A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia angielska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia angielska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Oferta kursów opcyjnych oraz seminariów dyplomowych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach opcji studenci mają możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają także możliwość wyboru dodatkowego języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS, przedstawienie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru dodatkowego języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
90 - - O
Literatura angielska I
45 5 egzamin O
Wprowadzenie do literaturoznawstwa
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do językoznawstwa
30 3 egzamin O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 - - O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
45 - - O
4 - zaliczenie O
Opcje
F
Kultura antyczna z elementami języka łacińskiego
30 4 egzamin O
Fonetyka i fonologia angielska
30 3 egzamin O

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru dodatkowego języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
90 12 egzamin O
Literatura angielska II
45 5 egzamin O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 4 egzamin O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
45 9 egzamin O
Opcje
F
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I
30 4 zaliczenie na ocenę F

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru dodatkowego języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego II
90 - - O
Literatura angielska III
45 - - O
Cywilizacja USA
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do przekładu
30 3 egzamin O
Wiedza o społeczeństwie i instytucjach Wielkiej Brytanii
30 3 zaliczenie na ocenę O
Opcje
F
Wiedza o przyswajaniu i nauce języka
30 3 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Składnia języka angielskiego: forma, znaczenie i funkcja
30 3 egzamin O

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru dodatkowego języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego II
90 12 egzamin O
Literatura angielska III
45 10 egzamin O
Literatura amerykańska I
45 5 zaliczenie na ocenę O
Wiedza o społeczeństwie i instytucjach USA
30 3 zaliczenie na ocenę O
Opcje
F
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Gramatyka kontrastywna angielsko-polska
30 3 zaliczenie na ocenę O

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru dodatkowego języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego III
60 - - O
Literatura amerykańska II
45 5 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 - - F
Historia języka angielskiego
30 3 egzamin O
Pragmatyka i komunikacja międzykulturowa
30 3 zaliczenie na ocenę O
Kultura w przekładzie
30 3 zaliczenie O
Przekład
30 - - O
Opcje
F
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II
30 4 zaliczenie na ocenę F

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru dodatkowego języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 18 zaliczenie F
Praktyczna nauka języka angielskiego III
60 8 egzamin O
Filozofia
30 3 egzamin O
Przekład
30 4 zaliczenie na ocenę O
Opcje
F
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II
30 4 zaliczenie na ocenę F