A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Prawa i Administracji

Administracja

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Prawa i Administracji
Nazwa kierunku: Administracja
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki prawne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0421
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Użyte określenia oznaczają:

a. wykład – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot;
b. seminarium – forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu przygotowania studenta do napisania pracy dyplomowej;
c. tutoring – forma kształcenia polegająca na indywidualnym kształtowaniu kompetencji i postaw studenta, w szczególności na wspieraniu rozwoju naukowego;
d. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i kompetencji, w szczególności w zakresie sporządzaniu pism lub formułowania wypowiedzi ustnych; 
e. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu w określonej formie;
f. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie prowadzącego przedmiot studentów;
g. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta;
h. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego zadania pod kierunkiem prowadzącego przedmiot;
i. lektorat prawniczy – forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego (obcego);
j. główna forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, która realizuje cele uczenia się podlega punktacji ECTS. Główną formą kształcenia może być: wykład, konwersatorium, tutoring, szkolenie, projekt, seminarium, lektorat oraz warsztat;
k. pomocnicza forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, której celem jest uzupełnienie wykładu, określana dalej jako zajęcia pomocnicze. Zajęcia pomocnicze stanowią integralną cześć przedmiotu. Pomocniczą formą kształcenia mogą być: warsztat, konwersatorium, ćwiczenia;
l. e-podręcznik – narzędzie dydaktyczne, będące środkiem nauczania na odległość;
m. moduł e-podręcznika – wyodrębniona jednostka e-podręcznika, składająca się w szczególności z nagrania wideo wykładu o długości jednej godziny, lektur, infografiki;
n. egzamin online – weryfikacja zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem środków technicznych umożliwiających komunikację na odległość.

2. Studia drugiego stopnia na kierunku administracja trwają 4 semestry.

3. Warunkiem zaliczenia studiów drugiego stopnia i dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 130 punktów ECTS oraz spełnienie warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat.

4. Plan studiów obejmuje: przedmioty obowiązkowe, specjalnościowe i fakultatywne.

5. Przedmioty mogą być organizowane jako:

a. zajęcia stacjonarne, zdalne lub hybrydowe;
b. cykl zwyczajny – przedmiot realizowany jest w każdym roku akademickim;
c. mini-cykl – przedmiot realizowany jest dwa lub więcej razy w roku, z wyłączeniem przedmiotów obowiązkowych i specjalnościowych;
d. maxi-cykl – przedmiot realizowany jest co drugi lub co trzeci rok akademicki albo na przemian w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych, a w kolejnym na studiach niestacjonarnych, z wyłączeniem przedmiotów obowiązkowych i specjalnościowych;
e. w uzasadnionym przypadku przedmiot może być uruchomiony tylko raz w cyklu studiów, z wyłączeniem przedmiotów obowiązkowych i specjalnościowych.

6. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty fakultatywne. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty fakultatywne.

7. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji. W danym roku akademickim wiążący jest sylabus w najnowszej wersji.

8. Udział w wykładach jest nieobowiązkowy. Zasady uczestnictwa w pozostałych zajęciach określa koordynator przedmiotu.

 

Rozdział II
Zaliczenie przedmiotu i punktacja ECTS

1. Wykład kończy się egzaminem.

2. Konwersatorium jako główna forma kształcenia kończy się egzaminem lub zaliczeniem, a jako zajęcia pomocnicze zaliczeniem.

3. Przedmiot prowadzony w innych niż wykład i konwersatorium formach kształcenia kończy się zaliczeniem, a studencka poradnia prawna – zaliczeniem na ocenę.

4. Punktacji ECTS podlegają przedmioty zakończone egzaminem, a także konwersatoria prowadzone jako główna forma kształcenia, seminaria, tutoring, lektoraty, w tym również prawnicze szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna, warsztaty, szkolenia i projekty.

5. Punktacji nie podlegają zajęcia z BHK oraz zajęcia pomocnicze. Punktacja za zajęcia pomocnicze uwzględniona jest w ramach głównej formy kształcenia.

6. Punktacja ECTS jest ustalana na podstawie sumy aktywności studenta, która jest określona w sylabusie przedmiotów.

7. Zasady przenoszenia ocen i uznawania punktów ECTS określa Regulamin studiów.

 

Rozdział III
Zaliczenie roku

1. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie warunków określonych w programie i planie studiów.

2. W przypadku uzyskania w terminie określonym w §10 ust. 6-10 Regulaminu studiów co najmniej 50 punktów ECTS oraz spełnienia innych warunków określonych w programie i planie studiów student na swój wniosek uzyskuje wpis na kolejny rok, na warunkach określonych w §10 ust. 6 Regulaminu studiów.

3. W sytuacji określonej w pkt 2 dopuszczalne jest niezaliczenie tylko jednego przedmiotu obowiązkowego albo specjalnościowego.

4. Student, który stara się o uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów w trybie określonym w §10 ust. 6, §14 ust. 1 i 4, oraz §33 i §36 ust. 2 Regulaminu studiów, składa odpowiedni wniosek przed rozpoczęciem roku akademickiego. W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, student jest zobowiązany do wskazania we wniosku wszystkich przedmiotów, które będzie powtarzał w danym roku akademickim.

 

Rozdział IV
Przedmioty obowiązkowe

1. Przedmioty obowiązkowe na kierunku Administracja – studia drugiego stopnia stanowią: 

a. na roku I – 9 przedmiotów:

– nauka o państwie – przedmiot jednosemestralny
– zasady ustroju państwa – przedmiot jednosemestralny
– procesy decyzyjne w administracji – przedmiot jednosemestralny
– systemy informatyczne w administracji – przedmiot jednosemestralny
– prawo Unii Europejskiej - przedmiot jednosemestralny
– prawo administracyjne osobowe i rzeczowe - przedmiot jednosemestralny
– sądowa kontrola administracji publicznej - przedmiot jednosemestralny
– ewolucja zasad organizacji administracji - przedmiot jednosemestralny
– seminarium magisterskie – przedmiot jednosemestralny

b. na roku II – 5 przedmiotów:

– etyka służby publicznej – przedmiot jednosemestralny
– audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza – przedmiot jednosemestralny
– fundusze europejskie – przedmiot jednosemestralny
– odpowiedzialność w administracji publicznej - przedmiot jednosemestralny
– seminarium – przedmiot dwusemestralny

2. Warunkiem zaliczenia przez studenta I roku jest:

a. zdanie egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej B2+;
b. uzyskanie zaliczenia z seminarium;
c. uzyskanie zaliczenia szkolenia BHK.

3. Warunkiem zaliczenia II roku jest uzyskanie zaliczenia z seminarium. Warunkiem zaliczenia seminarium jest zatwierdzenie pracy dyplomowej przez promotora w systemie AP.

4. W toku studiów student studiów stacjonarnych zobowiązany jest do zaliczenia trzech przedmiotów fakultatywnych, w tym jednego w języku obcym. 

 

Rozdział V
Przedmioty specjalnościowe

1. Program studiów obejmuje pięć bloków specjalnościowych: zamówienia publiczne, administracja skarbowa, administrowanie sektorem publicznym, administracja zrównoważonego rozwoju, informacja publiczna i ochrona danych osobowych.

2. Celem przedmiotów specjalnościowych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych.

3. Student wybiera w toku studiów jeden blok specjalnościowy, wyboru dokonuje na początku I roku studiów.  

4. Studenta składa deklarację określającą, który z bloków w programie jest dla niego pierwszym, drugim, trzecim, czwartym lub piątym wyborem.

5. Blok specjalnościowy jest uruchamiany, jeżeli wybierze go co najmniej 30 osób. Maksymalny limit przyjęć na blok wynosi:

• Zamówienia publiczne – 35 osób 
• Administracja skarbowa – 45 osób
• Administrowanie sektorem publicznym – 45 osób
• Administracja zrównoważonego rozwoju – 45 osób
• Informacja publiczna i ochrona danych osobowych – 45 osób:

1. Studenci są kwalifikowani do bloków specjalnościowych w ramach limitu miejsc na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji.

2. Student w ramach wybranego bloku specjalnościowego ma obowiązek zrealizować przedmioty:

A. blok Zamówienia publiczne:

- na I roku - 4 przedmioty:

• organizacja i funkcjonowanie sektora finansów publicznych – przedmiot jednosemestralny
• zasady i formy udzielania zamówień publicznych – przedmiot jednosemestralny
• przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przedmiot jednosemestralny
• inwestycje budowlane w praktyce – przedmiot jednosemestralny

- na II roku – 3 przedmioty:

• postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – przedmiot jednosemestralny
• środki ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych – przedmiot jednosemestralny
• umowa w sprawie zamówienia publicznego – przedmiot jednosemestralny

B. blok Administracja skarbowa:

- na I roku – 4 przedmioty:

• teoria opodatkowania – przedmiot jednosemestralny
• zobowiązania podatkowe – przedmiot jednosemestralny
• ustrój i organizacja administracji skarbowej – przedmiot jednosemestralny
• prawo karne skarbowe – przedmiot jednosemestralny

- na II roku – 5 przedmiotów:

• postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa - przedmiot jednosemestralny
• prawo podatkowe międzynarodowe i UE - przedmiot jednosemestralny
• postępowanie egzekucyjne w administracji - przedmiot jednosemestralny
• sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach podatkowych - przedmiot jednosemestralny
• przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - przedmiot jednosemestralny

C. blok Administrowanie sektorem publicznym:

- na I roku – 4 przedmioty:

• organizacja i funkcjonowanie sektora finansów publicznych - przedmiot jednosemestralny
• gospodarowanie nieruchomościami publicznymi - przedmiot jednosemestralny
• prawo gospodarki komunalnej - przedmiot jednosemestralny
• publiczne prawo konkurencji - przedmiot jednosemestralny

- na II roku – 6 przedmiotów:

• sektory infrastrukturalne - przedmiot jednosemestralny
• postępowanie cywilne w działalności sektora publicznego - przedmiot jednosemestralny
• inwestycje budowlane - przedmiot jednosemestralny
• prawne aspekty zatrudnienia w sektorze publicznym - przedmiot jednosemestralny
• controlling w zarządzaniu- przedmiot jednosemestralny
• ochrona danych osobowych i informacji niejawnych - przedmiot jednosemestralny

D. blok Administracja zrównoważonego rozwoju

- na I roku – 4 przedmioty:

• podmioty, zasady i instrumenty polityki administracyjnej – przedmiot jednosemestralny
• prawo ochrony przyrody i zwierząt – przedmiot jednosemestralny
• prawo wobec wyzwań klimatycznych – przedmiot jednosemestralny
• służby, inspekcje i straże w administracji publicznej - przedmiot jednosemestralny

- na II roku – 5 przedmiotów:

• zagospodarowanie przestrzeni i ochrona krajobrazu – przedmiot jednosemestralny
• ochrona dziedzictwa narodowego – przedmiot jednosemestralny
• gospodarka odpadami – przedmiot jednosemestralny
• administrowanie rozwojem i kryzysem – przedmiot jednosemestralny
• polityka społeczna i system zabezpieczenia społecznego - przedmiot jednosemestralny

E. blok Informacja publiczna i ochrona danych osobowych:

- na I roku – 4 przedmioty:

• prawo informacyjne – przedmiot jednosemestralny
• dostęp do informacji publicznej – przedmiot jednosemestralny
• wykorzystanie informacji sektora publicznego – przedmiot jednosemestralny
• ochrona dóbr osobistych - przedmiot jednosemestralny

- na II roku – 4 przedmioty:

• przetwarzanie danych osobowych i ochrona informacji niejawnych – przedmiot jednosemestralny
• informacja chroniona (tajemnice prawnie chronione) – przedmiot jednosemestralny
• ustrój i funkcjonowanie administracji ochrony danych osobowych – przedmiot jednosemestralny
• elementy cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej - przedmiot jednosemestralny

 

Rozdział VI
Przedmioty fakultatywne

1. Przedmiotami fakultatywnymi są przedmioty, które stanowią dodatkową formę zajęć, mające przede wszystkim uzupełniać wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie podstawowych treści kształcenia, w tym szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna oraz lektoraty prawnicze.

2. Liczbę uczestników zajęć koniecznych do uruchomienia przedmiotu określa Polityka kształcenia.

3. Rada Wydziału do dnia 30 czerwca danego roku zatwierdza listę przedmiotów fakultatywnych, które będą oferowane w kolejnym roku akademickim.

4. Wykaz przedmiotów fakultatywnych, które będą oferowane w kolejnym roku akademickim, jest ogłaszany w harmonogramie zajęć na dany rok.

5. Dla studentów, którzy na studiach I stopnia nie zaliczyli kursów ze Wstępu do prawoznawstwa, Prawa administracyjnego, Postępowania administracyjnego istnieje możliwość zaliczenia do końca listopada kursu Encyklopedia prawa. Kurs ten będzie przygotowany w formie nagrań do odsłuchania, a warunkiem uzyskania zaliczenia będzie podejście do testu sprawdzającego, przeprowadzanego na platformie e-learningowej.

6. Student, za zgodą Dziekana, może w toku studiów dodatkowo zaliczać:

a. zajęcia w ramach Visiting Professors Programme oferowane na WPiA UJ,
b. jeden przedmiot w ramach współpracy UJ z UNA EUROPA lub innymi sieciami partnerskimi,
c. jeden przedmiot w ramach cyklu wykładów Artes Liberales,
d. przedmioty poza programem studiów oferowane na WPiA UJ

 

Rozdział VII
Ukończenie studiów

1. Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie jej pozytywnej oceny oraz zdanie egzaminu dyplomowego w formie ustnej.

2. Zasady składania i zatwierdzania prac dyplomowych określają odrębne przepisy.

3. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma:

a. ½ średniej ocen z egzaminów;
b. ¼ oceny pracy dyplomowej;
c. ¼ oceny z egzaminu dyplomowego.

4. Przy obliczaniu średniej nie uwzględnia się zaliczeń oraz szkolenia BHK z wyjątkiem zaliczenia na ocenę w ramach studenckiej poradni prawnej.

5. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie studiów.

 

Rozdział VIII
Harmonogram zajęć

1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram zajęć rozpoczynających się w semestrze zimowym następnego roku akademickiego co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie później niż do dnia 15 września.

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1, w odniesieniu do przedmiotów rozpoczynających się w semestrze letnim Dziekan Wydziału podaje do wiadomości co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie później niż do dnia 1 lutego.

 

Rozdział IX
Rejestracja na przedmioty

3. Studenci dokonują zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów wyłącznie drogą elektroniczną przez system USOSweb. Tak skonstruowana deklaracja stanowi plan studenta na dany semestr lub rok. Po terminie rejestracji wszystkie przedmioty niepodpięte przez studenta będą automatycznie usuwane z planu studenta.

4. Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty przed ukończeniem studiów. W przypadku, gdy niezaliczony przez studenta przedmiot fakultatywny nie jest oferowany w kolejnym roku, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na zaliczenie innego przedmiotu fakultatywnego o zbliżonych efektach uczenia się w miejsce przedmiotu powtarzanego.

5. Rejestracja na przedmioty odbywa się nie później niż:

a. do dnia 18 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne – zgodnie z ustalonym harmonogramem.
b. do dnia 1 marca na przedmioty w semestrze letnim – zgodnie z ustalonym harmonogramem.

6. Po upływie terminów rejestracji na przedmioty zmiana deklaracji nie jest możliwa. W uzasadnionym przypadku Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na uzupełnienie deklaracji o dodatkowe przedmioty.

7. Harmonogram rejestracji na przedmioty zatwierdza Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studentów i ogłaszanie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.

8. Student przebywający na urlopie z prawem składania egzaminów dokonuje zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów w terminie określonym w pkt 3.

9. Student jest zobowiązany do aktywacji i stałego korzystania z uniwersyteckiego adresu w domenie uj.edu.pl. Na pocztę studenta będą przesyłane drogą elektroniczną informacje związane z obsługą administracyjną studenta, w szczególności zawiadomienia i wezwania.

 

Rozdział X
Terminy egzaminów

1. W danej sesji (zimowej lub letniej) muszą zostać wyznaczone co najmniej trzy terminy egzaminów, przynajmniej jeden termin musi być wyznaczony w sesji zasadniczej i przynajmniej jeden w sesji poprawkowej. Dodatkowe terminy egzaminów przed daną sesją egzaminacyjną (przedterminy) mogą być wyznaczone nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji, a w przypadku przedmiotów całorocznych 1 miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej. W przypadku studentów, którzy powtarzają przedmiot, Dziekan Wydziału na wniosek koordynatora przedmiotu może wyrazić zgodę na egzamin w innym terminie.

2. W przypadku przedmiotów realizowanych przez część semestru, w szczególności w mini-cyklu, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na egzamin poza sesją. W tym przypadku wyznaczane są co najmniej dwa terminy egzaminów.

3. Student ma prawo do zdawania egzaminu oraz jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, w dwóch wybranych przez siebie terminach.

4. Student, który przystępuje po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim z ustalonych terminów lub nie przystąpił do egzaminów wyznaczonym terminie, traci prawo do drugiego terminu.

5. Koordynator przedmiotu zarządza zapisy na poszczególne terminy egzaminów w systemie USOSweb. Listy są zamykane nie wcześniej niż cztery dni przed danym terminem egzaminu. Po zamknięciu listy nie można się na nią zapisywać ani z niej skreślać bez zgody koordynatora przedmiotu.

6. Nieprzystąpienie do egzaminu bez usprawiedliwienia powoduje utratę terminu, co skutkuje wpisem do protokołu – “egzamin niezaliczony” („NZAL”). Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie może być usprawiedliwiona przez koordynatora przedmiotu, jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony w ciągu 7 dni od tego terminu. Wpis do protokołu – „NZAL” następuje również w sytuacji, gdy przedmiot został zadeklarowany, a student nie zapisał się lub nie przystąpił do egzaminu w żadnym z wyznaczonych przez katedrę terminów egzaminu. W protokołach zaliczania zajęć pomocniczych prowadzący zajęcia wpisuje „NZAL” w sytuacji, gdy student nie zaliczył zajęć pomocniczych lub nie uczęszczał na nie pomimo ich zadeklarowania.

7. Przed zakończeniem roku akademickiego student jest zobowiązany do:

a. sprawdzenia, czy wyniki z zadeklarowanych w danym roku przedmiotów zostały wpisane do systemu USOSweb;
b. zgłoszenia w systemie USOSweb rozliczenia roku.

 

Rozdział XI
Zasady przeprowadzania egzaminów

1. Egzaminy przeprowadzane się w formie pisemnej lub ustnej, określonej w sylabusie przedmiotu.

2. Za zgodą Dziekana Wydziału, egzamin zaplanowany w formie pisemnej mogą składać w formie ustnej: 

a. studenci obcokrajowcy na I i II roku studiów;
b. studenci trwale niezdolni do składania egzaminów w danej formie, na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. W sytuacji, gdy z powodu choroby studenta lub innej ważnej przyczyny zdawanie przez niego egzaminu w określonej w sylabusie formie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, koordynator przedmiotu - stosownie do możliwości - może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu w innej formie.

4. Wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminu komisyjnego następuje zgodnie z Regulaminem studiów.

5. Egzaminy pisemne są anonimowe.

6. Przy utajnieniu i odtajnieniu prac pisemnych mogą być obecni przedstawiciele Samorządu Studentów.

7. Egzaminator informuje studentów, najpóźniej w dniu egzaminu, o terminie podania do wiadomości wyników egzaminu. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje w systemie USOSweb nie później niż w terminie 10 dni od daty egzaminu, jednak nie później niż do końca roku akademickiego.

8. Po egzaminie student ma prawo do wglądu do ocenionej pracy pisemnej na zasadach określonych w regulaminie studiów. Miejsce i termin wglądu do prac ustala koordynator przedmiotu. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela koordynator przedmiotu lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki.

9. Prace egzaminacyjne z danego roku akademickiego są przechowywane w Katedrze co najmniej do końca następnego roku akademickiego, a następnie niszczone.

10. Zasady przeprowadzania egzaminów z języka obcego oraz uznawania egzaminów przeprowadzonych przez inne instytucje, a także warunki uczestniczenia w lektoracie określa Jagiellońskie Centrum Językowe.

 

Rozdział XII
Zajęcia pomocnicze

1. Zajęcia pomocnicze do przedmiotów obowiązkowych i specjalnościowych są obowiązkowe, chyba że koordynator przedmiotu w sylabusie określi inaczej.

2. Koordynator przedmiotu może określić, że część materiału egzaminacyjnego będzie zaliczana przez prowadzących zajęcia pomocnicze na zasadach określonych w sylabusie.

 

Rozdział XIII
Praca dyplomowa

3. Zapisy na seminaria I i II roku studiów są prowadzone poprzez system USOSweb.

4. Seminarium na II roku studiów powinno być kontynuacją seminarium z I roku studiów. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może, na wniosek studenta, za zgodą dotychczasowego i nowego promotora, zezwolić na zmianę seminarium.

5. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem promotora.

 

Rozdział XIV
Postanowienia końcowe

Dziekan Wydziału może przekazać Prodziekanowi Wydziału przewidziane dla niego kompetencje.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 130 punktów ECTS, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej), zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego) oraz spełnienie innych warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nauka o państwie
30 5 egzamin O
Procesy decyzyjne w administracji
30 5 egzamin O
Prawo Unii Europejskiej
45 6 egzamin O
Zasady ustroju państwa
30 5 egzamin O
Lektorat z języka obcego
O
4 - zaliczenie O
Administracja krajowa a swobody rynku wewnętrznego
15 2 zaliczenie F
Compliance - zapewnienie zgodności regulacyjnej w organizacji
20 3 egzamin F
Elementarz myśli politycznej
15 2 egzamin F
Ochrona konsumenta i użytkownika w obrocie internetowym
15 2 zaliczenie F
Prawo samorządowe
15 2 egzamin F
Prawo wyznaniowe w UE
15 2 egzamin F
Rzymska praktyka administracyjna
15 2 egzamin F
Sporządzanie pism i decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym
30 4 zaliczenie F
Constitutionalism - History and Contemporary Issues
30 5 egzamin F
Functioning of public administration in the system of multicentric administrative law
30 5 egzamin F
Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems
30 5 egzamin F
Introduction to Polish Administrative Justice
20 3 zaliczenie F
The Legal History and the History of administration and constitutional system of Spain and Latin America Countries
30 5 egzamin F
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja skarbowa
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja zrównoważonego rozwoju
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie sektorem publicznym
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja publiczna i ochrona danych osobowych
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia publiczne
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ewolucja zasad organizacji administracji
30 5 egzamin O
Prawo administracyjne osobowe i rzeczowe
45 6 egzamin O
Sądowa kontrola administracji publicznej
60 7 egzamin O
Systemy informatyczne w administracji
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
15 2 zaliczenie O
Lektorat z języka obcego
O
Elementarz myśli politycznej
15 2 egzamin F
Mediacja w sprawach międzynarodowych
15 2 zaliczenie F
Nauka o policji
15 2 zaliczenie F
Intellectual Property Law
30 5 egzamin F
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja skarbowa
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja zrównoważonego rozwoju
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie sektorem publicznym
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja publiczna i ochrona danych osobowych
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia publiczne
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
30 4 zaliczenie O
Etyka służby publicznej
30 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 - zaliczenie O
Administracja krajowa a swobody rynku wewnętrznego
15 2 zaliczenie F
Compliance - zapewnienie zgodności regulacyjnej w organizacji
20 3 egzamin F
Elementarz myśli politycznej
15 2 egzamin F
Ochrona konsumenta i użytkownika w obrocie internetowym
15 2 zaliczenie F
Prawo samorządowe
15 2 egzamin F
Prawo wyznaniowe w UE
15 2 egzamin F
Rzymska praktyka administracyjna
15 2 egzamin F
Sporządzanie pism i decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym
30 4 zaliczenie F
Constitutionalism - History and Contemporary Issues
30 5 egzamin F
Functioning of public administration in the system of multicentric administrative law
30 5 egzamin F
Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems
30 5 egzamin F
Introduction to Polish Administrative Justice
20 3 zaliczenie F
The Legal History and the History of administration and constitutional system of Spain and Latin America Countries
30 5 egzamin F
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja skarbowa
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja zrównoważonego rozwoju
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie sektorem publicznym
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja publiczna i ochrona danych osobowych
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia publiczne
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fundusze europejskie
60 7 egzamin O
Odpowiedzialność w administracji publicznej
60 8 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 20 zaliczenie O
Elementarz myśli politycznej
15 2 egzamin F
Mediacja w sprawach międzynarodowych
15 2 zaliczenie F
Nauka o policji
15 2 zaliczenie F
Intellectual Property Law
30 5 egzamin F
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja skarbowa
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja zrównoważonego rozwoju
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie sektorem publicznym
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja publiczna i ochrona danych osobowych
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia publiczne