A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne drugiego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: zarządzanie zasobami ludzkimi
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 2 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególne miejsce w tym kontekście mają obszary związane z systemami wynagrodzeń pracowników w różnego typu organizacjach, jak również monitorowanie efektów i kosztów pracy poprzez controlling personalny oraz wymiarowanie wskaźników związanych z kapitałem ludzkim. Istotne są również zagadnienia związane z budowaniem wizerunku pracodawcy, czy zagadnienia dotyczące psychologii pracy, wypalenia zawodowego i stresu towarzyszącego realizacji zadań przez pracowników na różnego typu stanowiskach.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Koncepcje zarządzania
30 4 egzamin O
Kultura organizacji
15 3 egzamin O
Zarządzanie strategiczne II
20 4 egzamin O
Marketing międzynarodowy
30 4 egzamin O
Rachunkowość zarządcza
30 4 egzamin O
Zarządzanie zasobami ludzkimi II
35 4 egzamin O
Ubezpieczenia
20 4 egzamin O
Metodyka badań naukowych
20 3 egzamin O
20 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Makroekonomia II
30 4 egzamin O
Etyka w zarządzaniu
20 5 egzamin O
Zarządzanie procesami
20 4 egzamin O
Badania operacyjne
20 4 egzamin O
20 5 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Ocena i rozwój kompetencji pracowników
20 3 egzamin F
Zarządzanie ryzykiem
20 3 egzamin F
Integracja europejska
15 2 zaliczenie F
Instytucje rynkowe
20 3 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza rynku
20 3 egzamin F
Budowanie wizerunku pracodawcy
10 2 egzamin F
Informatyczne systemy zarządzania
10 2 zaliczenie F
Innowacje i polityka innowacji
20 3 egzamin F
Mowa ciała
10 2 zaliczenie na ocenę F
Prawo pracy
20 4 zaliczenie na ocenę O
Przedsiębiorczość II
20 4 egzamin O
Psychologia emocji i motywacji
15 3 egzamin O
Psychologia w zarządzaniu
20 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Stres i wypalenie zawodowe
10 2 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Controlling personalny
20 4 egzamin O
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
20 3 egzamin O
Etykieta i autoprezentacja
10 2 zaliczenie F
Kapitał ludzki
20 3 egzamin O
Komunikacja społeczna
15 2 egzamin F
Ochrona konkurencji i konsumentów
10 2 zaliczenie na ocenę F
Seminarium magisterskie
30 10 zaliczenie O
Systemy wynagrodzeń
20 3 egzamin O
Zachowania organizacyjne
20 3 egzamin F
Zarządzanie międzynarodowe
20 3 egzamin F