A A A
pl | en

Amerykanistyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Amerykanistyka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia na kierunku amerykanistyka trwają trzy lata, w trakcie których student realizuje kursy obowiązkowe oraz fakultatywne. Kursy fakultatywne (wykłady i konwersatoria) wybierane są spośród przedmiotów podzielonych na dwa bloki: polityczny (P) oraz kulturowo-społeczny (KS). Przedmioty fakultatywne mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe kursy z grupy przedmiotów fakultatywnych. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty z grupy przedmiotów fakultatywnych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych, jeden kurs fakultatywny w całym cyklu studiów można zrealizować w innych jednostkach UJ. Znaczącym elementem studiów jest praca własna studenta (np. lektura wskazanych tekstów, przygotowanie prac pisemnych, realizacja projektów) oraz indywidualne lub grupowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia. W pierwszym semestrze studenci są zobowiązani zrealizować kurs American English, prowadzony w grupach o różnym stopniu zaawansowania (przypisanie do grupy na podstawie wyniku testu kwalifikacyjnego). Kursy mogą być organizowane w bloku zajęć (częściej niż raz w tygodniu) lub w trybie intensywnym (więcej niż 2 godziny zajęć z danego przedmiotu w jednym dniu). 

Studenci zakwalifikowani do udziału w programie wymiany międzynarodowej mogą realizować zajęcia wg indywidualnej ścieżki. W przypadku wyjazdu na wymianę Erasmus+ w czwartym semestrze studiów, kursy zrealizowane w zagranicznej uczelni (pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby punktów oraz osiągnięcia odpowiednich efektów uczenia się), zostaną zaliczone jako zajęcia fakultatywne (24 ECTS – trzy z semestru czwartego oraz trzy z semestru szóstego). Kurs Współczesna Ameryka II oraz lektorat jęz. angielskiego zostaną zaliczone po stwierdzeniu zbieżności efektów uczenia się (4 ECTS) lub w ramach eksternistycznego zaliczania zajęć. Kursy obligatoryjne przypisane do czwartego semestru (Historia Kanady, Rdzenna ludność Ameryki Północnej oraz Pluralizm religijny USA: rozwiązania polityczno-prawne) będą przez studentów realizowane w szóstym semestrze studiów. Szczegółowe zasady realizacji zajęć określa Regulamin Erasmus + obowiązujący w IAiSP i dostępny na stronie internetowej Instytutu. Zasady ubiegania się o wyjazd w ramach umów bilateralnych regulują odrębne przepisy.

Ukończenie studiów

Aby ukończyć stacjonarne studia I stopnia, student obowiązany jest zaliczyć wszystkie zajęcia przewidziane w planie studiów, których łączna wartość wynosi 183 ECTS, w tym zdać egzamin z języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 oraz złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Przeprowadza go komisja, w skład której wchodzą przewodniczący, recenzent i promotor. Członkowie komisji zadają pytania odnoszące się do problematyki pracy dyplomowej oraz tematyki zawartej w programie studiów. Zasady obliczania ogólnego wyniku studiów są określone w Regulaminie Studiów UJ. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). Są prowadzone w dwóch blokach: politycznym (P) oraz kulturowo-społecznym (KS).

W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa zajęcia fakultatywne w formie wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium oraz jedno translatorium amerykanistyczne; w trzecim semestrze jeden wykład oraz konwersatorium Współczesna Ameryka I; w czwartym semestrze dwa wykłady, jedno konwersatorium oraz konwersatorium Współczesna Ameryka II; w piątym semestrze jeden wykład, jedno konwersatorium oraz seminarium dyplomowe (którego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w szóstym semestrze); w ostatnim semestrze studiów student wybiera wykład i dwa konwersatoria. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

W sumie, w trakcie studiów spośród wykładów fakultatywnych należy zrealizować cztery z bloku politycznego (P) i trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS); spośród konwersatoriów: dwa z bloku politycznego (P) oraz trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów pierwszego stopnia mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do amerykanistyki
20 3 zaliczenie na ocenę O
Współczesne stosunki międzynarodowe
30 4 zaliczenie na ocenę O
Socjologia
45 5 egzamin O
Elementy nauki o państwie i prawie
30 5 egzamin O
Środowisko geograficzne Ameryki Północnej
30 3 egzamin O
American English
30 4 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
8 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych 1
O

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). Są prowadzone w dwóch blokach: politycznym (P) oraz kulturowo-społecznym (KS).

W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa zajęcia fakultatywne w formie wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium oraz jedno translatorium amerykanistyczne; w trzecim semestrze jeden wykład oraz konwersatorium Współczesna Ameryka I; w czwartym semestrze dwa wykłady, jedno konwersatorium oraz konwersatorium Współczesna Ameryka II; w piątym semestrze jeden wykład, jedno konwersatorium oraz seminarium dyplomowe (którego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w szóstym semestrze); w ostatnim semestrze studiów student wybiera wykład i dwa konwersatoria. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

W sumie, w trakcie studiów spośród wykładów fakultatywnych należy zrealizować cztery z bloku politycznego (P) i trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS); spośród konwersatoriów: dwa z bloku politycznego (P) oraz trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów pierwszego stopnia mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy metodologii nauk społecznych
30 4 zaliczenie na ocenę O
USA: od angielskich korzeni do powstania mocarstwa
60 7 egzamin O
Społeczeństwo amerykańskie
60 7 egzamin O
Translatorium amerykanistyczne
30 4 zaliczenie na ocenę F
Kompozycja tekstów akademickich
30 4 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych 2
O

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). Są prowadzone w dwóch blokach: politycznym (P) oraz kulturowo-społecznym (KS).

W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa zajęcia fakultatywne w formie wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium oraz jedno translatorium amerykanistyczne; w trzecim semestrze jeden wykład oraz konwersatorium Współczesna Ameryka I; w czwartym semestrze dwa wykłady, jedno konwersatorium oraz konwersatorium Współczesna Ameryka II; w piątym semestrze jeden wykład, jedno konwersatorium oraz seminarium dyplomowe (którego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w szóstym semestrze); w ostatnim semestrze studiów student wybiera wykład i dwa konwersatoria. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

W sumie, w trakcie studiów spośród wykładów fakultatywnych należy zrealizować cztery z bloku politycznego (P) i trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS); spośród konwersatoriów: dwa z bloku politycznego (P) oraz trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów pierwszego stopnia mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
USA: od mocarstwa do supermocarstwa
60 7 egzamin O
Konstytucyjne podstawy ustroju USA i Kanady
45 5 egzamin O
Media w społeczeństwie amerykańskim
30 4 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do problematyki kanadyjskiej
30 4 zaliczenie na ocenę O
Współczesna Ameryka I
15 2 zaliczenie na ocenę F
Nowoczesne elektroniczne metody badawcze
15 2 zaliczenie na ocenę O
Leadership
30 4 zaliczenie na ocenę O
30 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa zajęć fakultatywnych 1
O

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). Są prowadzone w dwóch blokach: politycznym (P) oraz kulturowo-społecznym (KS).

W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa zajęcia fakultatywne w formie wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium oraz jedno translatorium amerykanistyczne; w trzecim semestrze jeden wykład oraz konwersatorium Współczesna Ameryka I; w czwartym semestrze dwa wykłady, jedno konwersatorium oraz konwersatorium Współczesna Ameryka II; w piątym semestrze jeden wykład, jedno konwersatorium oraz seminarium dyplomowe (którego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w szóstym semestrze); w ostatnim semestrze studiów student wybiera wykład i dwa konwersatoria. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

W sumie, w trakcie studiów spośród wykładów fakultatywnych należy zrealizować cztery z bloku politycznego (P) i trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS); spośród konwersatoriów: dwa z bloku politycznego (P) oraz trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów pierwszego stopnia mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia Kanady
60 7 egzamin O
Współczesna Ameryka II
15 2 zaliczenie na ocenę F
Pluralizm religijny USA: rozwiązania polityczno-prawne
30 3 egzamin O
Rdzenna ludność Ameryki Północnej
30 3 egzamin O
30 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa zajęć fakultatywnych 1
O
Grupa zajęć fakultatywnych 2
O

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). Są prowadzone w dwóch blokach: politycznym (P) oraz kulturowo-społecznym (KS).

W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa zajęcia fakultatywne w formie wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium oraz jedno translatorium amerykanistyczne; w trzecim semestrze jeden wykład oraz konwersatorium Współczesna Ameryka I; w czwartym semestrze dwa wykłady, jedno konwersatorium oraz konwersatorium Współczesna Ameryka II; w piątym semestrze jeden wykład, jedno konwersatorium oraz seminarium dyplomowe (którego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w szóstym semestrze); w ostatnim semestrze studiów student wybiera wykład i dwa konwersatoria. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

W sumie, w trakcie studiów spośród wykładów fakultatywnych należy zrealizować cztery z bloku politycznego (P) i trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS); spośród konwersatoriów: dwa z bloku politycznego (P) oraz trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów pierwszego stopnia mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ewolucja tożsamości politycznej i kulturowej Ameryk w ujęciu porównawczym
60 7 egzamin O
System prawa amerykańskiego
60 7 egzamin O
Literatura północnoamerykańska
45 5 egzamin O
30 2 zaliczenie na ocenę O
Seminarium dyplomowe
30 4 zaliczenie na ocenę O
Grupa zajęć fakultatywnych 1
O
Grupa zajęć fakultatywnych 2
O

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). Są prowadzone w dwóch blokach: politycznym (P) oraz kulturowo-społecznym (KS).

W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa zajęcia fakultatywne w formie wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium oraz jedno translatorium amerykanistyczne; w trzecim semestrze jeden wykład oraz konwersatorium Współczesna Ameryka I; w czwartym semestrze dwa wykłady, jedno konwersatorium oraz konwersatorium Współczesna Ameryka II; w piątym semestrze jeden wykład, jedno konwersatorium oraz seminarium dyplomowe (którego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w szóstym semestrze); w ostatnim semestrze studiów student wybiera wykład i dwa konwersatoria. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

W sumie, w trakcie studiów spośród wykładów fakultatywnych należy zrealizować cztery z bloku politycznego (P) i trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS); spośród konwersatoriów: dwa z bloku politycznego (P) oraz trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów pierwszego stopnia mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 9 zaliczenie na ocenę O
Otwarte spotkania akademickie
30 3 zaliczenie F
30 2 egzamin O
Grupa zajęć fakultatywnych 1
O
Grupa zajęć fakultatywnych 2
O