A A A
pl | en

Zarządzanie publiczne

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie publiczne
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia obejmują uczestniczenie w programowych zajęciach dydaktycznych - obowiązkowych i fakultatywnych oraz uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi lub zaliczeniu. Na drugim roku student uczestniczy w zajęciach fakultatywnych oraz przygotowuje pracę dyplomową w ramach seminarium dyplomowego. Studenci wybierają dziewięć przedmiotów fakultatywnych do realizacji w semestrze III i IV II roku studiów stacjonarnych II stopnia - realizowane na II roku studiów.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest zdanie egzaminu dyplomowego.
Warunek powyższy jest spełniony wówczas, gdy praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną. Obowiązek spełnienia powyższego warunku traktowany jest jako część planu ostatniego roku studiów.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania (uwzględnia aspekty praktyczne).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmioty fakultatywne realizowane są na II roku studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Badania w praktyce (ewaluacja i badania w działaniu)
30 3 zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Kierowanie zespołami
30 4 zaliczenie O
Makroekonomiczne problemy współczesnego świata
30 4 egzamin O
Rachunkowość zarządcza
30 4 egzamin O
Teoria i praktyka zarządzania organizacjami
30 3 zaliczenie O
Wnioskowania statystyczne
30 4 zaliczenie O
Zarządzanie procesami
30 4 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie strategiczne
30 4 egzamin O
Lektorat z języka obcego
O

Przedmioty fakultatywne realizowane są na II roku studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Intercultural management
30 3 egzamin O
Komunikacja interpersonalna
30 4 zaliczenie na ocenę O
Marketing i strategie marketingowe
30 3 zaliczenie O
Prawo w teorii i praktyce
30 4 zaliczenie na ocenę O
Proseminarium
30 5 zaliczenie O
Przedsiębiorczość w sektorze publicznym
30 4 egzamin O
Teoria organizacji publicznej
30 4 egzamin O
Lektorat z języka obcego
O

Przedmioty fakultatywne realizowane są na II roku studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie F

Przedmioty fakultatywne realizowane są na II roku studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Seminarium dyplomowe
30 15 zaliczenie F