A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Polonistyki

Kulturoznawstwo – teksty kultury

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo – teksty kultury
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program kierunku Kulturoznawstwo - teksty kultury umożliwia indywidualizację toku studiów. Studenci wybierają spośród 9-10 bloków własne ścieżki tematyczne rozwijające ich indywiduane zainteresowania. Student powinien w trakcie trzech lat studiów zrealizować 4 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu 1 roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku 2 powinien zrealizować 240 godzin, a na 3 roku 120 godzin. Blok w trakcie 3 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia muszą zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na 3 lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Jeżeli student zrealizuje w roku 1 więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W każdym semestrze studiów przewidziano pulę zajęć fakultatywnych w formie bloków tematycznych. Student samodzielnie decyduje, które bloki wybiera. Student powinien w trakcie trzech lat studiów zrealizować 4 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu pierwszego roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku drugim powinien zrealizować 240 godzin, a na trzecim roku 120 godzin. Blok w trakcie 3 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia muszą zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na poszczególne lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Uwaga: jeżeli student zrealizuje w roku pierwszym więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata. Proponowane bloki tematyczne: Analiza tekstu kultury, Geopoetyka, Historia literatury, Retoryka i komunikacja w kulturze, Gender, Popkultura i narracja, Kultura 2.0, Intermedialność. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultura dawna (do XVIII w.)
60 6 egzamin O
Problemy kultury współczesnej
30 4 zaliczenie na ocenę O
Źródła cywilizacji śródziemnomorskiej
30 3 zaliczenie na ocenę O
Kultura języka polskiego
30 2 zaliczenie na ocenę O
Instytucje kultury
30 3 zaliczenie na ocenę O
Warsztaty redakcyjno-badawcze
15 2 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
60 6 egzamin O
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie na ocenę O
Grupa A
F
Grupa B
F
Grupa C
F
Grupa D
F
Grupa E
F
Grupa F
F
Grupa G
F
Grupa H
F
Grupa I
F

W każdym semestrze studiów przewidziano pulę zajęć fakultatywnych w formie bloków tematycznych. Student samodzielnie decyduje, które bloki wybiera. Student powinien w trakcie trzech lat studiów zrealizować 4 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu pierwszego roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku drugim powinien zrealizować 240 godzin, a na trzecim roku 120 godzin. Blok w trakcie 3 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia muszą zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na poszczególne lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Uwaga: jeżeli student zrealizuje w roku pierwszym więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata. Proponowane bloki tematyczne: Analiza tekstu kultury, Geopoetyka, Historia literatury, Retoryka i komunikacja w kulturze, Gender, Popkultura i narracja, Kultura 2.0, Intermedialność. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultura w Krakowie (do XVIII w.)
30 3 zaliczenie na ocenę O
Lingwistyka kulturowa
30 3 egzamin O
Literatura najnowsza
30 3 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie na ocenę O
Poetyka tekstu
30 3 zaliczenie na ocenę O
Pogranicza kultury polskiej
60 5 egzamin O
Wprowadzenie do antropologii kultury
30 4 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Grupa A
F
Grupa B
F
Grupa C
F
Grupa D
F
Grupa E
F
Grupa F
F
Grupa G
F
Grupa H
F
Grupa I
F

W każdym semestrze studiów przewidziano pulę zajęć fakultatywnych w formie bloków tematycznych. Student samodzielnie decyduje, które bloki wybiera. Student powinien w trakcie trzech lat studiów zrealizować 4 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu pierwszego roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku drugim powinien zrealizować 240 godzin, a na trzecim roku 120 godzin. Blok w trakcie 3 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia muszą zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na poszczególne lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Uwaga: jeżeli student zrealizuje w roku pierwszym więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata. Proponowane bloki tematyczne: Analiza tekstu kultury, Geopoetyka, Historia literatury, Retoryka i komunikacja w kulturze, Gender, Popkultura i narracja, Kultura 2.0, Intermedialność. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultura filmowa
30 2 zaliczenie na ocenę O
Kultura XIX wieku
60 4 zaliczenie na ocenę O
Sztuka w perspektywie kulturowej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Metody badań literackich i kulturowych
60 4 egzamin O
Kultura w perspektywie etnologicznej
30 3 egzamin O
Historia sztuki europejskiej do końca XIX w.
30 1 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Grupa A
F
Grupa B
F
Grupa C
F
Grupa D
F
Grupa E
F
Grupa F
F
Grupa G
F
Grupa H
F
Grupa I
F

W każdym semestrze studiów przewidziano pulę zajęć fakultatywnych w formie bloków tematycznych. Student samodzielnie decyduje, które bloki wybiera. Student powinien w trakcie trzech lat studiów zrealizować 4 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu pierwszego roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku drugim powinien zrealizować 240 godzin, a na trzecim roku 120 godzin. Blok w trakcie 3 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia muszą zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na poszczególne lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Uwaga: jeżeli student zrealizuje w roku pierwszym więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata. Proponowane bloki tematyczne: Analiza tekstu kultury, Geopoetyka, Historia literatury, Retoryka i komunikacja w kulturze, Gender, Popkultura i narracja, Kultura 2.0, Intermedialność. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Działania w kulturze: edukacja i animacja
30 2 zaliczenie na ocenę O
Filozoficzne podstawy nauk o kulturze
30 3 egzamin O
Historia sztuki europejskiej do końca XIX w.
30 2 egzamin O
Kultura i nowe media
30 2 zaliczenie na ocenę O
Kultura popularna
60 5 egzamin O
Kultura w Krakowie (w XIX w.)
30 2 zaliczenie na ocenę O
Kultura XIX wieku
30 2 egzamin O
30 - zaliczenie O
Muzyka w perspektywie kulturowej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa A
F
Grupa B
F
Grupa C
F
Grupa D
F
Grupa E
F
Grupa F
F
Grupa G
F
Grupa H
F
Grupa I
F

W każdym semestrze studiów przewidziano pulę zajęć fakultatywnych w formie bloków tematycznych. Student samodzielnie decyduje, które bloki wybiera. Student powinien w trakcie trzech lat studiów zrealizować 4 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu pierwszego roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku drugim powinien zrealizować 240 godzin, a na trzecim roku 120 godzin. Blok w trakcie 3 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia muszą zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na poszczególne lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Uwaga: jeżeli student zrealizuje w roku pierwszym więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata. Proponowane bloki tematyczne: Analiza tekstu kultury, Geopoetyka, Historia literatury, Retoryka i komunikacja w kulturze, Gender, Popkultura i narracja, Kultura 2.0, Intermedialność. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kulturowa historia gier
30 2 egzamin O
Kultura XX wieku
60 5 egzamin O
Literatura światowa w perspektywie kulturowej
30 3 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie w kulturze
30 3 zaliczenie na ocenę O
Warsztaty krytyczne
30 3 zaliczenie na ocenę O
Kulturoznawcze seminarium licencjackie
30 6 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie O
Grupa A
F
Grupa B
F
Grupa C
F
Grupa D
F
Grupa E
F
Grupa F
F
Grupa G
F
Grupa H
F
Grupa I
F

W każdym semestrze studiów przewidziano pulę zajęć fakultatywnych w formie bloków tematycznych. Student samodzielnie decyduje, które bloki wybiera. Student powinien w trakcie trzech lat studiów zrealizować 4 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu pierwszego roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku drugim powinien zrealizować 240 godzin, a na trzecim roku 120 godzin. Blok w trakcie 3 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia muszą zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na poszczególne lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Uwaga: jeżeli student zrealizuje w roku pierwszym więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata. Proponowane bloki tematyczne: Analiza tekstu kultury, Geopoetyka, Historia literatury, Retoryka i komunikacja w kulturze, Gender, Popkultura i narracja, Kultura 2.0, Intermedialność. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultura XX wieku
30 3 egzamin O
Kultura w Krakowie (w XX w.)
30 2 zaliczenie na ocenę O
Projektowanie nowych mediów
30 2 zaliczenie na ocenę O
Kulturoznawcze seminarium licencjackie
30 6 zaliczenie na ocenę O
Praktyki studenckie
150 5 zaliczenie O
30 8 egzamin O
Grupa A
F
Grupa B
F
Grupa C
F
Grupa D
F
Grupa E
F
Grupa F
F
Grupa G
F
Grupa H
F
Grupa I
F