A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia portugalska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia portugalska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia I stopnia na kierunku filologia portugalska trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku portugalskim złożonym na podstawie pracy licencjackiej. Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty fakultatywne. Studia pozwalają osiągnąć biegłą znajomość języka portugalskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 oraz drugiego wybranego języka romańskiego na poziomie B2. W programie studiów zawarty jest szereg kursów w zakresie literatur i wybranych aspektów historyczno-społecznych portugalskiego obszaru językowego, w zakresie językoznawstwa portugalistycznego oraz przekładu pisemnego i ustnego w parze językowej polski-portugalski.
Program obejmuje również zajęcia do wyboru pozwalające uzyskać co najmniej 30% całości punktów ECTS, co procentuje pogłębieniem ogólnej wiedzy humanistycznej studentów.
Studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ do uznanych ośrodków uniwersyteckich w Portugalii. Mogą także pogłębiać swoją wiedzę działając w Kole Naukowym Portugalistów.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 12 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na III roku również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fonetyka języka portugalskiego
45 4 egzamin O
Historia krajów portugalskiego obszaru językowego 1
30 3 egzamin O
Literatura portugalska do końca XVII w.
45 4 egzamin O
Podstawy językoznawstwa
30 3 egzamin O
Podstawy literaturoznawstwa
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka języka portugalskiego I
150 - - O
Wstęp do studiów portugalistycznych
30 3 egzamin O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 - - O
4 - zaliczenie O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 12 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na III roku również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia krajów portugalskiego obszaru językowego 2
30 3 egzamin O
Język łaciński
30 3 zaliczenie O
Literatura portugalska XVIII-XIX w.
45 4 egzamin O
Morfologia języka portugalskiego
45 4 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka portugalskiego I
150 19 egzamin O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 6 egzamin O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 12 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na III roku również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język łaciński
30 3 egzamin O
Literatura brazylijska XVI-XIX w.
45 5 egzamin O
Praktyczna nauka języka portugalskiego II
120 - - O
Składnia języka portugalskiego
45 4 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 12 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na III roku również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka kontrastywna języka polskiego i portugalskiego z elementami tłumaczenia
30 3 egzamin O
Literatura portugalska i brazylijska XX w.
45 5 egzamin O
Podstawy przekładu pisemnego
30 2 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka portugalskiego II
120 16 egzamin O
Semantyka języka portugalskiego
45 4 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 12 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na III roku również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia języka portugalskiego
30 3 egzamin O
Komunikacja internetowa
30 4 egzamin O
Najnowsze literatury w języku portugalskim
45 3 egzamin O
Podstawy przekładu audiowizualnego
15 2 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka portugalskiego III
120 - - O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW ODPOWIEDNICH DO SEMINARIUM
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 12 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na III roku również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy przekładu ustnego
30 2 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka portugalskiego III
120 12 egzamin O
Socjolingwistyka
30 3 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O