A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filozoficzny

Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0221
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program interdyscyplinarnych studiów religioznawczych I stopnia obejmuje następujące grupy kursów (moduły):
1. Blok obowiązkowych kursów wpisanych w plan studiów, w ramach którego studenci uzyskują systematyczne wprowadzenie do:
• zasad pracy naukowej, religioznawstwa jako nauki interdyscyplinarnej i współczesnych teorii religii
• etnologii religii i historii cywilizacji
• subdyscyplin religioznawstwa: socjologia religii, psychologia religii, filozofia religii, politologia religii i antropologia religii
oraz
• możliwość poznania podstaw pracy terenowej w ramach obozów naukowych.

2. zespół kursów tradycji religijnych, z których część jest obowiązkowa, część zaś do wyboru, do zrealizowania w ciągu całych studiów w wybranym przez studentów semestrze;
3. zespół kursów teoretyczno-metodologicznych do wyboru, do zrealizowania w ciągu całych studiów w wybranym przez studentów semestrze.
4. tutoriale (II rok studiów), oraz seminaria licencjackie (III rok), gdzie studenci wybierają prowadzącego z puli osób zgłoszonych w danym roku do prowadzenia tego typu zajęć.
5. kursy językowe w formie lektoratów realizowane na I, II i III roku studiów.
Kursy teoretyczno-metodologiczne skoncentrowane są na przedstawianiu grup metod używanych w religioznawczych subdyscyplinach. Pozwalają to studentom znajdować interesujące ich w późniejszej pracy podstawowe narzędzia teoretyczne właściwe danej subdyscyplinie religioznawstwa, bądź uczestniczyć w kursach specjalistycznych, które są bliskie badaniom własnym pracownikom. Studenci powinni w ramach tego modułu zdobyć minimum 15 punktów ECTS na III roku studiów.
Tutorial jest nową formą pracy ze studentami opartą na regularnych, indywidualnych lub w małych grupach spotkaniach studenta z opiekunem naukowym, w czasie których całość spotkania jest poświęcona indywidualnemu omówieniu samodzielnej pisemnej pracy studenta. Tutoriale odgrywają kluczową rolę dla procesu wdrożenia studentów do samodzielnej pracy naukowej. Na III roku studiów analogiczne funkcje pełnią seminaria licencjackie.
Kursy językowe w postaci praktycznych lektoratów obejmują:
• obowiązkowy lektorat języka angielskiego na II i III roku studiów, którego celem jest umożliwienie czytania tekstów naukowych i uczestniczenia w międzynarodowym ruchu naukowym;
• 270-godzinny lektorat języka wybranej tradycji religijnej wybrany z oferty Instytutu Religioznawstwa bądź Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji (np. klasyczny język hebrajski, łacina, greka, język perski, język arabski „koraniczny”, język japoński)..

Ukończenie studiów

pozytywna ocena pracy dyplomowej, złożenie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

- Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty w bloków Z, Y, X są uruchamiane w danym roku (nie wszystkie fakultety są uruchamiane), a ich lista publikowana jest na stronie internetowej Instytutu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

- W ramach grupy "język tradycji religijnych" student musi zrealizować jeden z proponowanych  przedmiotów, prowadzonych przez Instytut Religioznawstwa lub Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.  Wybrany przedmiot student będzie realizował w 2 semestrze I roku oraz w  3 i 4 semestrze II roku. Studenci mają możliwość kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem łacińskim, greką, hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 180 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.

- Studenci mają możliwość realizacji kursu visiting professor lub wykład gościnny, o ile zostanie uruchomiony. Punkty ECTS wliczają się do puli kursów fakultatywnych, które realizowane są na I-III roku (grupa blok X - min. 24 ECTS: 6 ECTS na I roku, 6 ECTS na II roku i 12 ECTS na III roku studiów)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do religioznawstwa
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wstęp do pracy naukowej
30 3 zaliczenie na ocenę O
Etnologia religii I: Religie społeczności zbieracko-łowieckich
60 5 egzamin O
Hinduizm
60 5 egzamin O
Judaizm
60 5 egzamin O
Główne problemy filozofii I
45 4 egzamin O
Obóz wyjazdowy
30 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Kursy fakultatywne BLOK X
O

- Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty w bloków Z, Y, X są uruchamiane w danym roku (nie wszystkie fakultety są uruchamiane), a ich lista publikowana jest na stronie internetowej Instytutu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

- W ramach grupy "język tradycji religijnych" student musi zrealizować jeden z proponowanych  przedmiotów, prowadzonych przez Instytut Religioznawstwa lub Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.  Wybrany przedmiot student będzie realizował w 2 semestrze I roku oraz w  3 i 4 semestrze II roku. Studenci mają możliwość kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem łacińskim, greką, hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 180 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.

- Studenci mają możliwość realizacji kursu visiting professor lub wykład gościnny, o ile zostanie uruchomiony. Punkty ECTS wliczają się do puli kursów fakultatywnych, które realizowane są na I-III roku (grupa blok X - min. 24 ECTS: 6 ECTS na I roku, 6 ECTS na II roku i 12 ECTS na III roku studiów)

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Etnologia religii II: Religie społeczności pasterskich i rolniczych
60 5 egzamin O
Buddyzm
60 5 egzamin O
Islam
60 5 egzamin O
Główne problemy filozofii II
45 4 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
język tradycji religijnych
O
Metody Badań Religioznawczych
O
Kursy fakultatywne BLOK X
O

- Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty w bloków Z, Y, X są uruchamiane w danym roku (nie wszystkie fakultety są uruchamiane), a ich lista publikowana jest na stronie internetowej Instytutu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

- W ramach grupy "język tradycji religijnych" student musi zrealizować jeden z proponowanych  przedmiotów, prowadzonych przez Instytut Religioznawstwa lub Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.  Wybrany przedmiot student będzie realizował w 2 semestrze I roku oraz w  3 i 4 semestrze II roku. Studenci mają możliwość kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem łacińskim, greką, hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 180 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.

- Studenci mają możliwość realizacji kursu visiting professor lub wykład gościnny, o ile zostanie uruchomiony. Punkty ECTS wliczają się do puli kursów fakultatywnych, które realizowane są na I-III roku (grupa blok X - min. 24 ECTS: 6 ECTS na I roku, 6 ECTS na II roku i 12 ECTS na III roku studiów)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne
60 5 egzamin O
Wstęp do socjologii religii
30 3 egzamin O
Wstęp do psychologii
30 3 egzamin O
Metodologia badań humanistycznych
30 3 zaliczenie na ocenę O
Tutorial
15 3 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
język tradycji religijnych
O
Kursy fakultatywne BLOK X
O

- Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty w bloków Z, Y, X są uruchamiane w danym roku (nie wszystkie fakultety są uruchamiane), a ich lista publikowana jest na stronie internetowej Instytutu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

- W ramach grupy "język tradycji religijnych" student musi zrealizować jeden z proponowanych  przedmiotów, prowadzonych przez Instytut Religioznawstwa lub Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.  Wybrany przedmiot student będzie realizował w 2 semestrze I roku oraz w  3 i 4 semestrze II roku. Studenci mają możliwość kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem łacińskim, greką, hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 180 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.

- Studenci mają możliwość realizacji kursu visiting professor lub wykład gościnny, o ile zostanie uruchomiony. Punkty ECTS wliczają się do puli kursów fakultatywnych, które realizowane są na I-III roku (grupa blok X - min. 24 ECTS: 6 ECTS na I roku, 6 ECTS na II roku i 12 ECTS na III roku studiów)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do metod jakościowych i ilościowych w badaniach religii
30 3 egzamin O
Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne
60 5 egzamin O
Socjologia religii
60 5 egzamin O
Psychologia religii
60 5 egzamin O
Warsztat badawczy religioznawcy
60 4 zaliczenie O
Tutorial
15 3 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
język tradycji religijnych
O
Kursy fakultatywne BLOK X
O

- Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty w bloków Z, Y, X są uruchamiane w danym roku (nie wszystkie fakultety są uruchamiane), a ich lista publikowana jest na stronie internetowej Instytutu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

- W ramach grupy "język tradycji religijnych" student musi zrealizować jeden z proponowanych  przedmiotów, prowadzonych przez Instytut Religioznawstwa lub Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.  Wybrany przedmiot student będzie realizował w 2 semestrze I roku oraz w  3 i 4 semestrze II roku. Studenci mają możliwość kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem łacińskim, greką, hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 180 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.

- Studenci mają możliwość realizacji kursu visiting professor lub wykład gościnny, o ile zostanie uruchomiony. Punkty ECTS wliczają się do puli kursów fakultatywnych, które realizowane są na I-III roku (grupa blok X - min. 24 ECTS: 6 ECTS na I roku, 6 ECTS na II roku i 12 ECTS na III roku studiów)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia religioznawstwa
30 3 zaliczenie na ocenę O
Cywilizacje a religia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Politologia religii
60 5 egzamin O
Seminarium licencjackie
30 4 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Kursy fakultatywne BLOK X
O
Metody Badań Religioznawczych
O

- Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty w bloków Z, Y, X są uruchamiane w danym roku (nie wszystkie fakultety są uruchamiane), a ich lista publikowana jest na stronie internetowej Instytutu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

- W ramach grupy "język tradycji religijnych" student musi zrealizować jeden z proponowanych  przedmiotów, prowadzonych przez Instytut Religioznawstwa lub Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.  Wybrany przedmiot student będzie realizował w 2 semestrze I roku oraz w  3 i 4 semestrze II roku. Studenci mają możliwość kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem łacińskim, greką, hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 180 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.

- Studenci mają możliwość realizacji kursu visiting professor lub wykład gościnny, o ile zostanie uruchomiony. Punkty ECTS wliczają się do puli kursów fakultatywnych, które realizowane są na I-III roku (grupa blok X - min. 24 ECTS: 6 ECTS na I roku, 6 ECTS na II roku i 12 ECTS na III roku studiów)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia religii
60 5 egzamin O
Teoria religii
60 5 egzamin O
Seminarium licencjackie
30 4 zaliczenie O
30 4 egzamin O
Kursy fakultatywne BLOK X
O
Metody Badań Religioznawczych
O