A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Elektroniczne przetwarzanie informacji
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Informatyka

Program

Klasyfikacja ISCED: 0613
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Podstawę rozliczania studentów z realizacji programu i dokonywania wpisów na kolejny rok studiów stanowi Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). Punkty ECTS uzyskuje się za zaliczenie poszczególnych przedmiotów w formie zaliczenia (ze skalą zal - zaliczenie i nzal – brak zaliczenia) oraz zaliczenia z oceną lub egzaminu (przy skali ocen: 5,0 – bardzo dobry, 4,5 – plus dobry, 4,0 – dobry, 3,5 – plus dostateczny, 3,0 –dostateczny oraz 2 – niedostateczny, ocena niepozwalająca na zaliczenie zajęć). Student do zaliczenia roku musi uzyskać minimum 60 ECTS, zaś by ukończyć studia zobowiązany jest do uzyskania łącznie (co najmniej) 184 punkty ECTS.

 

Ogólny plan studiów obejmuje:

  1. grupę zajęć obligatoryjnych,
  2. grupę zajęć fakultatywnych,
  3. projekt i seminaria dyplomowe (licencjackie),
  4. lektorat i egzamin z języka obcego (do wyboru przez studenta),
  5. zajęcia wychowania fizycznego. 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zajęć, a także na temat warunków ich zaliczenia, znajdują się w kartach (sylabusach) przedmiotów zamieszczonych w internetowych systemach Aplikacja Sylabus UJ oraz USOS UJ.

Informacje o realizacji toku studiów zawarte są również w Regulaminie studiów UJ, który jest opublikowany na stronie internetowej UJ. Ważne informacje zawiera także Statut UJ.

Grupę zajęć obligatoryjnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria, seminaria oraz wykłady, których wymiar czasowy, okres realizowania przez studenta oraz warunki zaliczenia są określone, a ich tematyka obejmuje podstawy teoretyczne z informatyki, filozofii, językoznawstwa, nauk o kulturze  religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych student uczy się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. W trakcie ćwiczeń projektowych student uczy się rozwiązywania problemów złożonych m.in. za pomocą narzędzi informatycznych. Zajęcia fakultatywne pogłębiają zainteresowania studentów. 

Dokładny wykaz zajęć zawiera plan studiów.

 

Treści nauczane są aktualizowane odpowiednio do rozwoju technologii poprzez:

  1. śledzenie literatury fachowej, np. analizy potrzeb, audyty, prognozy,
  2. analizę ofert na rynku oprogramowania, zwłaszcza ofert składanych przez duże korporacje,
  3. rozmowy ze studentami, którzy zazwyczaj rozpoczynają pracę w trakcie studiów – cykliczne spotkania dyrekcji Instytutu ze starostami poszczególnych lat, udział studentów w pracach Zespołu ds. Jakości Kształcenia,
  4. kontakt z absolwentami kierunku będącymi obecnie na rynku pracy za pośrednictwem mediów społecznościowych (szczególnie grupy dla absolwentów w serwisie Facebook),
  5. zbieranie opinii pracodawców współpracującymi z Instytutem poprzez ich udział w pracach Zespołu ds. Jakości Kształcenia, seminarium otwartym Oblicza transferu oraz seminarium zamkniętym SELECT.

Na trzecim roku studiów studenci wybierają seminarium dyplomowe (licencjackie). Jego wybór zależny jest od opracowywanego tematu. W trakcie trwania studiów studenci są zobowiązani napisać pracę licencjacką, wykonać projekt dyplomowy oraz uzyskać pozytywną ocenę (od promotora i recenzenta), a następnie zdać egzamin dyplomowy.

Student zobowiązany jest do zaliczenia lektoratu i zdania egzaminu z języka obcego na poziomie co najmniej B2. Tryb odbywania zajęć lektoratowych, zdawania egzaminów, a także zasady zwalniania z lektoratu i/lub egzaminu na podstawie dokumentów poświadczających znajomość języka, określa regulamin Jagiellońskiego Centrum Językowego.

 

Kierunek nie przewiduje specjalności/specjalizacji.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:
- zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych przez plan studiów, w tym odbycie praktyk,
- przygotowanie projektu dyplomowego  i opisującej projekt pracy dyplomowej,
- zdanie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym,
w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna i algebra liniowa
60 3 zaliczenie O
Dokument hipertekstowy
30 3 zaliczenie na ocenę O
Grafika komputerowa
60 4 egzamin O
Kultura symboliczna – wprowadzenie
60 3 egzamin O
Poetyka (Tekst: medium, forma i styl)
45 3 zaliczenie O
Technologie internetowe – wprowadzenie
15 2 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do językoznawstwa
45 3 zaliczenie O
Wstęp do informatyki
45 4 egzamin O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna i algebra liniowa
60 3 egzamin O
Antropologia obrazu
30 2 zaliczenie na ocenę O
Bazy danych 1
60 4 egzamin O
Logika
60 3 egzamin O
Poetyka (Tekst: medium, forma i styl)
45 3 egzamin O
Projektowanie graficzne 1
45 5 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do językoznawstwa
45 3 egzamin O
Wprowadzenie do programowania
60 4 egzamin O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algorytmy i struktury danych
60 4 egzamin O
Bazy danych 2
30 4 zaliczenie na ocenę O
Podstawy projektowania: systemy, produkty i usługi informacyjne
30 3 egzamin O
Prawo własności intelektualnej i prawo Internetu
30 2 zaliczenie O
Projektowanie graficzne 2
30 3 zaliczenie na ocenę O
Systemy operacyjne i sieci
60 3 egzamin O
Wprowadzenie do User Experience Design
15 2 zaliczenie O
Wstęp do semantyki
45 4 egzamin O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O
30 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Animacja komputerowa
45 4 zaliczenie na ocenę O
Administracja systemu Linux/UNIX
30 4 zaliczenie na ocenę O
Obraz filmowy
30 3 zaliczenie na ocenę O
Prawo własności intelektualnej i prawo Internetu
30 3 egzamin O
Przetwarzanie informacji w Internecie 1
30 3 zaliczenie na ocenę O
Psycholingwistyczne mechanizmy percepcji
30 3 egzamin O
System interakcyjny
30 4 zaliczenie na ocenę O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O
Praktyka zawodowa
60 2 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kompozycja z elementami retoryki
60 3 egzamin O
Modelowanie i projektowanie systemów komputerowych
60 4 egzamin O
Programowanie w języku Python
30 3 zaliczenie na ocenę O
Przetwarzanie dźwięku
30 4 zaliczenie na ocenę O
Przetwarzanie informacji w Internecie 2
30 3 zaliczenie na ocenę O
Sieci komputerowe
30 4 zaliczenie na ocenę O
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O
30 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Struktura informacji w tekście
15 2 zaliczenie na ocenę O
Projekt dyplomowy
15 15 zaliczenie na ocenę O
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie O
30 8 egzamin O