A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Historyczny

Ochrona dóbr kultury

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Historyczny
Nazwa kierunku: Ochrona dóbr kultury
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o sztuce

Program

Klasyfikacja ISCED:
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Realizacja programu studiów wymaga zaliczenia następujących modułów: Ochrona zabytków w muzeum i w terenie, Wprowadzenie do ochrony zabytków, Wprowadzenie do badań nad zabytkami artystycznymi, Badania nad dziedzictwem kulturowym w naukach humanistycznych I, Inne przedmioty I, Wprowadzenie do etnografii i badań nad zabytkami etnograficznymi, Wprowadzenie do badań nad dziedzictwem archeologicznym i jego ochroną, Badania nad dziedzictwem kulturowym w naukach humanistycznych II, Inne przedmioty humanistyczne II, Społeczne uwarunkowania ochrony zabytków, Badania nad dziedzictwem kulturowym w naukach humanistycznych III, Licencjacki, Inne przedmioty humanistyczne III, Prawna ochrona i zarządzanie dobrami kultury,  Dokumentacja i inwentaryzacja dóbr kultury.  W programie studiów nie przewidziano specjalizacji. Zaliczenie wszystkich modułów jest obowiązkowe, ale w większości z nich zostały zaplanowane zajęcia do wyboru.

Ukończenie studiów

 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Instytut Historii Sztuki UJ oferuje w każdym roku akademickim pulę zajęć fakultatywnych (wykłady i konwersatoria) do wyboru z listy przedstawionej w sylabusie. W każdym semestrze uruchamia jest inna pula zajęć z tej listy. Aktualny wykaz uruchomionych przedmiotów jest zamieszczany na stronie Instytutu i w systemie USOSweb.

 

W pierwszym roku studiów I stopnia (sem. 1 i 2) student wybiera zajęcia fakultatywne o łącznym wymiarze 90 godzin oraz łącznej wartości 6 pkt ECTS. Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do zastępcy dyrektora ds. studenckich.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznym
30 - - O
Historia i podstawy muzealnictwa
30 4 egzamin O
Historia sztuki powszechnej - średniowiecze
45 5 egzamin O
Historia technik artystycznych
60 6 egzamin O
Historyczna geografia kulturowa i artystyczna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Informacja naukowa
30 2 zaliczenie na ocenę O
Muzealnicwo (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie O
Polskie prawo ochrony zabytków
30 4 egzamin O
Wstęp do nauk o dziedzictwie kulturowym
30 4 egzamin O
Wstęp do historii sztuki
15 2 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Zajęcia fakultatywne
F

Instytut Historii Sztuki UJ oferuje w każdym roku akademickim pulę zajęć fakultatywnych (wykłady i konwersatoria) do wyboru z listy przedstawionej w sylabusie. W każdym semestrze uruchamia jest inna pula zajęć z tej listy. Aktualny wykaz uruchomionych przedmiotów jest zamieszczany na stronie Instytutu i w systemie USOSweb.

 

W pierwszym roku studiów I stopnia (sem. 1 i 2) student wybiera zajęcia fakultatywne o łącznym wymiarze 90 godzin oraz łącznej wartości 6 pkt ECTS. Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do zastępcy dyrektora instytutu ds. studenckich.

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznym
30 6 egzamin O
Rysunek i dokumentacja konserwatorska
30 3 zaliczenie O
Nauki Pomocnicze Historii
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy konserwacji zabytków architektury
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy konserwacji zabytków malarstwa i rzeźby
30 2 zaliczenie na ocenę O
Technologie informatyczne w ochronie zabytków
30 2 zaliczenie na ocenę O
Historia sztuki powszechnej - nowożytność
45 5 egzamin O
Analiza zabytków in situ
20 2 zaliczenie O
Prawo w ochronie własności intelektualnej
15 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Zajęcia fakultatywne
F

Instytut Historii Sztuki UJ oferuje w każdym roku akademickim pulę zajęć fakultatywnych (wykłady i konwersatoria) do wyboru z listy przedstawionej w sylabusie. W każdym semestrze uruchamia jest inna pula zajęć z tej listy. Aktualny wykaz uruchomionych przedmiotów jest zamieszczany na stronie Instytutu i w systemie USOSweb.

 

W drugim roku studiów I stopnia (sem. 3 i 4) student wybiera zajęcia fakultatywne o łącznym wymiarze 90 godzin oraz łącznej wartości 6 pkt ECTS. Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do zastępcy dyrektora instytutu ds. studenckich.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fotografia dokumentacyjna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Historia sztuki polskiej - średniowiecze
45 5 egzamin O
Historia sztuki powszechnej - XIX i XX wiek
45 5 egzamin O
Międzynarodowe prawo dziedzictwa kulturowego
30 2 zaliczenie na ocenę O
Ochrona krajobrazu kulturowego
30 4 egzamin O
Przestępczość a ochrona zabytków
30 2 zaliczenie na ocenę O
Styloznawstwo
30 4 egzamin O
Wstęp do archeologii
30 4 egzamin O
Wstęp do etnografii
30 4 egzamin O
Wstęp do etnografii (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie O
Proseminarium
30 - - O
Lektorat z języka obcego
30 - zaliczenie F
Zajęcia fakultatywne
F

Instytut Historii Sztuki UJ oferuje w każdym roku akademickim pulę zajęć fakultatywnych (wykłady i konwersatoria) do wyboru z listy przedstawionej w sylabusie. W każdym semestrze uruchamia jest inna pula zajęć z tej listy. Aktualny wykaz uruchomionych przedmiotów jest zamieszczany na stronie Instytutu i w systemie USOSweb.

 

W drugim roku studiów I stopnia (sem. 3 i 4) student wybiera zajęcia fakultatywne o łącznym wymiarze 90 godzin oraz łącznej wartości 6 pkt ECTS. Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do zastępcy dyrektora instytutu ds. studenckich.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza zabytków in situ 2
20 2 zaliczenie O
Archeologia architektury w praktyce badawczej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Badania praktyczne nad dziedzictwem artystycznym - nowoczesność
30 3 zaliczenie na ocenę O
Badania praktyczne nad dziedzictwem artystycznym - nowożytność
30 3 zaliczenie na ocenę O
Badania praktyczne nad dziedzictwem artystycznym - średniowiecze
30 3 zaliczenie na ocenę O
Etnologiczne i kulturoznawcze perspektywy badań nad dziedzictwem kulturowym
30 4 egzamin O
Filozoficzne podstawy badań nad sztuką
30 - zaliczenie O
Historia sztuki polskiej - nowożytność
45 5 egzamin O
Proseminarium
30 10 zaliczenie na ocenę O
Wstęp do archeologii (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie O
Praktyka w muzeum
30 3 zaliczenie F
Lektorat z języka obcego
30 - zaliczenie F
Zajęcia fakultatywne
F

Instytut Historii Sztuki UJ oferuje w każdym roku akademickim pulę zajęć fakultatywnych (wykłady i konwersatoria) do wyboru z listy przedstawionej w sylabusie. W każdym semestrze uruchamia jest inna pula zajęć z tej listy. Aktualny wykaz uruchomionych przedmiotów jest zamieszczany na stronie Instytutu i w systemie USOSweb.

 

W trzecim roku studiów I stopnia (sem. 5 i 6) student wybiera zajęcia fakultatywne o łącznym wymiarze 90 godzin oraz łącznej wartości 6 pkt ECTS. Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do zastępcy dyrektora instytutu ds. studenckich.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Dziedzictwo kultury cerkiewnej
45 4 egzamin O
Dziedzictwo kulturowe mniejszości religijnych i etnicznych
30 2 zaliczenie na ocenę O
Filozoficzne podstawy badań nad sztuką
30 6 egzamin O
Historia sztuki polskiej - XIX i XX wiek
45 5 egzamin O
Inwentaryzacja w zbiorach muzealnych
15 2 zaliczenie na ocenę O
Inwentaryzacja. Podstawy teoretyczne
30 4 egzamin O
Plan zagospodarowania przestrzennego - podstawy prawne i zasady tworzenia
30 4 egzamin O
Zabytki w odbiorze społecznym
30 4 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 - - O
Lektorat z języka obcego
30 - zaliczenie F
Zajęcia fakultatywne
F

Instytut Historii Sztuki UJ oferuje w każdym roku akademickim pulę zajęć fakultatywnych (wykłady i konwersatoria) do wyboru z listy przedstawionej w sylabusie. W każdym semestrze uruchamia jest inna pula zajęć z tej listy. Aktualny wykaz uruchomionych przedmiotów jest zamieszczany na stronie Instytutu i w systemie USOSweb.

 

W trzecim roku studiów I stopnia (sem. 5 i 6) student wybiera zajęcia fakultatywne o łącznym wymiarze 90 godzin oraz łącznej wartości 6 pkt ECTS. Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do zastępcy dyrektora instytutu ds. studenckich.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historyczna zieleń komponowana jako problem konserwatorski
15 1 zaliczenie na ocenę O
Inwentaryzacja zabytków w terenie
30 3 zaliczenie na ocenę O
Ochrona dóbr kultury a ich udostępnianie w turystyce
30 2 zaliczenie na ocenę O
Ochrona zasobów wizualnych, archiwalnych i bibliotecznych
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy zarządzania obiektami zabytkowymi
30 4 egzamin O
Podstawy zarządzania obiektami zabytkowymi (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie O
Zabezpieczanie zabytków w sytuacjach kryzysowych
30 3 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 10 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
30 10 egzamin F
Zajęcia fakultatywne
F