A A A pl | en
Wydział Filologiczny

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia angielska z językiem niemieckim
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Wszyscy studenci kierunku filologia angielska z językiem niemieckim realizują przedmioty obligatoryjne tj. "praktyczną naukę języka angielskiego" z podziałem na poszczególne sprawności językowe, "praktyczną naukę języka niemieckiego" oraz wykłady z wybranych zagadnień literaturoznawstwa angielskiego i wykłady z wybranych zagadnień językoznawstwa i literaturoznawstwa niemieckiego. Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności już od pierwszego semestru: językoznawstwo angielskie (język w biznesie) lub przekładoznawstwo. Wybór specjalności niesie za sobą wybór seminarium magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalnościowych. Ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych oraz możliwości przydzielania zajęć szczegółowe tematy przedmiotów opcyjnych mogą ulegać zmianie w poszczególnych latach.

Ukończenie studiów

Złożenie pracy magisterskiej, która uzyska pozytywną ocenę oraz zdanie egzaminu magisterskiego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
48 - - O
Praktyczna nauka języka niemieckiego I
48 - - O
4 - zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych
16 6,0 egzamin O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
42 12,0 egzamin O
Praktyczna nauka języka niemieckiego I
42 14,0 egzamin O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
16 3,0 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego
16 6,0 egzamin O
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego
16 6,0 egzamin O
Praktyczna nauka języka angielskiego II
16 - - O
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
16 - - O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego II
14 4,0 egzamin O
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
16 8,0 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1,0 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka angielskiego II
14 4,0 egzamin O
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
16 8,0 egzamin O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny