A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Polonistyki

Polonistyka antropologiczno-kulturowa

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: Polonistyka antropologiczno-kulturowa
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program w wymiarze 994 godzin i 120 punktów ECTS realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych w zdecydowanej większości na bezpośrednim kontakcie ze studentami. Przedmiotem, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego, jest napisanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego w ramach „Seminarium magisterskiego”. Program obejmuje zajęcia obligatoryjne w wymiarze 664 godzin i 62 punktów ECTS oraz zajęcia fakultatywne wymiarze 330 godzin i 58 punktów ECTS (w tym seminarium magisterskie w wymiarze 120 godzin i 35 punktów ECTS)

Ukończenie studiów

Złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego. Szczegółowe wymagania dotyczące prac dyplomowych dla II stopnia studiów określone są w osobnym dokumencie dostępnym na stronie Wydziału Polonistyki UJ w zakładce Nauka > Jakość kształcenia > Procedury doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

OPIS GRUPY A: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, które realizuje na II roku studiów.OPIS GRUPY B: Student wybiera jeden kurs.OPIS GRUPY C: Student wybiera jedną z czterech 60-godzinnych opcji historycznoliterackich, które realizuje na I roku studiów. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej nż jeden przedmiot kierunkowy w języku obcym trwający min. 30 godzin. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej niż 6 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gry i rytuały komunikacyjne
30 3 zaliczenie O
Kulturowa teoria literatury
30 4 zaliczenie O
Antropologia nowoczesności – ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Antropologia nowoczesności-wykład
30 2 egzamin O
Współczesne praktyki wiedzy
30 3 zaliczenie O
Literatura polska po 1989 roku - ćwiczenia
30 2 zaliczenie O
Studia nad kulturą wizualną – wykład
30 3 egzamin O
Studia nad kulturą wizualną – ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Grupa C: Opcja historycznoliteracka
O
Lektorat z języka obcego
O

OPIS GRUPY A: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, które realiuje na II roku studiów.OPIS GRUPY B: Student wybiera jeden kurs. OPIS GRUPY C: Student wybiera jedną z czterech 60-godzinnych opcji historycznoliterackich, które realizuje na I roku studiów. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej nż jeden przedmiot kierunkowy w języku obcym trwający min. 30 godzin. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej niż 6 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kulturowa teoria literatury-wykład
30 3 egzamin O
Kulturowa teoria literatury-ćwiczenia
30 4 zaliczenie O
Gry i rytuały komunikacyjne
30 3 egzamin O
Współczesne praktyki wiedzy
30 3 egzamin O
Warsztaty krytyczne
30 2 zaliczenie O
Literatura polska po 1989 roku - ćwiczenia
30 2 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Grupa C: Opcja historycznoliteracka
O
Lektorat z języka obcego
O

OPIS GRUPY A: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, które realiuje na II roku studiów.OPIS GRUPY B: Student wybiera jeden kurs. OPIS GRUPY C: Student wybiera jedną z czterech 60-godzinnych opcji historycznoliterackich, które realizuje na I roku studiów. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej nż jeden przedmiot kierunkowy w języku obcym trwający min. 30 godzin. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej niż 6 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Antropologia słowa
30 3 zaliczenie O
Filozofia literatury. Główne pojęcia i problemy-wykład
30 3 egzamin O
Filozofia literatury. Główne pojęcia i problemy-ćwiczenia
30 4 zaliczenie O
Główne problemy estetyki współczesnej
30 3 egzamin O
Seminarium magisterskie 2
30 10 zaliczenie O
GRUPA A: Opcja
O
GRUPA B: Kurs w języku obcym
O

OPIS GRUPY A: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, które realiuje na II roku studiów.OPIS GRUPY B: Student wybiera jeden kurs. OPIS GRUPY C: Student wybiera jedną z czterech 60-godzinnych opcji historycznoliterackich, które realizuje na I roku studiów.Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej nż jeden przedmiot kierunkowy w języku obcym trwający min. 30 godzin. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej niż 6 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Antropologia słowa
30 3 egzamin O
Teoria kultury
30 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie 2
30 15 zaliczenie O
GRUPA B: Kurs w języku obcym
O
GRUPA A: Opcja
O