A A A
pl | en

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Elektroniczne przetwarzanie informacji
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Informatyka

Program

Klasyfikacja ISCED: 0613
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje wykłady (345 godz.), ćwiczenia (315 godz.), konwersatorium (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (150 godz.) oraz seminaria (120 godz.). W trakcie wykładów i ćwiczeń student zdobywa podstawy teoretyczne z informatyki (sztuczna inteligencja, reprezentacja wiedzy), filozofii (filozofia analityczna), językoznawstwa (analiza semantyczna, reprezentacja wiedzy) i nauk o kulturze (antropologia kultury). W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych student uczy się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce programistycznej. W trakcie ćwiczeń projektowych student uczy się rozwiązywania problemów złożonych za pomocą narzędzi informatycznych.

Treści nauczane są aktualizowane odpowiednio do rozwoju technologii poprzez:

  1. śledzenie literatury fachowej, np. analizy potrzeb, audyty, prognozy,
  2. analizę ofert na rynku oprogramowania, zwłaszcza ofert składanych przez duże korporacje,
  3. rozmowy ze studentami, którzy zazwyczaj rozpoczynają pracę w trakcie studiów.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:
– zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych przez plan studiów,
– przygotowanie projektu dyplomowego (aplikacja internetowa) i opisującej projekt pracy dyplomowej,
– zdanie egzaminu dyplomowego,
w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.

Do zaliczenia Projektu dyplomowego wymagane jest uzyskanie zaliczenia z Seminarium dyplomowe 2 (semestr 3 i 4). 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza semantyczna
15 3 egzamin O
Analiza semantyczna – projekt
15 5 zaliczenie F
Logika
60 3 egzamin O
Teoria języków i automatów
30 2 egzamin O
Wprowadzenie do historii filozofii
60 4 egzamin O
Wprowadzenie do antropologii kultury
30 2 egzamin O
Zaawansowane techniki programowania 1
30 4 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe 1
30 4 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Język angielski
30 - zaliczenie O

Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.

Do zaliczenia Projektu dyplomowego wymagane jest uzyskanie zaliczenia z Seminarium dyplomowe 2 (semestr 3 i 4). 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Automatyczna ekstrakcja informacji
30 4 egzamin O
Automatyczna ekstrakcja informacji – projekt
15 5 zaliczenie F
E-learning
30 3 zaliczenie O
E-learning – projekt
15 5 zaliczenie F
Etnologiczne metody badań terenowych
30 2 zaliczenie O
Sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy
60 5 egzamin O
Wprowadzenie do filozofii kultury
60 3 egzamin O
Zaawansowane techniki programowania 2
30 4 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe 1
30 4 zaliczenie O
30 4 egzamin O

Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.

Do zaliczenia Projektu dyplomowego wymagane jest uzyskanie zaliczenia z Seminarium dyplomowe 2 (semestr 3 i 4). 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Antropologia Internetu
30 3 egzamin O
English Language Digital Media
30 2 zaliczenie O
Reprezentacja języka w mózgu i umyśle
60 5 egzamin O
Reprezentacja obiektu materialnego
60 3 egzamin O
Reprezentacja obiektu materialnego – projekt
15 5 zaliczenie F
Seminarium dyplomowe 2
30 4 zaliczenie O

Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.

Do zaliczenia Projektu dyplomowego wymagane jest uzyskanie zaliczenia z Seminarium dyplomowe 2 (semestr 3 i 4). 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza danych w Pythonie
30 3 zaliczenie O
Interfejs użytkownika
30 4 egzamin O
Interfejs użytkownika – projekt
15 5 zaliczenie F
Neurolingwistyka – wprowadzenie
30 5 egzamin O
Wprowadzenie do zarządzania firmą
15 1 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe 2
30 4 zaliczenie O
Projekt dyplomowy
15 20 zaliczenie F