A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne jednolite magisterskie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Psychologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Psychologia
Poziom: jednolite magisterskie
Profil: praktyczny
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Psychologia

Program

Klasyfikacja ISCED: 0313
Liczba semestrów: 10
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program realizowany jest w dwóch częściach. Pierwsza część ma charakter obligatoryjny - dotyczy przedmiotów ogólnopsychologicznych, psychopatologicznych i metodologicznych, druga obejmuje zajęcia o charakterze fakultatywnym, specjalizacyjnym. Realizowane są cztery ścieżki specjalizacyjne: Neuropsychologia, Psychologia kliniczna w biegu życia, Psychologia życia społecznego oraz Badania naukowe w psychologii. Pierwsza z nich przygotowuje do specjalistycznego, nowoczesnego diagnozowania pracy mózgu oraz oddziaływań o charakterze usprawniania funkcji poznawczych i neurorehabilitacji. Druga obejmuje problematykę kliniczną dorosłych oraz dzieci i młodzieży, pozwala na nabycie umiejętności o charakterze pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej oraz umożliwia wstępne przygotowanie do kształcenia w zawodzie psychoterapeuty. Trzecia obejmuje zagadnienia z zakresu psychologii społecznej, psychologii pracy i biznesu, psychologii transportu, psychologii sądowej i umożliwia współpracę z odpowiednimi instytucjami życia publicznego. Czwarta przygotowuje do prowadzenia badań naukowych w psychologii, zapoznaje z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi i projektowaniem oraz ewaluacją pracy naukowej. Zgodnie z Uchwałą nr 39/VI/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. każdy absolwent UJ studiów jednolitych magisterskich musi zrealizować i zaliczyć w czasie studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym zakończony egzaminem (30 godz., minimum 3 ECTS).

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zrealizowanie całości programu studiów i zdobycie co najmniej 303 punktów ECTS, złożenie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez Promotora, o charakterze empirycznym, zdanie egzaminu dyplomowego oraz pomyślna obrona pracy dyplomowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student realizujący ścieżkę specjalizacyjną zobowiazany jest do wyboru zgodnego z charakterem ścieżki następujących zajęć: jednej Pracowni Fakultatywnej (20 godzin), jednego Modułu specjalizacyjnego (105 godzin), Warsztatów psychologii stosowanej (30 godzin) oraz Zajęć fakultatywnych specjalizacyjnych (dwóch wykładów monograficznych, 2x30 godzin) oraz seminarium magisterskiego (120 godzin). Ponadto Warsztaty praktyczne (praktyka zawodowa 100 godzin) lub Obóz naukowy (60 godzin) winny być zgodne z charakterem ścieżki. Łącznie w ramach każdej ścieżki student realizuje minimum 435 godzin zajęć specjalizacyjnych (wariant z praktyką) lub 395 godzin (wariant z obozem naukowym). W trakcie rejestaracji na zajęcia fakultatywne preferowanymi uczestnikami są studenci, którzy wybrali daną  ścieżkę specjalizacyjną. Ścieżki specjalizacyjne to: 1. Neuropsychologia, 2. Psychologia kliniczna w biegu życia, 3. Psychologia życia społecznego i 4. Badania naukowe w psychologii. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje jedynie zajęcia fakultatywne, wybierane z szerokiej puli zajęć. Oferta zajęć specjalizacyjnych fakultatywnych może się zmieniać zgodnie z zainteresowaniami studentów oraz aktualnie realizowanymi w jednostce projektami pracowników. Wybór ścieżki specjalizacyjnej nie jest obowiązkowy. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia i współczesność myśli psychologicznej
30 5 egzamin O
Biofizjologiczne podstawy zachowania
30 - zaliczenie na ocenę O
Procesy poznawcze
35 6 egzamin O
Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia Część I
45 6 egzamin O
Podstawy filozofii z elementami logiki dla psychologów
20 3 egzamin O
Elementy socjologii i antropologii kulturowej dla psychologów
30 4 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O

Student realizujący ścieżkę specjalizacyjną zobowiazany jest do wyboru zgodnego z charakterem ścieżki następujących zajęć: jednej Pracowni Fakultatywnej (20 godzin), jednego Modułu specjalizacyjnego (105 godzin), Warsztatów psychologii stosowanej (30 godzin) oraz Zajęć fakultatywnych specjalizacyjnych (dwóch wykładów monograficznych, 2x30 godzin) oraz seminarium magisterskiego (120 godzin). Ponadto Warsztaty praktyczne (praktyka zawodowa 100 godzin) lub Obóz naukowy (60 godzin) winny być zgodne z charakterem ścieżki. Łącznie w ramach każdej ścieżki student realizuje minimum 435 godzin zajęć specjalizacyjnych (wariant z praktyką) lub 395 godzin (wariant z obozem naukowym). W trakcie rejestaracji na zajęcia fakultatywne preferowanymi uczestnikami są studenci, którzy wybrali daną  ścieżkę specjalizacyjną. Ścieżki specjalizacyjne to: 1. Neuropsychologia, 2. Psychologia kliniczna w biegu życia, 3. Psychologia życia społecznego i 4. Badania naukowe w psychologii. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje jedynie zajęcia fakultatywne, wybierane z szerokiej puli zajęć. Oferta zajęć specjalizacyjnych fakultatywnych może się zmieniać zgodnie z zainteresowaniami studentów oraz aktualnie realizowanymi w jednostce projektami pracowników. Wybór ścieżki specjalizacyjnej nie jest obowiązkowy. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Złożone procesy poznawcze
35 6 egzamin O
Biofizjologiczne podstawy zachowania
30 9 egzamin O
Emocje, motywacja i mechanizmy kontroli
40 7 egzamin O
Technologia informacyjna dla psychologów
10 2 zaliczenie na ocenę O
Trening psychologiczny I
28 3 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia II
45 6 egzamin O
Wybrane problemy psychologii stosowanej
20 3 egzamin O

Student realizujący ścieżkę specjalizacyjną zobowiazany jest do wyboru zgodnego z charakterem ścieżki następujących zajęć: jednej Pracowni Fakultatywnej (20 godzin), jednego Modułu specjalizacyjnego (105 godzin), Warsztatów psychologii stosowanej (30 godzin) oraz Zajęć fakultatywnych specjalizacyjnych (dwóch wykładów monograficznych, 2x30 godzin) oraz seminarium magisterskiego (120 godzin). Ponadto Warsztaty praktyczne (praktyka zawodowa 100 godzin) lub Obóz naukowy (60 godzin) winny być zgodne z charakterem ścieżki. Łącznie w ramach każdej ścieżki student realizuje minimum 435 godzin zajęć specjalizacyjnych (wariant z praktyką) lub 395 godzin (wariant z obozem naukowym). Ścieżki specjalizacyjne to: 1. Neuropsychologia, 2. Psychologia kliniczna w biegu życia, 3. Psychologia życia społecznego i 4. Badania naukowe w psychologii. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje jedynie zajęcia fakultatywne, wybierane z szerokiej puli zajęć. Oferta zajęć specjalizacyjnych fakultatywnych może się zmieniać zgodnie z zainteresowaniami studentów oraz aktualnie realizowanymi w jednostce projektami pracowników. Wybór ścieżki specjalizacyjnej nie jest obowiązkowy. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Osobowość
40 - zaliczenie O
Psychologia jako nauka empiryczna
30 4 egzamin O
Podstawy statystyki z elementami psychometrii
60 8 egzamin O
Psychologia Ja i tożsamości
30 4 egzamin O
Wprowadzenie do filozofii nauki
20 3 egzamin O
Psychologia neurobiologiczna
45 7 egzamin O
Trening psychologiczny II
24 3 zaliczenie na ocenę O
Pracownia fakultatywna I
O
Praktyka ogólna
20 2 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O
Badania naukowe w psychologii
Neuropsychologia
Psychologia kliniczna w biegu życia
Psychologia życia społecznego

Student realizujący ścieżkę specjalizacyjną zobowiazany jest do wyboru zgodnego z charakterem ścieżki następujących zajęć: jednej Pracowni Fakultatywnej (20 godzin), jednego Modułu specjalizacyjnego (105 godzin), Warsztatów psychologii stosowanej (30 godzin) oraz Zajęć fakultatywnych specjalizacyjnych (dwóch wykładów monograficznych, 2x30 godzin) oraz seminarium magisterskiego (120 godzin). Ponadto Warsztaty praktyczne (praktyka zawodowa 100 godzin) lub Obóz naukowy (60 godzin) winny być zgodne z charakterem ścieżki. Łącznie w ramach każdej ścieżki student realizuje minimum 435 godzin zajęć specjalizacyjnych (wariant z praktyką) lub 395 godzin (wariant z obozem naukowym). Ścieżki specjalizacyjne to: 1. Neuropsychologia, 2. Psychologia kliniczna w biegu życia, 3. Psychologia życia społecznego i 4. Badania naukowe w psychologii. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje jedynie zajęcia fakultatywne, wybierane z szerokiej puli zajęć. Oferta zajęć specjalizacyjnych fakultatywnych może się zmieniać zgodnie z zainteresowaniami studentów oraz aktualnie realizowanymi w jednostce projektami pracowników. Wybór ścieżki specjalizacyjnej nie jest obowiązkowy. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Osobowość
40 9 egzamin O
Psychologia stresu
30 5 egzamin O
Psychologia społeczna
60 9 egzamin O
Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
30 3 egzamin O
Pracownia fakultatywna I
O
Praktyka ogólna
20 2 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O
Badania naukowe w psychologii
Neuropsychologia
Psychologia kliniczna w biegu życia
Psychologia życia społecznego

Student realizujący ścieżkę specjalizacyjną zobowiazany jest do wyboru zgodnego z charakterem ścieżki następujących zajęć: jednej Pracowni Fakultatywnej (20 godzin), jednego Modułu specjalizacyjnego (105 godzin), Warsztatów psychologii stosowanej (30 godzin) oraz Zajęć fakultatywnych specjalizacyjnych (dwóch wykładów monograficznych, 2x30 godzin) oraz seminarium magisterskiego (120 godzin). Ponadto Warsztaty praktyczne (praktyka zawodowa 100 godzin) lub Obóz naukowy (60 godzin) winny być zgodne z charakterem ścieżki. Łącznie w ramach każdej ścieżki student realizuje minimum 435 godzin zajęć specjalizacyjnych (wariant z praktyką) lub 395 godzin (wariant z obozem naukowym). Ścieżki specjalizacyjne to: 1. Neuropsychologia, 2. Psychologia kliniczna w biegu życia, 3. Psychologia życia społecznego i 4. Badania naukowe w psychologii. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje jedynie zajęcia fakultatywne, wybierane z szerokiej puli zajęć. Oferta zajęć specjalizacyjnych fakultatywnych może się zmieniać zgodnie z zainteresowaniami studentów oraz aktualnie realizowanymi w jednostce projektami pracowników. Wybór ścieżki specjalizacyjnej nie jest obowiązkowy. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Psychologia zdrowia i choroby
50 7 egzamin O
Psychopatologia w biegu życia Część I
50 7 egzamin O
Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej Część I
20 3 egzamin O
Pracownia fakultatywna II
O
Warsztaty badawcze I
O
Lektorat z języka obcego
O

Student realizujący ścieżkę specjalizacyjną zobowiazany jest do wyboru zgodnego z charakterem ścieżki następujących zajęć: jednej Pracowni Fakultatywnej (20 godzin), jednego Modułu specjalizacyjnego (105 godzin), Warsztatów psychologii stosowanej (30 godzin) oraz Zajęć fakultatywnych specjalizacyjnych (dwóch wykładów monograficznych, 2x30 godzin) oraz seminarium magisterskiego (120 godzin). Ponadto Warsztaty praktyczne (praktyka zawodowa 100 godzin) lub Obóz naukowy (60 godzin) winny być zgodne z charakterem ścieżki. Łącznie w ramach każdej ścieżki student realizuje minimum 435 godzin zajęć specjalizacyjnych (wariant z praktyką) lub 395 godzin (wariant z obozem naukowym). Ścieżki specjalizacyjne to: 1. Neuropsychologia, 2. Psychologia kliniczna w biegu życia, 3. Psychologia życia społecznego i 4. Badania naukowe w psychologii. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje jedynie zajęcia fakultatywne, wybierane z szerokiej puli zajęć. Oferta zajęć specjalizacyjnych fakultatywnych może się zmieniać zgodnie z zainteresowaniami studentów oraz aktualnie realizowanymi w jednostce projektami pracowników. Wybór ścieżki specjalizacyjnej nie jest obowiązkowy. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Psychopatologia w biegu życia Część II
50 7 egzamin O
Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej Część II
20 3 egzamin O
Psychologia różnic indywdualnych
30 3 egzamin O
Psychologia ewolucyjna
30 3 egzamin O
Pracownia fakultatywna II
O
Warsztaty badawcze II
O
Człowiek w ujęciu systemowym
20 3 egzamin O
Projekty praktyczne
20 2 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O

Student realizujący ścieżkę specjalizacyjną zobowiazany jest do wyboru zgodnego z charakterem ścieżki następujących zajęć: jednej Pracowni Fakultatywnej (20 godzin), jednego Modułu specjalizacyjnego (105 godzin), Warsztatów psychologii stosowanej (30 godzin) oraz Zajęć fakultatywnych specjalizacyjnych (dwóch wykładów monograficznych, 2x30 godzin) oraz seminarium magisterskiego (120 godzin). Ponadto Warsztaty praktyczne (praktyka zawodowa 100 godzin) lub Obóz naukowy (60 godzin) winny być zgodne z charakterem ścieżki. Łącznie w ramach każdej ścieżki student realizuje minimum 435 godzin zajęć specjalizacyjnych (wariant z praktyką) lub 395 godzin (wariant z obozem naukowym). Ścieżki specjalizacyjne to: 1. Neuropsychologia, 2. Psychologia kliniczna w biegu życia, 3. Psychologia życia społecznego i 4. Badania naukowe w psychologii. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje jedynie zajęcia fakultatywne, wybierane z szerokiej puli zajęć. Oferta zajęć specjalizacyjnych fakultatywnych może się zmieniać zgodnie z zainteresowaniami studentów oraz aktualnie realizowanymi w jednostce projektami pracowników. Wybór ścieżki specjalizacyjnej nie jest obowiązkowy. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zaawansowana psychologia społeczna
30 3 egzamin O
Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej III
20 3 egzamin O
Psychopatologia w biegu życia III
30 3 egzamin O
Etyka w psychologii
20 2 zaliczenie na ocenę O
Moduł specjalizacyjny I
O
Warsztaty badawcze III
O
Zajęcia fakultatywne specjalizacyjne: wykład monograficzny I
O
Zajęcia fakultatywne specjalizacyjne: wykład monograficzny II
O
Seminarium magisterskie - IV rok
60 6 zaliczenie O
Badania naukowe w psychologii
Neuropsychologia
Psychologia kliniczna w biegu życia
Psychologia życia społecznego

Student realizujący ścieżkę specjalizacyjną zobowiazany jest do wyboru zgodnego z charakterem ścieżki następujących zajęć: jednej Pracowni Fakultatywnej (20 godzin), jednego Modułu specjalizacyjnego (105 godzin), Warsztatów psychologii stosowanej (30 godzin) oraz Zajęć fakultatywnych specjalizacyjnych (dwóch wykładów monograficznych, 2x30 godzin) oraz seminarium magisterskiego (120 godzin). Ponadto Warsztaty praktyczne (praktyka zawodowa 100 godzin) lub Obóz naukowy (60 godzin) winny być zgodne z charakterem ścieżki. Łącznie w ramach każdej ścieżki student realizuje minimum 435 godzin zajęć specjalizacyjnych (wariant z praktyką) lub 395 godzin (wariant z obozem naukowym). Ścieżki specjalizacyjne to: 1. Neuropsychologia, 2. Psychologia kliniczna w biegu życia, 3. Psychologia życia społecznego i 4. Badania naukowe w psychologii. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje jedynie zajęcia fakultatywne, wybierane z szerokiej puli zajęć. Oferta zajęć specjalizacyjnych fakultatywnych może się zmieniać zgodnie z zainteresowaniami studentów oraz aktualnie realizowanymi w jednostce projektami pracowników. Wybór ścieżki specjalizacyjnej nie jest obowiązkowy. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii
60 8 egzamin O
Psychologiczne mechanizmy zła w kontekście społecznym
30 3 egzamin O
Statystyka w pracy badawczej
35 5 egzamin O
Moduł specjalizacyjny I
O
Zajęcia fakultatywne specjalizacyjne: wykład monograficzny I
O
Zajęcia fakultatywne specjalizacyjne: wykład monograficzny II
O
Seminarium magisterskie - IV rok
60 6 zaliczenie O
Badania naukowe w psychologii
Neuropsychologia
Psychologia kliniczna w biegu życia
Psychologia życia społecznego

Student realizujący ścieżkę specjalizacyjną zobowiazany jest do wyboru zgodnego z charakterem ścieżki następujących zajęć: jednej Pracowni Fakultatywnej (20 godzin), jednego Modułu specjalizacyjnego (105 godzin), Warsztatów psychologii stosowanej (30 godzin) oraz Zajęć fakultatywnych specjalizacyjnych (dwóch wykładów monograficznych, 2x30 godzin) oraz seminarium magisterskiego (120 godzin). Ponadto Warsztaty praktyczne (praktyka zawodowa 100 godzin) lub Obóz naukowy (60 godzin) winny być zgodne z charakterem ścieżki. Łącznie w ramach każdej ścieżki student realizuje minimum 435 godzin zajęć specjalizacyjnych (wariant z praktyką) lub 395 godzin (wariant z obozem naukowym). Ścieżki specjalizacyjne to: 1. Neuropsychologia, 2. Psychologia kliniczna w biegu życia, 3. Psychologia życia społecznego i 4. Badania naukowe w psychologii. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje jedynie zajęcia fakultatywne, wybierane z szerokiej puli zajęć. Oferta zajęć specjalizacyjnych fakultatywnych może się zmieniać zgodnie z zainteresowaniami studentów oraz aktualnie realizowanymi w jednostce projektami pracowników. Wybór ścieżki specjalizacyjnej nie jest obowiązkowy. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy psychologii rehabilitacji
30 3 egzamin O
Teorie i metody oddziaływania w psychologii
60 6 egzamin O
Moduł specjalizacyjny II
O
Warsztaty psychologii stosowanej
O
Warsztaty diagnostyczne IV
O
Zajęcia fakultatywne specjalizacyjne: wykład monograficzny III
O
Zajęcia fakultatywne specjalizacyjne: wykład monograficzny IV
O
Seminarium magisterskie V rok
60 14 zaliczenie O
Badania naukowe w psychologii
Neuropsychologia
Psychologia kliniczna w biegu życia
Psychologia życia społecznego

Student realizujący ścieżkę specjalizacyjną zobowiazany jest do wyboru zgodnego z charakterem ścieżki następujących zajęć: jednej Pracowni Fakultatywnej (20 godzin), jednego Modułu specjalizacyjnego (105 godzin), Warsztatów psychologii stosowanej (30 godzin) oraz Zajęć fakultatywnych specjalizacyjnych (dwóch wykładów monograficznych, 2x30 godzin) oraz seminarium magisterskiego (120 godzin). Ponadto Warsztaty praktyczne (praktyka zawodowa 100 godzin) lub Obóz naukowy (60 godzin) winny być zgodne z charakterem ścieżki. Łącznie w ramach każdej ścieżki student realizuje minimum 435 godzin zajęć specjalizacyjnych (wariant z praktyką) lub 395 godzin (wariant z obozem naukowym). W trakcie rejestaracji na zajęcia fakultatywne preferowanymi uczestnikami są studenci, którzy wybrali daną  ścieżkę specjalizacyjną. Ścieżki specjalizacyjne to: 1. Neuropsychologia, 2. Psychologia kliniczna w biegu życia, 3. Psychologia życia społecznego i 4. Badania naukowe w psychologii. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje jedynie zajęcia fakultatywne, wybierane z szerokiej puli zajęć. Oferta zajęć specjalizacyjnych fakultatywnych może się zmieniać zgodnie z zainteresowaniami studentów oraz aktualnie realizowanymi w jednostce projektami pracowników. Wybór ścieżki specjalizacyjnej nie jest obowiązkowy. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty praktyczne/Obóz naukowy
O
Seminarium magisterskie V rok
60 14 zaliczenie O
Badania naukowe w psychologii
Neuropsychologia
Psychologia kliniczna w biegu życia
Psychologia życia społecznego