A A A
pl | en

European Studies

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: European Studies
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program jest zróżnicowany, co wynika z umów konsorcyjnych zawartych przez Uniwersytet Jagielloński. Zawiera trzy ścieżki specjalizacyjne: 1) Unia Europejska, 2) Europa Środkowo-Wschodnia, 3) Kultura i Dziedzictwo Europejskie. Oprócz tego istnieją jeszcze trzy specjalizacje powiązane z programami prowadzonymi w międzynarodowych konsorcjach. Każda z nich posiada swoją specyfikę, odnoszącą się albo do zagadnień, albo do poszczególnych obszarów/regionów. Wspólny rdzeń stanowią zagadnienia związane z kontynentem europejskim, w tym z Unią Europejską. Poza tym w ramach studiów oferownane są podwójne dyplomy z uniwersytetatmi w Padwie i Strasburgu, opierające się na wymianie studentów (polscy studenci spędzają rok w Padwie lub Strasbourgu, a studenci z tych uczelni przyjeżdżają na UJ). Podobnie funkcjonują programy double degree z Catholic University of Portugal oraz uniwersytetem w Kobe, gdzie uczestnik programu spędza rok w każdej z uczelni, wypełniając wymogi obu programów przez nie oferowanych, i otrzymuje podwójny dyplom. Programy konsorcyjne: Program Euroculture organizowany jest w ramach grantu Erasmus Mundus, prowadzony przez konsorcjum 8 uniwersytetów europejskich oraz 4 uniwersytetów pozaeuropejskich. Student wybiera ścieżkę mobilności pomiędzy dwoma lub trzema uczelniami z konsorcjum (w tym UJ). W zależności od wybranej ścieżki mobilności, student uzyskuje joint lub double degree. Podobnie jest w programe CEERES, organizowanym w ramach grantu Erasmus Mundus, prowadzonym przez konsorcjum 8 uniwersytetów, koordynowanym przez uniwersytety w Glasgow i Tartu. Student spędza pierwszy rok studiów w Tartu i w Glasgow, następnie wybiera jeden z uniwersytetów partnerskich (w tym UJ), w drugim roku studiów. Student dostaje trzy dyplomy z każdej z ww. uczelni (multiple degree). Program European Politics & Society jest także programem Erasmus Mundus, prowadzonym przez konsorcjum 4 uniwersytetów koordynowanych przez Uniwersytet Karola w Pradze. Student wybiera ścieżkę mobilności do trzech z czterech uczelni w konsorcjum i otrzymuje Joint Degree. Program IMESS realizowany jest przez konsorcjum 8 uniwersytetów i koordynowany przez University College London, gdzie student spędza pierwszy rok, natomiast w drugim roku wybiera jedną z uczelni partnerskich. Program zakończony jest dyplomem double degree. Szczegółowe wymogi poszczególnych programów:

International Masters in Central and East European, Russian and Eurasian Studies

W programie IMCEERES student spędza pierwszy semestr I roku w Uniwersytecie w Tartu, następnie drugi semestr I roku w Uniwersytecie w Glasgow, a w II roku wybiera jedną z uczelni w konsorcjum. Jeśli student wybierze Uniwersytet Jagielloński, w II roku zobligowany jest do zaliczenia: 1. kursu European Civilisation (10 ECTS), 2. Seminarium i obrony pracy magisterskiej (łącznie 30 ECTS); 3. Praktyk studenckich (5 ECTS). Student może opcjonalnie wybrać język obcy za maximum 6 ECTS. Pozostałe punkty do wypełnienia wymogu 60 ECTS w II roku studiów student zdobywa wybierając kursy fakultatywne dla MA in European Studies: oraz inne kursy z oferty Instytutu Studiów Europejskich po uzgodnieniu z koordynatorem programu. Pozostałe wymogi kierunkowe student wypełnia w uczelniach partnerskich. Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić przynajmniej 120 ECTS.

The European Politics and Society (EPS): Vaclav Havel Joint Master Programme

W programie EPS student spędza pierwszy semestr I roku w Uniwersytecie Karola w Pradze, następnie może spędzić drugi semestr I roku w Uniwersytecie Jagiellońskim lub w Uniwersytecie w Lejdzie. W II roku student wybiera jedną z czterech uczelni w konsorcjum (Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Barcelonie lub Uniwersytet w Lejdzie). Student, który spędza drugi semestr I roku w UJ zobligowany jest do zaliczenia: 1. Introduction to Finances in the EU (5 ECTS), 2. EU Administration, Justice and Home Affairs: Actors, Norms and Challenges (5 ECTS) lub EU Administration, Justice and Home Affairs: Towards a European Administrative Space (5 ECTS), 3. Metodologii (5 ECTS), 4. Lektoratu języka obcego (5 ECTS). Pozostałe kursy do wypełnienia wymogu min. 30 ECTS w semestrze student wybiera z kursów fakultatywnych i opcjonalnych dla MA in European Studies po uzgodnieniu z koordynatorem programu. Student spędzający II rok studiów w UJ zobligowany jest do zaliczenia 1. Seminarium i pracy magisterskiej (30 ECTS), 2. Praktyk (15 ECTS). Pozostałe kursy do wypełnienia wymogu min. 30 ECTS w semestrze student wybiera z kursów fakultatywnych i opcjonalnych dla MA in European Studies po uzgodnieniu z koordynatorem programu. Pozostałe wymogi kierunkowe student wypełnia w uczelniach partnerskich. Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić przynajmniej  120 ECTS.International Masters in Economy, State and Society

W programie IMESS student spędza pierwszy rok w University College London, a drugi rok w jednej z uczelni konsorcjum. Jeśli student wybierze Uniwersytet Jagielloński, w II roku zobligowany jest do zaliczenia: 1. European Civilisation (3 ECTS), 2. Języka obcego (12 ECTS) – jeśli nie zaliczył języka obcego w I roku, 3. seminarium magisterskiego za 30 ECTS. Pozostałe punkty do 60 ECTS student zdobywa wybierając kursy fakultatywne dla MA in European Studies po uzgodnieniu z koordynatorem programu. Pozostałe wymogi kierunkowe student wypełnia w uczelni partnerskiej. Aby ukończyć program student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić 120 ECTS.

Magisterski program double degree realizowany przez Instytut Studiów Europejskich UJ i Uniwersytet w Padwie

W double degree z Uniwersytetem w Padwie student spędza I rok studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim, a II rok studiów w Uniwersytecie w Padwie. W ISE UJ w Krakowie w I roku student zobligowany jest do zaliczenia: 1) European Civilisation (10 ECTS), 2) EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in the EU (5 ECTS) oraz EU Institutions and the Decision-Making Process: The Political System of the EU (5 ECTS), 3) Democracy, Identity and Civil Society in CEE (5 ECTS), 4) Foreign and International Relations in CEE - theories revisited (5 ECTS) oraz Foreign and International Relations in CEE - view from the field (5 ECTS), 5) Pensiero Politico Europeo (5 ECTS), 6) Introduction to Finances in the EU (5 ECTS), 7) Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership (5 ECTS) 8) Seminarium magisterskie (5 ECTS), oraz opcjonalnie lektorat z języka polskiego (studenci z Padwy). Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić przynajmniej  120 ECTS.Magisterski program double degree realizowany przez Instytut Studiów Europejskich UJ i Uniwersytet w Strasburgu

Realizując program double degree prowadzony przez ISE z Uniwersytetem w Strasburgu student spędza I rok studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim, a II rok studiów w partnerskim Uniwersytecie. Na UJ student jest zobligowany do zaliczenia: 1. European Civilisation (10 ECTS), 2. EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in the EU oraz EU Institutions and the Decision-Making Process: The Political System of the EU (łącznie 10 ECTS), 3. European Integration Theory & Practice (5 ECTS) 4. Democracy, Identity and Civil Society in CEE (5 ECTS) LUB Meaning and Value of Democracy from a Philosophical Perspective (5 ECTS), Pozostałe punkty do wypełnienia wymogu 60 ECTS w I roku studiów student zdobywa wybierając kursy specjalizacyjne i fakultatywne dla MA in European Studies, po uzgodnieniu z koordynatorem programu. Pozostałe wymogi kierunkowe student wypełnia w uczelni partnerskiej. Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę magisterską pod opieką dwóch promotorów (z Krakowa i ze Strasburga) i zgromadzić przynajmniej 120 ECTS.

Magisterski program double degree realizowany przez Instytut Studiów Europejskich UJ i Universidade Catolica Portuguesa.

MA in European Studies / MA in Governance, Leadership and Democracy Studies to magisterskie studia prowadzone z Universidade Catolica Portuguesa. Student może rozpocząć program wedle własnego wyboru albo w Krakowie albo w Lizbonie, kontynuując w kolejnym roku na uniwersytecie partnerskim. Student zobligowany jest do zaliczenia: 1. European Civilisation (10 ECTS), 2. Języka obcego (12 ECTS), 3. Academic Skills Workshop (5 ECTS), 4. seminarium magisterskiego na pierwszym roku studiów (2 ECTS), Seminarium magisterskie na drugim roku plus praca magisterska (22 ECTS) 5. dwóch kursów specjalizacyjnych (10 ECTS)). Pozostałe punkty student zdobywa wybierając kursy fakultatywne dla MA in European Studies po uzgodnieniu z koordynatorem programu. Pozostałe wymogi kierunkowe student wypełnia w uczelni partnerskiej. Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić przynajmniej  120 ECTS.

Magisterski program double degree realizowany przez Instytut Studiów Europejskich UJ i Uniwersytet w Kobe.

W Double Degree Master's Programme in Law and Politics (Kobe University) i European Studies (Jagiellonian University) student zobligowany jest do wybrania jednej z trzech ścieżek w ramach kierunku European Studies: EU Studies, Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe, lub Central and Eastern European Studies, oraz wypełnienia jej wymogów. Studenci I roku studiów zaliczają w UJ seminarium magisterskie za 10 ECTS, a w II roku uzupełniają drugą część seminarium na Uniwersytecie w Kobe. Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić przynajmniej 120 ECTS.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów lub kursów i praktyki w wymiarze minimum 120 punktów ECTS, w tym kursów wskazanych w programie jako kursy obowiązkowe.
Warunkiem uzyskania tytułu magistra jest zaliczenie seminarium dyplomowego oraz napisanie pracy dyplomowej a także zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

In their first year of study each student must complete the following mandatory courses: 

– European Civilisation 

– European Integration Theory and Practice

– one seminar from the ‘Academic Skills’ group 

– one subject from the ‘Research Methods' group 

– complete at least 120 hours total over two consecutive semesters of a given language from the ‘Language course’ group. 

 

 Over the course of their studieseach student must complete: 

– Master Proseminar in 2nd semester of their studies 

– Master Seminar & Thesis (incl. Protection of Intellectual Property Rights) from the 'Masters Seminargroup in 3rd, and 4th semesters of their studies 

Furthermoreover the course of their studieseach student must fulfil the requirements specific to their selected Track. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
European Civilisation
60 10 exam O
European Integration Theory and Practice
30 5 exam O
Academic Skills
O
Language course
O
Central and East European, Russian and Eurasian Studies
Central and Eastern European Studies
EU Studies
Euroculture
European Culture and Heritage
Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe

In their first year of study each student must complete the following mandatory courses: 

– European Civilisation 

– European Integration Theory and Practice

– one seminar from the ‘Academic Skills’ group 

– one subject from the ‘Research Methods' group 

– complete at least 120 hours total over two consecutive semesters of a given language from the ‘Language course’ group. 

 

 Over the course of their studieseach student must complete: 

– Master Proseminar in 2nd semester of their studies 

– Master Seminar & Thesis (incl. Protection of Intellectual Property Rights) from the 'Masters Seminargroup in 3rd, and 4th semesters of their studies 

Furthermoreover the course of their studieseach student must fulfil the requirements specific to their selected Track. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Research Methods
O
Master Proseminar
O
Language course
O
Central and East European, Russian and Eurasian Studies
Central and Eastern European Studies
EU Studies
Euroculture
European Culture and Heritage
Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe

In their first year of study each student must complete the following mandatory courses: 

– European Civilisation 

– European Integration Theory and Practice

– one seminar from the ‘Academic Skills’ group 

– one subject from the ‘Research Methods' group 

– complete at least 120 hours total over two consecutive semesters of a given language from the ‘Language course’ group. 

 

 Over the course of their studieseach student must complete: 

– Master Proseminar in 2nd semester of their studies 

– Master Seminar & Thesis (incl. Protection of Intellectual Property Rights) from the 'Masters Seminargroup in 3rd, and 4th semesters of their studies 

Furthermoreover the course of their studieseach student must fulfil the requirements specific to their selected Track. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Master Seminars
O
Central and East European, Russian and Eurasian Studies
Central and Eastern European Studies
EU Studies
Euroculture
European Culture and Heritage
Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe

In their first year of study each student must complete the following mandatory courses: 

– European Civilisation 

– European Integration Theory and Practice

– one seminar from the ‘Academic Skills’ group 

– one subject from the ‘Research Methods' group 

– complete at least 120 hours total over two consecutive semesters of a given language from the ‘Language course’ group. 

 

 Over the course of their studieseach student must complete: 

– Master Proseminar in 2nd semester of their studies 

– Master Seminar & Thesis (incl. Protection of Intellectual Property Rights) from the 'Masters Seminargroup in 3rd, and 4th semesters of their studies 

Furthermoreover the course of their studieseach student must fulfil the requirements specific to their selected Track. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Master Seminars
O
Central and East European, Russian and Eurasian Studies
Central and Eastern European Studies
EU Studies
Euroculture
European Culture and Heritage
Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe