A A A
pl | en

Informatyka gier komputerowych

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Informatyka gier komputerowych
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Informatyka

Program

Klasyfikacja ISCED: 0613
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystania z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Stosowana.

Ukończenie studiów

Przygotowanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student ma obowiązek zaliczyć w ciągu czterech semestrów co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Student ma obowiązek uzyskać co najmniej 42 ECTS za przedmioty do wyboru przewidziane w planie studiów ( i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską ). Może ich być więcej (niżej punktowanych) lub mniej (wyżej punktowanych), niż uwidocznione w planie studiów 7 przedmiotów do wyboru - liczy się suma punktów ECTS uzyskanych za te przedmioty w poszczególnych latach studiów. Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niż wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Stosowana. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie, w to wlicza się obowiązkowy przedmiot „Polskie i międzynarodowe prawo autorskie”. W Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Programowanie grafiki 3D
27 5 zaliczenie O
Zarządzanie projektami
18 4 egzamin O
Prezentowanie informacji i tworzenie dokumentacji
18 4 zaliczenie O
Wprowadzenie do tworzenia gier wideo
36 6 zaliczenie O
Gry poważne
18 3 zaliczenie O
Polskie i międzynarodowe prawo autorskie
18 3 zaliczenie O
Geometria 3D dla projektantów gier wideo
36 6 egzamin O
18 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Grafika konceptowa
18 3 zaliczenie F
Fotografia i jej obróbka cyfrowa
27 4 zaliczenie F
Tworzenie, obróbka i eksport tekstur
18 3 zaliczenie na ocenę F
Modelowanie 3D – postacie
27 4 zaliczenie F
Silnik fizyki 3D
18 3 zaliczenie F
Tworzenie scenariuszy
27 4 zaliczenie F
Projektowanie poziomów
18 3 zaliczenie F
Programowanie urządzeń mobilnych – Apple iOS
9 2 zaliczenie F

Student ma obowiązek zaliczyć w ciągu czterech semestrów co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Student ma obowiązek uzyskać co najmniej 42 ECTS za przedmioty do wyboru przewidziane w planie studiów ( i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską ). Może ich być więcej (niżej punktowanych) lub mniej (wyżej punktowanych), niż uwidocznione w planie studiów 7 przedmiotów do wyboru - liczy się suma punktów ECTS uzyskanych za te przedmioty w poszczególnych latach studiów. Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niż wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Stosowana. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie, w to wlicza się obowiązkowy przedmiot „Polskie i międzynarodowe prawo autorskie”. W Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Programowanie symulacji fizyki w rzeczywistym czasie
36 6 egzamin O
Seminarium specjalistyczne
18 2 zaliczenie O
18 2 egzamin O
Programowanie gier w C++
36 6 zaliczenie F
Wprowadzenie do game studies
18 3 zaliczenie na ocenę O
Pracownia języków skryptowych w grach wideo
18 4 zaliczenie F
Podstawy obróbki i wykorzystania w grach grafiki dwuwymiarowej
36 6 zaliczenie na ocenę F
Zasady tworzenia scenorysów
9 1 zaliczenie F
Modelowanie 3D – otoczenie
27 4 zaliczenie F
Wstęp do modelowania 3D
36 6 egzamin F
Animacja 2D
36 6 zaliczenie na ocenę F
Animacja 3D
36 6 egzamin F
Technologia motion capture
27 4 zaliczenie F
Projektowanie interfejsów użytkownika
18 3 zaliczenie F
Projektowanie mechaniki gier wideo
18 3 zaliczenie F
Interakcja człowiek-komputer
18 3 zaliczenie F
Pracownia robotyki
18 3 zaliczenie F
Warsztaty sztucznej inteligencji I
36 6 zaliczenie F

Student ma obowiązek zaliczyć w ciągu czterech semestrów co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Student ma obowiązek uzyskać co najmniej 42 ECTS za przedmioty do wyboru przewidziane w planie studiów ( i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską ). Może ich być więcej (niżej punktowanych) lub mniej (wyżej punktowanych), niż uwidocznione w planie studiów 7 przedmiotów do wyboru - liczy się suma punktów ECTS uzyskanych za te przedmioty w poszczególnych latach studiów. Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niż wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Stosowana. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie, w to wlicza się obowiązkowy przedmiot „Polskie i międzynarodowe prawo autorskie”. W Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy sztucznej inteligencji
36 6 egzamin O
Systemy wszechobecne, kontekstowe i afektywne
36 6 egzamin F
Seminarium magisterskie I
18 2 zaliczenie O
Grafika konceptowa
18 3 zaliczenie F
Fotografia i jej obróbka cyfrowa
27 4 zaliczenie F
Tworzenie, obróbka i eksport tekstur
18 3 zaliczenie na ocenę F
Modelowanie 3D – postacie
27 4 zaliczenie F
Silnik fizyki 3D
18 3 zaliczenie F
Tworzenie scenariuszy
27 4 zaliczenie F
Projektowanie poziomów
18 3 zaliczenie F
Programowanie urządzeń mobilnych – Apple iOS
9 2 zaliczenie F
Warsztaty sztucznej inteligencji II
36 6 zaliczenie F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny ogólnouniwersytecki
18 2 - O

Student ma obowiązek zaliczyć w ciągu czterech semestrów co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Student ma obowiązek uzyskać co najmniej 42 ECTS za przedmioty do wyboru przewidziane w planie studiów ( i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską ). Może ich być więcej (niżej punktowanych) lub mniej (wyżej punktowanych), niż uwidocznione w planie studiów 7 przedmiotów do wyboru - liczy się suma punktów ECTS uzyskanych za te przedmioty w poszczególnych latach studiów. Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niż wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Stosowana. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie, w to wlicza się obowiązkowy przedmiot „Polskie i międzynarodowe prawo autorskie”. W Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie II
18 2 zaliczenie O
Pracownia języków skryptowych w grach wideo
18 4 zaliczenie F
Podstawy obróbki i wykorzystania w grach grafiki dwuwymiarowej
36 6 zaliczenie na ocenę F
Zasady tworzenia scenorysów
9 1 zaliczenie F
Modelowanie 3D – otoczenie
27 4 zaliczenie F
Wstęp do modelowania 3D
36 6 egzamin F
Animacja 2D
36 6 zaliczenie na ocenę F
Animacja 3D
36 6 egzamin F
Technologia motion capture
27 4 zaliczenie F
Projektowanie interfejsów użytkownika
18 3 zaliczenie F
Projektowanie mechaniki gier wideo
18 3 zaliczenie F
Interakcja człowiek-komputer
18 3 zaliczenie F
Pracownia robotyki
18 3 zaliczenie F
Pracownia magisterska
60 20 zaliczenie O
Zaawansowane metody sztucznej inteligencji
36 6 egzamin F