A A A
pl | en

Bezpieczeństwo narodowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Bezpieczeństwo narodowe
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0388
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze. Wybór ścieżki specjalizacyjnej dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów pierwszego roku studiów składanej do 15 czerwca. Minimalna liczba osób dla poszczególnych ścieżek wynosi 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na ścieżkę specjalizacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po dwa w każdym semestrze.

Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. Ponadto student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Socjologia bezpieczeństwa
45 5 egzamin O
Historia stosunków międzynarodowych
45 5 egzamin O
Wprowadzenie do bezpieczeństwa międzynarodowego
45 5 egzamin O
Podstawy bezpieczeństwa narodowego
45 5 egzamin O
Tutorial
15 2 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
15 2 zaliczenie na ocenę O
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po dwa w każdym semestrze.

Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. Ponadto student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodologia bezpieczeństwa
45 5 egzamin O
Nauka o państwie i prawie
45 5 egzamin O
Teoretyczne podstawy systemu zarządzania kryzysowego
45 5 egzamin O
Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa
30 3 zaliczenie na ocenę O
Filozoficzny wymiar bezpieczeństwa
30 3 zaliczenie na ocenę O
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po dwa w każdym semestrze.

Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. Ponadto student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bezpieczeństwo w myśli i praktyce politycznej
45 5 egzamin O
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państwa
45 5 egzamin O
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Warsztat akademicki
15 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po dwa w każdym semestrze.

Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. Ponadto student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesne systemy polityczne
45 5 egzamin O
Siły zbrojne we współczesnym świecie
45 5 egzamin O
Język obcy
30 2 egzamin O
Pierwsza pomoc
15 2 zaliczenie na ocenę O
Warsztaty badawcze
30 5 zaliczenie na ocenę O
Praktyki studenckie
60 3 zaliczenie na ocenę O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po dwa w każdym semestrze.

Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. Ponadto student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Globalizacja i regionalizacja bezpieczeństwa
45 5 egzamin O
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
45 5 zaliczenie na ocenę O
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po dwa w każdym semestrze.

Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. Ponadto student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geopolityczne konteksty bezpieczeństwa
45 5 egzamin O
Przywództwo w polityce bezpieczeństwa
45 5 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne