1 i 2) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Edytorskie seminarium magisterskie
30 7 zaliczenie na ocenę O
Tworzenie treści internetowych
30 2 zaliczenie na ocenę O
Tekstologia-ćwiczenia
30 4 egzamin O
Językowe podstawy edytorstwa
30 4 zaliczenie na ocenę O
Grupa A: Moduł do wyboru
O
Grupa B: opcja historycznoliteracka
O
GRUPA C: Opcja, Przedmiot do wyboru
O
GRUPA D: Kurs w języku obcym
O
GRUPA E: Wykład monograficzny, Przedmiot do wyboru
O
GRUPA F: Warsztat edytorski, Przedmiot do wyboru
O
Lektorat z języka obcego
O

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja, 1 kurs w języku obcym, 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski oraz 1 kurs z grupy G. Lista tych kursów (zobacz wykaz przy semestrze 1 i 2) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Edytorskie seminarium magisterskie
30 7 zaliczenie na ocenę O
Literatura polska po 1989 roku
30 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa A: Moduł do wyboru
O
Grupa B: opcja historycznoliteracka
O
GRUPA G: Przedmiot do wyboru
O

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja, 1 kurs w języku obcym, 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski oraz 1 kurs z grupy G. Lista tych kursów (zobacz wykaz przy semestrze 1 i 2) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Edytorskie seminarium magisterskie
30 10 zaliczenie na ocenę O
Literatura polska po 1989 roku
30 2 egzamin O
Praktyka zawodowa
60 6 zaliczenie F
Grupa A: Moduł do wyboru
O
Grupa B: opcja historycznoliteracka
O
GRUPA G: Przedmiot do wyboru
O