A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia słowiańska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia słowiańska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program obejmuje przedmioty obligatoryjne dla wszystkich osób studiujących: teoretyczne kursy językoznawcze i literaturoznawcze, proseminarium, zajęcia z zakresu historii filozofii, kultury antycznej i języka łacińskiego, nauk społecznych,  BHK.  Moduły specjalizacyjne (ścieżki): filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka, filologia bułgarska z językiem angielskim, filologia słowacka z językiem angielskim są deklarowane po rekrutacji; osoby chcące realizować moduły z językiem angielskim powinny znać język angielski na poziomie B1. W ramach modułów  realizowane są, związane z danym obszarem językowym, obowiązkowe  zajęcia z praktycznej nauki języka, propedeutyczny kurs wiedzy o kraju, przedmioty historycznoliterackie, kursy z gramatyki opisowej, historii języka z gramatyką historyczną oraz kultury kraju, wykłady z historii regionu, praktyczne zajęcia z przekładu. Ponadto, w ramach modułów: filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka przewidziane są obligatoryjne kursy slawistyczne i teoretyczne, natomiast w ramach modułów: filologia bułgarska z językiem angielskim i filologia słowacka z językiem angielskim obowiązkowy jest poszerzony kurs języka angielskiego. Przedmioty fakultatywne podzielone są na grupy: przedmiotów ograniczonego wyboru i przedmiotów wolnego wyboru. Z grupy przedmiotów ograniczonego wyboru na II roku należy wybrać lektorat drugiego języka słowiańskiego z aktualnej oferty Instytutu (brak warunków wstępnych), osoby realizujące moduły: filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka dodatkowo wybierają lektorat języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem jest jego znajomość na poziomie co najmniej A2, umożliwiająca kontynuację nauki, a tym samym osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się).  Na III roku należy wybrać seminarium licencjackie: językoznawcze lub literaturoznawcze. Oferta seminarów jest podawana do wiadomości przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, wybór dokonywany jest zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi. Zgodnie z planem studiów należy zrealizować opcje wolnego wyboru, a w ramach modułów z językiem angielskim - dodatkowo dwie opcje z zakresu nauki języka angielskiego.

 

 

 

Ukończenie studiów

Pozytywna ocena pracy dyplomowej, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

 

Studenci modułów specjalizacyjnych (ścieżek): filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka mają obowiązek zrealizowania dwóch opcji wolnego wyboru w I semestrze studiów oraz po jednej w semestrach: II, IV, V, VI, studenci modułów specjalizacyjnych (ścieżek): filologia bułgarska z językiem angielskim, filologia słowacka z językiem angielskim - dwóch opcji wolnego wyboru w semestrach I i II, po jednej w semestrach: IV, V, VI oraz po jednej opcji z zakresu nauki języka angielskiego w semestrach III i V.  Poza wymienionymi w planie przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci wszystkich modułów są zobowiązani do wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. Studenci modułów: filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka są dodatkowo zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomośc danego języka na poziomie A2 ESOK). W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do nauki o języku
30 3 egzamin O
Wstęp do nauki o literaturze
30 3 egzamin O
4 - zaliczenie O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA BUŁGARSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA
FILOLOGIA SŁOWACKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

Studenci modułów specjalizacyjnych (ścieżek): filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka mają obowiązek zrealizowania dwóch opcji wolnego wyboru w I semestrze studiów oraz po jednej w semestrach: II, IV, V, VI, studenci modułów specjalizacyjnych (ścieżek): filologia bułgarska z językiem angielskim, filologia słowacka z językiem angielskim - dwóch opcji wolnego wyboru w semestrach I i II, po jednej w semestrach: IV, V, VI oraz po jednej opcji z zakresu nauki języka angielskiego w semestrach III i V.  Poza wymienionymi w planie przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci wszystkich modułów są zobowiązani do wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. Studenci modułów: filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomośc danego języka na poziomie A2 ESOK). W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa wykładów z zakresu historii regionu
O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA BUŁGARSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA
FILOLOGIA SŁOWACKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

Studenci modułów specjalizacyjnych (ścieżek): filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka mają obowiązek zrealizowania dwóch opcji wolnego wyboru w I semestrze studiów oraz po jednej w semestrach: II, IV, V, VI, studenci modułów specjalizacyjnych (ścieżek): filologia bułgarska z językiem angielskim, filologia słowacka z językiem angielskim - dwóch opcji wolnego wyboru w semestrach I i II, po jednej w semestrach: IV, V, VI oraz po jednej opcji z zakresu nauki języka angielskiego w semestrach III i V.  Poza wymienionymi w planie przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci wszystkich modułów są zobowiązani do wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. Studenci modułów: filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomośc danego języka na poziomie A2 ESOK). W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filozofii
30 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Grupa lektoratów drugiego języka słowiańskiego
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA BUŁGARSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA
FILOLOGIA SŁOWACKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

Studenci modułów specjalizacyjnych (ścieżek): filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka mają obowiązek zrealizowania dwóch opcji wolnego wyboru w I semestrze studiów oraz po jednej w semestrach: II, IV, V, VI, studenci modułów specjalizacyjnych (ścieżek): filologia bułgarska z językiem angielskim, filologia słowacka z językiem angielskim - dwóch opcji wolnego wyboru w semestrach I i II, po jednej w semestrach: IV, V, VI oraz po jednej opcji z zakresu nauki języka angielskiego w semestrach III i V.  Poza wymienionymi w planie przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci wszystkich modułów są zobowiązani do wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. Studenci modułów: filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomośc danego języka na poziomie A2 ESOK). W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filozofii
30 3 egzamin O
Język łaciński i kultura antyczna
30 4 egzamin O
Proseminarium licencjackie
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Grupa lektoratów drugiego języka słowiańskiego
O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA BUŁGARSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA
FILOLOGIA SŁOWACKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

Studenci modułów specjalizacyjnych (ścieżek): filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka mają obowiązek zrealizowania dwóch opcji wolnego wyboru w I semestrze studiów oraz po jednej w semestrach: II, IV, V, VI, studenci modułów specjalizacyjnych (ścieżek): filologia bułgarska z językiem angielskim, filologia słowacka z językiem angielskim - dwóch opcji wolnego wyboru w semestrach I i II, po jednej w semestrach: IV, V, VI oraz po jednej opcji z zakresu nauki języka angielskiego w semestrach III i V.  Poza wymienionymi w planie przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci wszystkich modułów są zobowiązani do wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. Studenci modułów: filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomośc danego języka na poziomie A2 ESOK). W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Komunikacja internetowa
30 4 egzamin O
Grupa lektoratów drugiego języka słowiańskiego
O
Grupa seminariów licencjackich
O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA BUŁGARSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA
FILOLOGIA SŁOWACKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

Studenci modułów specjalizacyjnych (ścieżek): filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka mają obowiązek zrealizowania dwóch opcji wolnego wyboru w I semestrze studiów oraz po jednej w semestrach: II, IV, V, VI, studenci modułów specjalizacyjnych (ścieżek): filologia bułgarska z językiem angielskim, filologia słowacka z językiem angielskim - dwóch opcji wolnego wyboru w semestrach I i II, po jednej w semestrach: IV, V, VI oraz po jednej opcji z zakresu nauki języka angielskiego w semestrach III i V.  Poza wymienionymi w planie przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci wszystkich modułów są zobowiązani do wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. Studenci modułów: filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomośc danego języka na poziomie A2 ESOK). W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa lektoratów drugiego języka słowiańskiego
O
Grupa seminariów licencjackich
O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA BUŁGARSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA